G.W.F. Hegel: Natural Law and political science in Outline: elements of the philosophy of right" (1821)

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelG.W.F. Hegel: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / G.W.F. Hegel: Natural Law and political science in Outline: elements of the philosophy of right" (1821)
CodeΦ373
FakultätPhilosophische
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CoordinatorTheodoros Penolidis
CommonJa
StatusAktiv
Course ID280009512

Studienplan: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 53
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
FILOSOFIASYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2017 – 2018
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600100421
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Englisch (Prüfung)
 • Deutsch (Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Planung und Projektmanagement
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Respekt gegenüber der Umwelt
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen
Rezeption/ Analyse von Texten602.4
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten602.4
Prüfung100.4
Total1305.2
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Entwicklung, Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Hegel, Φιλοσοφία του δικαίου,2012, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Weitere Bibliographie
- Αντωνοπούλου, Μαρία, Οι κλασικοί της κοινωνιολογίας. Κοινωνική θεωρία και νεότερη κοινωνία, στην ηλεκτρονική του μορφή όπως αυτή παρέχεται στο http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/552/1/antonopoulou.pdf. (ημ. πρόσβασης 1.12.2010) - Aron,Raymond, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, τόμος Α’, μετ. Μ.Λυκούδης, Γνώση, Αθήνα, 1994. - Avineri, Shlomo, Hegel’s theory of the modern state, Cambridge university Press, Cambridge, ¹º2003. - Fraser, Ian, “Hegel and Marx on needs: the making of a monster”, The Marx-Hegel connection, T. Burns and I. Fraser (ed), MacMillan Press Ltd, London, 2000. - Hegel, G.W.F., Outlines of the Philosophy of Right, trans. T.M. Knox, Oxford University Press, Oxford, ²2008. - Heywood, Andrew, Πολιτικές ιδεολογίες, μετ. Κουτρής Χ., Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2007. - Houlgate Stephen, An introduction to Hegel. Freedom, truth and history, Blackwell publishing, Oxford, ²2005. - Knowles, Dudley, Routledge philosophy guide book to Hegel and the philosophy of right, Routledge, London, 2002. - Κονιόρδος,Σ., Η θέση του Βέμπερ για την προτεσταντική ηθική της εργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002. - Lallement,Michel, Ιστορία των κοινωνιολογικών ερευνών, μετ. Μ. Λυκούδης, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001. - Μαρκούζε, Χέρμπερτ, Λόγος και επανάσταση. Ο Χέγκελ και η γένεση της κοινωνικής θεωρίας, μετ. Γερ. Λυκιαρδόπουλος, Ύψιλον, Αθήνα, ²1999. - Marx, Karl, Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, Εισαγωγικό σημείωμα, μετάφραση Μπ. Λυκούδης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1978. - Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = . - Sayers, Sean, Marxism and human nature, Routledge, London, 1998. - Taylor, Charles, Hegel, Cambridge University press, Cambridge, ¹³1999. - Timasheff,N.S. and Theodorson,G.A., Ιστορία των κοινωνιολογικών θεωριών, μετ. Δ. Γ. Τσαούση, Gutenberg, Αθήνα, 2005. - Wood, A., Hegel’s ethical thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. - Zizek, Slavoj, Less than nothing, Hegel and the shadow of dialectical materialism, Verso, NY, 2012. G. W. F. Hegel, Επιστήμη της Λογικής – Η ουσία (α), μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα: Θεόδωρος Πενολίδης, Εκδόσεις Κράτερος, Θεσσαλονίκη, 2010. ____ G. W. F. Hegel, Η επιστήμη της Λογικής (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, §§ 1-244), Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Γιάννη Τζαβάρα, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα. ____ Γιόαχιμ Ρίττερ, Ο Έγελος και η γαλλική επανάσταση. Πρόλογος, μετάφραση, εργογραφία, βιβλιογραφία: Γιώργος Φαράκλας, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1999. ____ Ζαν – Ζακ Ρουσσώ, Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, μετάφραση: Μέλπω Αλεξίου-Καναγκίνη, Κώστας Σκορδύλης, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2010. ____ Ζαν-Πιέρ Λεφέβρ – Πιέρ Μασερέ, Ο Έγελος και η κοινωνία, Μετάφραση: Γιώργος Φαράκλας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2006. ____ Θεόδωρος Πενολίδης, Μέθοδος και συνείδηση, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική του Καθαρού Λόγου, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Αναστάσιος Γιανναράς, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, Μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα: Κώστας Ανδρουλιδάκης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2004. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Γιάννης Τζαβάρας, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα – Γιάννινα, 1984. ____ Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική της κριτικής δύναμης, Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Κώστας Ανδρουλιδάκης, Εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα, 2002. ____ Λέο Στράους, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, μετάφραση: Στέφανος Ροζάνης και Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα1988. ____ Η Φαινομενολογία του Πνεύματος του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ, Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις (συλλογικό), επιμ. Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009. Αγγλική ____ G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, translated with notes by T. M. Knox, New York: Oxford University Press, 1952. ____ Adriaan Peperzak, Philosophy and Politics: A Commentary on the Preface to Hegel’s ‘Philosophy of Right, 1987. ____ Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated and edited by Tom Guyer and Allen Wood, Cambridge university Press, New York, 1998. ____ Manfred Riedel, Between Tradition and Revolution: The Hegelian Transformation of Political Philosophy, Cambridge University Press, 2011. ____ Stephen Houlgate, An introducti
Last Update
14-07-2015