Paleography of Byzantine music

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΠαλαιογραφία βυζαντινής μουσικής / Paleography of Byzantine music
CodeΕΒ2003
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterSpring
CommonNein
StatusAktiv
Course ID600013844

Studienplan: PPS Tmīmatos Mousikṓn Spoudṓn (2017-sīmera)

Registered students: 15
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
MOUSIKOLOGIA/ MOUSIKOPAIDAGŌGIKĪWahlveranstaltung845
SYNTHESĪWahlveranstaltung845

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2019 – 2020
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600145199
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
 • Entwicklung von Fertigkeiten
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Englisch (Lehre, Prüfung)
 • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Prerequisites
Required Courses
 • ΕΒ1003 Theory and practice of the chanting art
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Planung und Projektmanagement
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Respekt gegenüber der Umwelt
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Folien
 • Podcast
 • Audio
 • Multimedia-Materialien
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen391.3
Laborübung70.2
Feldübung30.1
Rezeption/ Analyse von Texten160.5
Übung130.4
Kunstworkshop130.4
Bildungsbesuch und Teilnahme an Tagungen/ Seminaren/ Veranstaltungen30.1
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten351.2
Kunstwerk170.6
Prüfung40.1
Total1505
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
1. Μαρία Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές της Βυζαντινής Μουσικής. Σύντομη εισαγωγή στον προβληματισμό τους, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Κωνσταντίνος Φλώρος, Η ελληνική παράδοση στις μουσικές γραφές του μεσαίωνα. Εισαγωγή στη Νευματική Επιστήμη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1998. Eπίσης το εγχειρίδιο ελεύθερης πρόσβασης (e-book): Μαρία Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, Μουσικολογικές & καλλιτεχνικές αναζητήσεις, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα 2017, www.kallipos.gr: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6487
Weitere Bibliographie
Σημειώσεις της διδάσκουσας, και η εξής βιβλιογραφία για επιπλέον μελέτη: • Γρ. Στάθης, Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἅγιον Ὄρος, Κατάλογος περιγραφικός, Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, IBM, τ. Α΄, Αθήνα 1975, σ. κα΄-οη΄. • Μ. Χατζηγιακουμής, Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 1453-1820. Συμβολὴ στὴν ἔρευνα τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1980. • Ι. Παπαθανασίου/Ν. Μπούκας, «Η βυζαντινή μουσική σημειογραφία και η χρήση της έως το 10ο αιώνα. Προφορική και γραπτή παράδοση του πρώιμου βυζαντινού μέλους», στο Μουσικολογία, xvii, 2003, σ. 184-197. • Monumenta Musicae Byzantinae, Κοπεγχάγη, από 1935- • Κ. Ψάχος, Ἡ Παρασημαντικὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Χατζηθεοδώρου, Γ. (επιμ.), β΄ έκδ., Διόνυσος, Αθήνα 1978. • Σ. Καράς, Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία καὶ μεταγραφὴ τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν χειρογράφων, Αθήνα 1990. • Γρ. Στάθης, “Ἡ παλαιὰ βυζαντινὴ σημειογραφία καὶ τὸ πρόβλημα μεταγραφῆς της εἰς τὸ πεντάγραμμον”, Βυζαντινά, vii, 1975, σ. 427-460. • Του ιδίου, Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας, ΙΒΜ, Μελέται 2, ἐκδ. ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος καὶ ὁ Γρ. Στάθης, Αθήνα 1987. • S.G. Engberg, «Greek Ekphonetic Notation. The Classical and the Pre-Classical Systems», Palaeobyzantine Notations. Reconsideration of the Source Material, Raasted, J./Troelsgård, Chr. (επιμ.), Hernen 1995, σ. 33-55. • Sandra Martani, «Beobachtungen zum ekphonetischen Notationssystem eines Evangelien-Lektionars aus dem 12. Jahrhundert (Vind. Suppl. Gr. 128)», IMS, Study Group Cantus Planus, Papers Read at the 9th Meeting Esztergom &Visegrad 1998, Dobszay, L. (επιμ.), Budapest 2001, σ. 501-524. • Α. Αλυγιζάκης, «Ἡ ἐκφωνητικὴ ψαλτικὴ πράξη· τὰ χῡμα καὶ τὰ ἐκφώνως ἀναγνώσματα», Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ΙΒΜ, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Πρακτικὰ α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψαλτικῆς Τέχνης, Aθήνα 2001, σ. 91-140. • O. Strunk, Specimina notationum antiquiorum, MMB, Série principale VII, Pars Principalis & Paris Suppletoria, Κοπεγχάγη 1966. • C. Floros, Universale Neumenkunde, τ. I-III, Kassel 1970. • Chr. Troelsgård, A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation, MMB Subsidia IX, Κοπεγχάγη 2011. • Γρ. Στάθης, «“Δειναὶ θέσεις” και “Ἐξήγησις”», στο Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 32/ ΙΙ,7, 1982, σ. 49-61. • J. Raasted, Intonation Formulas and Modal Signatures in Byzantine Musical Manuscripts, MMB, Subsidia VII, Kοπεγχάγη 1966. • Α. Αλυγιζάκης, Η οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, Εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1985. • I. Aρβανίτης, Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από τη παλαιογραφική έρευνα και την εξήγηση της παλαιάς σημειογραφίας, Διδακτορική διατριβή, 2 τ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κέρκυρα 2010. • Χρύσανθος, Αρχιεπίσκοπος Διρραχίου, Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Πελοπίδης, Π. (επιμ.), Tεργέστη 1832, επαν. Kουλτούρα.
Last Update
20-09-2019