ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ / CLINICAL PHARMACOKINETICS
Κωδικός79
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000099

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2012 – 2013
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
180005213
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ιωάννης Νιώπας Τη σε βάθος κατανόηση των βασικών φαρμακοκινητικών εννοιών, διαδικασιών (απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση) και βασικών φαρμακοκινητικών σχέσεων. Τον προσδιορισμό των διαφόρων φαρμακοκινητικών παραμέτρων καθώς και την ανάλυση της επίδρασης τους στις συγκεντρώσεις των φαρμάκων στο πλάσμα μετά από απλή ή πολλαπλή χορήγηση. Την απόκτηση δεξιοτήτων, μέσω επίλυσης αντιπροσωπευτικών ασκήσεων φαρμακοκινητικής, για την εφαρμογή των φαρμακοκινητικών αρχών στην κλινική πράξη με την επίλυση συγκεκριμένων θεραπευτικών προβλημάτων Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης Οι διαλέξεις του μαθήματος στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών Φαρμακευτικής με την εφαρμογή μιας επιστη¬μονικά τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής που θα οδηγεί στην απο¬φυγή εμφάνισης αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων με άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα, φυτοθεραπευτικά και τρόφιμα και θα μειώνει σημαντικά τη συχνότητα καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών (ADRs). Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο στοχεύεται η ελαχιστο¬ποίηση της τοξικότητας των φαρμάκων, αυξάνοντας έτσι έμμεσα τόσο την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, όσο και το κλινι¬κό αποτέλεσμα στη θεραπευτική. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητές τους για ανάλυση και πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων φαρμάκων αλλά και ελαχιστοποίηση της εμφάνισης των ADRs κατά τη χορήγηση φαρμάκων. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων πραγματοποιούνται: α) διαλέξεις καθ’ έδρας, β) συζήτηση-συμμετοχή των φοιτητών σε επίλυση κλινικών προβλημάτων αλληλεπιδράσεων φαρμάκων (clinical drug interaction case studies) στα πλαίσια της ιατρικής πρακτικής (evidence-based medicine) και γ) φροντιστηριακά μαθήματα με τη συμμετοχή και του βοηθητικού προσωπικού που αφορούν την αξιοποίηση του εργαλείου πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής “Simcyp-Population Based Pharmacokinetic Modelling and Simulation» (Άδεια ακαδημαϊκής χρήσης από τον Ιούλιου 2009) και την εφαρμογή του για την ανάλυση και πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων φαρμάκων στην κλινική πράξη σε πραγματικό χρόνο και κλινικά αξιοποιήσιμα δεδομένα.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιωάννης Νιώπας Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της φαρµακοκινητικής. Απορρόφηση φαρμάκων. Κατανομή φαρμάκων. Σύνδεση των φαρμάκων µε τις πρωτεΐνες του πλάσματος και των ιστών. Κάθαρση φαρμάκων. Φαρµακοκινητική ταχείας ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων. Φαρµακοκινητική ενδοφλέβιας έγχυσης φαρμάκων. Φαρµακοκινητική εξωαγγειακής χορήγησης φαρμάκων. χρόνια δοσολογικά σχήματα φαρμάκων. Δοσολογικά σχήματα φαρμάκων για νεφροπαθείς. Φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Φαρµακο-κινητικοί παράγοντες που επιβάλλουν την εξατομίκευση των δοσολο¬γικών σχημάτων. Μεταβολισμός φαρμάκων. Σημασία της στερεοεκλεκτικότητας στη θεραπευτική. Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις φαρµακοκινητικής για την κατανόηση της επίδρασης διαφόρων φαρμακοκινητικών παραμέτρων στο προφίλ των συγκεντρώσεων των φαρμάκων στο πλάσμα σε συνάρτηση με το χρόνο, την εκτίμηση των διαφόρων φαρμακοκινητικών παραμέτρων, καθώς και το σχεδιασμό βέλτιστων δοσολογικών σχημάτων. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης Πρωτεϊνική σύνδεση φαρμάκων, Εντερικός μεταβολισμός φαρμάκων, Ηπατικός μεταβολισμός φαρμάκων, Ανάλυση μηχανισμών αλληλεπίδρασης φαρμάκων, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φαρμάκων, Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φυτοθεραπευτικών, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-τροφίμων, Φαρμακογονιδιωματική και προσαρμογή δοσολογίας φαρμάκων, Δοσολογικές θεωρήσεις φαρμάκων, Φαρμακοοικονομία, Γενετικός πολυμορφισμός των μεταβολικών ενζύμων και των μεταφορέων των φαρμάκων, Εξατομίκευση δοσολογικών σχημάτων στην κλινική πράξη, Κόστος φαρμακευτικής αγωγής, Τοξικοί παράγοντες και φαρμακευτική αγωγή. Παραδείγματα φαρμακοκινητικής ανάλυσης στα βάση των διαλέξεων (pharmacokinetic case studies): α) απόσυρση σεριβαστατίνης, β) απόσυρση ροφεκοξίμπης, γ) φαρμακοεπαγόμενη επιμήκυνση του επάρματος QT και καρδιοτοξικότητα των φαρμάκων και δ) στάδια ανάπτυξης της ινδιναβίρης αναφορικά με την βελτίωση των φαρμακοκινητικών παραμέτρων των πρόδρομων φαρμακομορίων. Αξιοποίηση του εργαλείου “Simcyp-Population Based Pharmacokinetic Modelling and Simulation» με συγκεκριμένα κλινικά δεδομένα για πρόβλεψη-προσαρμογή δοσολογικών σχημάτων στα πλαίσια εφαρμογής μια προσέγγισης πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής με τίτλο: «Ανάλυση φαρμακολογικού αποτελέσματος σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες: Μονοθεραπεία και συγχορήγηση φαρμάκων».
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Διαδραστικές ασκήσεις
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Φροντιστήριο260,9
Σύνολο652,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο γραπτές πρόοδοι ενδιάμεσης αξιολόγησης στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος του κάθε διδάσκοντα (Α) ή γραπτή εξέταση στη συνολική ύλη του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου (Β). Οι φοιτητές για να περάσουν το μάθημα με βάση τις δύο γραπτές προόδους θα πρέπει να έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6. Ο χρόνος εξέτασης, τόσο στις προόδους όσο και στην τελική εξέταση είναι 3 ώρες.
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ιωάννης Νιώπας «Σημειώσεις Κλινικής Φαρμακοκινητικής», Τμήμα Εκδόσεων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2010. 2. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης «Κλινική Φαρμακοκινητική: Βασικές αρχές της φαρμακευτικής αγωγής στην κλινική πράξη», Έκδοση: 1/2010,.Εκδότης: Σταύρος Αντ. Σαρτίνας, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ιωάννης Νιώπας. Στο e-Class του μαθήματος (στην ένδειξη «Έγγραφα») είναι αναρτημένες όλες οι διαφάνειες (slides) των διαλέξεων, καθώς και αντιπροσωπευτικές ασκήσεις Κλινικής Φαρμακοκινητικής. 2. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης. Στο e-Class του μαθήματος (στην ένδειξη «Έγγραφα») είναι αναρτημένες όλες οι διαφάνειες (slides) των διαλέξεων (σύνολο 298), καθώς και το υλικό των φροντιστηριακών μαθημάτων που σχετίζονται με το εργαλείο “Simcyp-Population Based Pharmacokinetic Modelling and Simulation».
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-09-2013