Methodologische Aspekte des Spracherwerbs

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ / Methodologische Aspekte des Spracherwerbs
Titel in DeutschMethodologische Aspekte des Spracherwerbs
CodeΑΚ0241
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600019962

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 45
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-6

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2021 – 2022
KurslehrdauerWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600186706
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Methodologie
Lehrmaterialien
 • Skript
 • Audio
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen391.6
Rezeption/ Analyse von Texten903.6
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten180.7
Prüfung30.1
Total1506
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung)
 • Öffentliche Präsentation (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Fromkin, V., Rodman, R. & Ηyams N. (2005). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Γ. Ξυδόπουλος (Επιμ.), (Έ. Βάζου, Γ. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου & Α. Τσαγγαλίδης, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Weitere Bibliographie
Υποχρεωτικό υλικό μελέτης Βαρλοκώστα Σ. (2010). Γλωσσική κατάκτηση: Ο έμφυτος και υποσυστημικός χαρακτήρας της γλώσσας. Στο: Κ. Πόταγας & Ι. Ευδοκιμίδης (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών & Επιστημών του Ανθρώπου, Αθήνα: 101-113. Γαλαντόμος, Ι. (2012). Μαθήματα Διγλωσσίας. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο, 35-53, 133-145. Harley, T. (2008) H ψυχολογία της γλώσσας. Ρ. Πήτα (Επιμ.), (Μ. Ζαφείρη, Φ. Λέκκας, Κ. Ρόικου & Ό. Φωτακοπούλου, μετ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 124-129. Μότσιου, Ε. (2014). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 27-45. Παπαηλιού Χ. Φ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 67-79. Συμπληρωματικό υλικό μελέτης Apeltauer, E. (1997). Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Fernstudieneinheit 15. Kassel, München: Langenscheidt. Bouko, C., Carton, J., Limacher-Riebold, U., O’Malley, M.-P., Rosenback, R. (2020). Wie man ein Kind zweisprachig erzieht. Praktischer Leitfaden für Eltern, die Kinder zweisprachig erziehen. EU Projekt: PEaCH for bilingual children. URL: https://bilingualfamily.eu/de/materialien-fuer-eltern/ Böttger, H. (2016). Neurodidaktik des frühen Sprachenlernens. Wo die Sprache zuhause ist. Bad Heilbrunn: Verlag Bad Heilbrunn. Βöttger, H. (2020). Neurowissenschaften und Spracherwerb. In M. Harant, U. Küchler & P. Thomas (Eds.) Theorien! Horizonte für die Lehrerbildung. Tübingen: University Press. Bußmann, H. (2002). Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. Butzkamm, W. & Butzkamm, J. (2019). Wie Kinder sprechen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des Menschen. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. Chomsky, N. (2008). Γλώσσα και νους. Ο. Ιορδανίδου (Επιμ.), (Γ.-Ι. Μανιάτης & Ν. Πατέλης, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον. Dietrich, R. (2002). Psycholinguistik. Stuttgart – Weimar: Verlag J. B. Metzler. Hoff, E. (2020). Γλωσσική ανάπτυξη. Μ. Μαρτζούκου & Δ. Παπαδοπούλου (Επιμ.), (Σ. Αργυρόπουλος, μετ.). Λευκωσία: Εκδόσεις Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers LTD. Kandel, E. R. (1999). Γλώσσα. Στο Ε. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell, Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά. A. Καραμανλίδης (Επιμ.), (Χ. Καζλαρής, Α. Καραμανλίδης & Γ. Χ. Παπαδόπουλος, μετ.). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Κατή, Δ. (2009). Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί (7η εκδ.). Αθήνα: Οδυσσέας. Kauschke C. (2012). Kindlicher Spracherwerb im Deutschen. Berlin: De Gruyter. Klann-Delius, G. (1999). Spracherwerb. Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler. Klann-Delius, G. (2016). Spracherwerb. Eine Einführung. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: J.B. Metzler, Part of Springer Nature - Springer-Verlag GmbH. Klein, W. (2007). Mechanismen des Erst- und Zweitspracherwerbs. In: Sprache – Stimme – Gehör, 31: 138-143. Leist-Villis, Α. (2016). Elternratgeber Zweisprachigkeit. 7. aktualisierte Edition. Stauffenburg-Verlag. Lundquist-Mog, A. & Widlok, B. (2015). DaF für Kinder (DLL8). Μünchen: Klett-Langenscheidt. Μaher, J. & Groves, J. (2012). Τσόμσκι. Εικονογραφημένος οδηγός. (Φ. Γαϊδατζή, μετ.). Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. Miller, G. (1995). Γλώσσα και ομιλία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Ι. Ετμεκτζογλου, Ι. Διακίδου, Ε. Παπαδημητρίου, μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Müller, N., Kupish, T., Schmitz, K. & Cantone, K. (2006). Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Niederhauser, J. (2006). Die schriftliche Arbeit – kurz gefasst. Mannheim: Dudenverlag. Πήτα, Ρ. (1998). Ψυχολογία της Γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Pinker, Steven (1996). Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet. (M. Wiese, Üb.) München: Droemer Knaur. Rathert, M. (2020). Psycholinguistik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. Rothweiler, M. (2007). Spracherwerb. In: J. Meibauer, U. Demske, J. Geilfuß-Wolfgang, J. Pafel, K. H. Ramers, M. Rothweiler & Μ. Steinbach (Hrgb.) Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler. Weskamp, R. (2007). Mehrsprachigkeit. Braunschweig: Schroedel – Diesterweg – Klinkhardt.
Last Update
29-11-2021