Kulturwissenschaften: Einblicke in die Welt des Mittelalters

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ / Kulturwissenschaften: Einblicke in die Welt des Mittelalters
Titel in DeutschKulturwissenschaften: Einblicke in die Welt des Mittelalters
CodeΒΚ0219
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600012973

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 3
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-6

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2015-2019)

Registered students: 19
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2016 – 2017
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600056870
Art der Lehrveranstaltung
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Autonomes Arbeiten
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Course Content (Syllabus)
Die Welt des Mittelalters mit seinem Aberglauben und Ängsten, dem harten Alltag und den glorreichen Festen, den ehrfurchteinflößenden Kathedralen und den stolzen Burgen eine Zeit die aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts sehr weit entfernt zu sein scheint. Doch hier formieren sich die europäischen Staaten, entwickelt sich das Feudalsystem, werden die ersten Universitäten gegründet und entsteht die Geldwirtschaft. In diesem Kurs soll durch die Lektüre von Primärtexten aber auch von ideengeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Abhandlungen ein Einblick gewährt werden in die mittelalterliche Lebenskultur, in die Prinzipien, Ideologien und Strukturen welche das Abendland im Mittelalter aber teilweise auch noch bis zur Aufklärung prägen.
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Audio
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Bewertung der Studierenden
Description
Regelmäßige, aktive Teilnahme. Mündliches Referat. Schriftliche Abschlussklausur.
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Le Goff, Jacques, 1924-2014. Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης / Jacques Le Goff · μετάφραση Ρίκα Μπενβενίστε. - Θεσσαλονίκη : Βάνιας, 1993
Weitere Bibliographie
Arentzen, Jörg/Uwe Ruberg (Hgg.): Die Ritteridee in der deutschen Literatur des Mittelalters. Darmstadt: WBG 2011 Batts, Michael S. Hohes Mittelalter. Handbuch der deutschen Literaturgeschichte Bd. 2. Bern ; Munchen: Francke, 1969. Bein, Thomas: Liebe und Erotik im Mittelalter. Graz 2003 (Lizenzausgabe für die WBG Darmstadt) Boockmann, Hartmut. Die Stadt im spaten Mittelalter. München: C.H. Beck, 1986. Braudell, F. Η γραμματική των πολιτισμών, Aθήνα 2001 Bumke, Joachim. Hofische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. 10. Aufl. DTV 30170. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002. Curtius, Ernst Robert: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, München: Francke 1978 (9. Aufl.) Delumeau, Jean, Angst im Abendland. Reinbeck 1989 Dinzelbacher, Peter. Angst im Mittelalter: Teufels-, Todes- und Gotteserfahrung: Mentalitϝatsgeschichte und Ikonographie. Paderborn: F. Schoningh, 1996. ———Europa im Hochmittelalter 1050-1250: eine Kultur- und Mentalitatsgeschichte. Kultur und Mentalitat. Darmstadt: Primus, 2003. ———. Religiositat und Mentalitat des Mittelalters. Klagenfurt: Kitab, 2003. Duby, Georges. Μεσαιωνική Δύση: κοινωνία και ιδεολογία. Θεωρία και μελέτες ιστορίας 10. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων, 1988. ———. Μεσαιωνική Δύση: κοινωνία και ιδεολογία. 2η εκδ. Θεωρία και μελέτες ιστορίας 10. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων, 2003. ———. Ο ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας: ο γάμος στη φεουδαρχική Ευρώπη. 1η εκδ. Ιστορία και κοινωνία (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996. ———. Τέχνη και κοινωνία τον Μεσαίωνα. Μικρή άρκτος 9. Αθήνα: Ολκός, 2000. ———. A history of women in the West. