DIFFERENZIERTER UNTERRICHT. GRUNDPRINZIPIEN UND PRAKTISCHE

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / DIFFERENZIERTER UNTERRICHT. GRUNDPRINZIPIEN UND PRAKTISCHE
Titel in DeutschDIFFERENZIERTER UNTERRICHT. GRUNDPRINZIPIEN UND PRAKTISCHE
CodeΑΚ0248
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600020447

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 24
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-6

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2021 – 2022
KurslehrdauerWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600191245
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre)
 • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Learning Outcomes
Lernergebnisse Die Studenten und Studentinnen am Ende des Semesters können: die Beziehung zwischen dem differenzierten Unterricht der Sonderpädagogik und der inklusiven Pädagogik kritisch diskutieren; die Bedeutung individueller Unterschiede in Bezug auf Interessen, Lernpräferenzen und Lernbereitschaft für die Planung des differenzierten Unterrichts analysieren • Tests differenziert planen und entwickeln• die Mittel und Techniken zur Differenzierung präsentieren • Lernschwierigkeiten bei der Diversifizierung des Unterrichts berücksichtigen● Differenziertes Material für den DaF-Unterricht entwickeln; und wissen die theoretischen Grundannahmen des differenzierten Unterrichts.
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Course Content (Syllabus)
Die Heterogenität der Lernenden in Verbindung mit dem Begriff der Inklusion führen dazu, dass die Lehrer den Unterricht anpassen müssen. Im Rahmen des Seminars erfolgt diese Anpassung durch das Modell des differenzierten Unterrichts, welches Anpassungen der Unterrichtsinhalte, der Behandlung und des Endprodukts des Unterrichts in Abhängigkeit vom Niveau, den Lernpräferenzen und den Interessen der Schüler umfasst. Insbesondere werden Ansätze für die pädagogische Bewertung, den Unterricht auf Niveaus, die Organisation von Materialien und Aktivitäten sowie spezifische Verfahren und Techniken untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der theoretischen Ansätze durch ihre praktische Anwendung.
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Multimedia-Materialien
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Laborausbildung
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Seminare502
Laborübung200.8
Feldübung62.52.5
Projekt17.50.7
Total1506
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung, Endnote)
Empfohlene Bibliographie
Weitere Bibliographie
1. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen: https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 2. Schwerdtfeger, I. C., & Meese, H. (2001). Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit 29. Langenscheidt. 3. Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. 4. Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. (2nd ed.). Association for Supervision and Curriculum Development. 5. Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών (Μετάφραση: Χ. Θεοφιλίδης, & Δ. Μαρτίδου-Φορσιέ). Εκδόσεις Γρηγόρη. 6. Tsakalidou, S., Koufokotsiou, P., & Gaganis, C. (2017). Legasthenie und Binnendifferenzierung im DaF-Unterricht. 5η Didaktik Tagung der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie des Aristoteles Universitäts Thessaloniki mit dem Thema „Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“. Thessaloniki. http://daf-praktikum.del.auth.gr/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017/85-ekdhloseis/161-video-5hs-hmeridas-didaktikis 7. Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ): https://rcel2.enl.uoa.gr/xenesglossesedu2/?p=87 8. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2871, 9 Σεπτεμβρίου 2016, Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. 9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 199, 2 Οκτωβρίου 2008, Νόμος Υπ’ αριθ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 10. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Λαμπροπούλου, Κ., Παπασταυρινίδου, Γ., Τσερμίδου, Λ., & Χριστοπούλου, Α. (2020). Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και ενταξιακή εκπαίδευση: θεωρητικές επισημάνσεις, προβληματισμοί και προοπτικές. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης Τεύχος, 6, 61-76. 10.12681/dial.23334 11. Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ. (2020). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης: δυσκολίες και παρανοήσεις. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 6, 12-29. 10.12681/dial.25544 12. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ). http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf 13. Κωτούλας, Β., Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (2004). Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Σε Σ. Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου, & Γ. Μπότσας (Επιμ.), Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σελ. 31-52). Adaction A.E. 14. Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: τι και γιατί. Πεδίο. 15. Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (Επιμ.) (2013). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Εκδόσεις Πεδίο. 16. Παντελιάδου, Σ., Παπά, Μ. Δ., & Σανδραβέλης, Ά. (2020). Αποκωδικοποιώντας την υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 6, 30-60. 10.12681/dial.25545 17. Παντελιάδου, Σ., Χιδερίδου-Μανδαρή, Α., & Παπά, Μ. (2017). Δυσκολίες και προκλήσεις στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων σχεδίων διδασκαλίας. Διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Διαφοροποίηση διδασκαλίας για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την επιτυχία των μαθητών», 26-27 Μαΐου (5-16). 18. Τσακαλίδου, Σ. (2020). Διδασκαλία της ορθογραφημένης γραφής σε μαθητές δημοτικού με δυσλεξία στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας. (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48757 19. Τσακαλίδου, Σ. (2021α). Δυσλεξία και διδασκαλία της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Ohnɘ Flɘiß kɘin Prɘis. Εκδόσεις Καραμπάτος Hueber Hellas. 20. Τσακαλίδου, Σ. (2021β). Δυσλεξία και διδασκαλία της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Ohnɘ Flɘiß kɘin Prɘis. Φύλλα εργασίας. Εκδόσεις Καραμπάτος Hueber Hellas. 21. Τσακαλίδου, Σ. (2021γ). Μαθητές με δυσλεξία. δυσκολίες και τρόποι ενίσχυσης. Aktuell, 52, 16-19. 22. Χατζηδήμου, Δ., & Αναγνωστοπούλου, Μ. (2015). Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση. (2η έκδ.). Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.
Last Update
26-07-2023