Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΤο Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία / Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature
CodeΕΠ001
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterSpring
CoordinatorAngeliki Ziaka
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600012765

Studienplan: PPS Tm. THeologías - Eisagōgikī Kateýthynsī Mousoulmanikṓn Spoudṓn (EKMS 2016-sīmera)

Registered students: 0
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT' EPILOGĪNSpring-4

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2018 – 2019
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600151136
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Englisch (Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Anpassung an neue Situationen
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Audio
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen652.6
Rezeption/ Analyse von Texten331.3
Prüfung20.1
Total1004
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Öffentliche Präsentation (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Αγγελική Ζιάκα, Το Ισλάμ στη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία. Πολεμική και διάλογος, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016.
Weitere Bibliographie
Μητροπολίτου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, Ἀκαδημαϊκός διάλογος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἀνάτυπον ἀπό τήν: Ἐπιστιμονική Παρουσία Ἐστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Γ, Ἀθῆναι 1994, σελ.168.
Last Update
26-09-2018