Church History: From the Schism of 1054 until today

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΙστορία της Εκκλησίας από το Σχίσμα του 1054 μέχρι σήμερα / Church History: From the Schism of 1054 until today
Code305
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang
SemesterWinter
CoordinatorDionysios Valais
CommonNein
StatusAktiv
Course ID60000273

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2018 – 2019
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600125633
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen261.0
Rezeption/ Analyse von Texten743.0
Übung130.5
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten100.4
Prüfung20.1
Total1255
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (Entwicklung, Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Entwicklung, Endnote)
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Entwicklung, Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung, Endnote)
 • Öffentliche Präsentation (Entwicklung, Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Διον. Βαλαής, Εκκλησιαστική Ιστορία: Ζητήματα της β΄ Χιλιετίας, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017.
Weitere Bibliographie
• Αναστασίου, Ιωάν., Εκκλησιαστική Ιστορία, τ.2 (ΙΑ΄ αιώνας μέχρι σήμερα), εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη χ.ε. • Αραμπατζής, Χρήστος, Η ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία τον 13ο αιώνα. Τόμος Β΄. Η γραμματεία και τα γεγονότα της Συνόδου της Λυών (1274), εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005. • Βαλαής, Διον., Η πατριαρχία του Θεοδοσίου Β΄ (1769-1773). Συμβολή στη μελέτη της θεσμικής λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009. • Γιαννακόπουλος, Κ., Βυζαντινή Ανατολή και λατινική Δύση. Δύο κόσμοι της χριστιανοσύνης στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, μτφρ. Κ. Κυριαζή, Αθήνα 1966. • Γλαβίνας, Απ., Η επί Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις (1081-1095), Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, (Βυζαντινά κείμενα και Μελέται, 6), Θεσσαλονίκη 1972. • Γουναρίδης, Πάρις, Το κίνημα των Αρσενιατών (1261-1310). Ιδεολογικές διαμάχες την εποχή των πρώτων Παλαιολόγων, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1999. • Καρμίρης, Ι., Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός, τ.1, Αθήναι 1937. • Κονόρτας, Π., Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (17ος – αρχές 20ου αιώνα), Αθήνα 1998. • Μεταλληνός, Γεώργιος πρωτοπρ., Τουρκοκρατία, Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1988. • Νανάκης, Ανδρέας, Μητρ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Εκκλησία, Γένος, Ελληνισμός, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1993. • Παπαδάκης, Αρ. (συνεργασία John Meyendorff), Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. Η Εκκλησία από το 1071 ως το 1453, μετάφραση: Στέφανος Ευθυμιάδης, [Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης], Αθήνα 2003. • Σταματόπουλος, Δημ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2003. • Σταυρίδης, Βασ., Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1453-σήμερον), Θεσσαλονίκη 21999. • Φειδάς, Βλάσιος, Θεολογικός διάλογος Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από του σχίσματος μέχρι της αλώσεως (1054-1453), Αθήναι 1977. • Φειδάς, Βλάσιος, Εκκλησιαστική Ιστορία. Β΄. Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση, Αθήναι 32002. • Φούγιας, Μεθόδιος, Η εκκλησιαστική αντιπαράθεσις Ελλήνων και Λατίνων από του Μ. Φωτίου μέχρι της Συνόδου της Φλωρεντίας (858-1439), Αθήνα 21995. • Alberigo, G. (ed.), Christian Unity: The Council of Ferrara – Florence 1438/1439-1989, Louven, 1991. • Angold, M. J., Byzantium and the West 1204-1453, στο The Cambridge History of Christianity, Vol. 5, Eastern Christianity, ed. By Michael Angold, Cambridge University Press, 2006, 53-78. • Bulman, R. – Parrella, F. (ed.), From Trent to Vatican II. Historical and theological investigations, Oxford University Press, New York 2006. • Hylson-Smith, K., High Churchmanship in the Church of England From the Sixteenth Century to the Late Twentieth Century, Edinburgh 1993. • Kelly, Joseph, The Ecumenical Councils of the Catholic Church. A history, Collegeville Minnesota USA, 2009. • Kenny, Anthony, ed., Wyclif in his Times, Oxford: Clarendon Press, 1986. • Kolb, R., Martin Luther Confessor of the Faith. Christian Theology in Context, Oxford University Press, New York 2009. • Logan, F. D., A History of the Church in the Middle Ages, London: Routledge, 2002. • McGrath, A., Christianity’s dangerous idea. The Protestant Revolution. A history from the Sixteenth century to the Twenty-First, New York 2007. • Nicol, D., The Greeks and the Union of the Church: The preliminaries to the second Council of Lyons, 1261-1274, Medieval Studies Presended to A. Gwynn, Dublin 1961. • Reid, J. K. S. (ed.), Calvin. Theological Treatises, (The Library of Christian Classics), Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky [2006]. • Roberg, B., Die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274), Bonn 1964. • Setton, K., The Papacy and the Levant (1204-1571), Philadelphia 1976, τ.1. • Vidmar, John., The Catholic Church through the ages. A history, New Jersey, 2005. • Wylie, J., The history of Protestantism, London - Paris - New York, τ.1-2
Last Update
23-05-2020