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1992. Duby, Georges: Die Frau ohne Stimme. Liebe und Ehe im Mittelalter. Berlin: Wagenbach 2000 Eco, Umberto: Kunst und Schönheit im Mittelalter. Mόnchen: dtv 2000 (5. Auflage) Endres, Rolf. Einführung in die mittelhochdeutsche Literatur. Probleme d. Studiums, Blick auf d. Geschichte, Nibelungenlied, Tristan. Ullstein Buch, Nr. 2811. (Frankfurt/M., Berlin, Wien: Ullstein, 1971. Foerster, Rolf Hellmut. Das Leben in der Gotik. Grosse Kulturepochen in Texten, Bildern und Zeugnissen v.1. München: Max Hueber, 1977. Goetz, Hans-Werner. Leben im Mittelalter: vom 7. bis zum 13. Jahrhundert. Mθunchen: C.H. Beck, 1986. Le Goff, Jacques. Das Hochmittelalter. Fischer Weltgeschichte Bd. 11. Frankfurt a. M.: Fischer Bucherei, 1965. ———. Kaufleute und Bankiers im Mittelalter. 2., Auflage. Berlin: Klaus Wagenbach, 2009. ———. Kultur des europäischen Mittelalters. Knaurs grosse Kulturgeschichte. München: Droemer Knaur, 1970. ———. Time, work & culture in the Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 1980. ———. Der Mensch des Mittelalters. Frankfurt/Main ; New York : Paris: Campus Verlag ; Edition de la Maison des Sciences de l ’Homme, 1987. ———. Για έναν άλλο Μεσαίωνα. Γνώση & μνήμη 2. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1994. ———. Ηρωες & Θαυμαστά του Μεσαίωνα. Αθήνα: Κέδρος, 2005. ———. Ιστορία και μνήμη. Ιστορία (Νεφέλη). Αθήνα: Νεφέλη, 1998. ———. Μια ιστορία του σώματος στο μεσαίωνα. Αθήνα: Κέδρος, 2009. ———. Οι διανοούμενοι στο Μεσαίωνα. Αθήνα: Κέδρος, 2002, χ.χ. ———. Το πουγκί και η ζωή: οικονομία και θρησλεία στον Μεσαίωνα. Αθήνα: Κέδρος, 2004. ———. Το φαντασιακό στον μεσαίωνα: δοκίμια. Αθήνα: Κέδρος, 2008. Gombrich, Ernst. Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser, Köln 2005 Herlihy, David. Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas. Berlin: Wagenbach, 1998. Jones, George Fenwick. Spates Mittelalter (1300-1450). Handbuch der deutschen Literaturgeschichte Bd. 3. Bern ; Munchen: Francke, 1971. Kerner, Max. Ideologie und Herrschaft im Mittelalter. Wege der Forschung Bd. 530. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. Koch, Hans-Jürgen.Mittelalter I - II. Die deutsche Literatur ; Bd. 1, Bd. 2 Nr. 9601-5. Stuttgart: P. Reclam, 2002. Kratz, Henry. Fruhes Mittelalter: Vor- und Fruhgeschichte des deutschen Schriftums. Handbuch der deutschen Literaturgeschichte Bd. 1. Bern ; Munchen: Francke, 1970. Kuhn, Hugo. Dichtung und Welt im Mittelalter. 2., unveranderte Auflage. Stuttgart: J. B. Metzler, 1969. Maier, Franz Georg. Die Verwandlung der Mittelmeerwelt. Fischer Weltgeschichte Bd. 9. Frankfurt am Main: Fischer Bucherei, 1968. Muller, Ulrich. Politische Lyrik des deutschen Mittelalters; Texte. Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 68, 84. Göppingen: A. Kummerle, 1972. Nolte, Cordula: Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters. Darmstadt: WBG 2011 Ossowska, Maria: Das ritterliche Ethos und seine Spielarten. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007 Otis-Cour, Leah. Lust und Liebe: geschichte der Paarbeziehungen im Mittelalter. Europϝaische Geschichte. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2000. Rehm, Walther. Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik. 2. Aufl. Deutsche Vierteljahrsschrift fθur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Buchreihe Bd. 14. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967. Simson, Otto Georg von. Das Mittelalter. Propylaen Kunstgeschichte 5-6. Berlin: Propylaen Verlag, 1969. Wenzel, Horst: Höfische Repräsentation. Symbolische Kommunikation und Literatur im Mittelalter. Darmstadt: WBG 2005
Last Update
28-08-2016