Θεσμική Συγκρότηση του Κράτους

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεσμική Συγκρότηση του Κράτους / Institutional Formation of the State and Supranational Institutions
ΚωδικόςΔΙ203
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001790

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεσμική Συγκρότηση του Κράτους
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600060223
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να: • ορίσουν και να εξηγήσουν το θεωρητικό πλαίσιο της πολυεπίπεδης λειτουργίας των κρατικών δομών και να κατανοήσουν τις έννοιες, τους ορισμούς και τις τυπολογίες που χρησιμοποιούνται στη θεωρητική προσέγγιση του εξευρωπαϊσμού και να τα εφαρμόσουν στην ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων. • περιγράψουν την εμφάνιση των υπο-εθνικών και υπερεθνικών φορέων στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και να εξηγήσουν τα μεγάλα θέματα που αφορούν τσην Ευρώπη και οι περιφέρειές της (περιφερειοποίηση, aποκέντρωση και υπο-εθνική δημοκρατία). • κάνουν διάκριση μεταξύ παραδείγματων συγκρότησης του κράτους και εθνικών και ευρωπαϊκών μοντέλων ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναλύσει την έννοια της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης στον σύγχρονο κόσμο και να εξετάσει τις επιπτώσεις του νέου αυτού φαινομένου στη δομή και λειτουργία του ελληνικού κράτους αλλά και να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας και παρέμβασης στις εθνικές πολιτικές και δομές των διεθνών οργανισμών ενοποίησης, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το μάθημα εξετάζει πώς η παγκοσμιοποίηση και η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση κρατών, οικονομιών, άλλων διεθνών δρώντων αλλά και πολιτών επηρεάζουν εθνικές και υπερεθνικές αποφάσεις και επιβάλλουν αλλαγές στον τρόπο άσκησης της εθνικής εξουσίας. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό κράτος, αναλύει τον σταδιακό «εξευρωπαϊσμό» θεσμών, δομών και πολιτικών στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης αυτής μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ με έμφαση στην τελευταία περίοδο. Ταυτόχρονα, εξετάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τις μεταβολές στις αρμοδιότητες των οργάνων στο ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης ως αποτέλεσμα ευρωπαϊκών πολιτικών και κατευθύνσεων. Τέλος, στέκεται ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις επιβάλλουν την προσέγγιση και την ομοιομορφία στις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των κρατών μελών τους. Οι επί μέρους θεματικές του μαθήματος είναι: Συγκρότηση των δομών του ελληνικού κράτους (κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης). Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών (ομάδες συμφερόντων, πολιτικά κόμματα, οικονομικοί παράγοντες). Η περιφερειακή ενοποίηση ως παράγοντας επηρεασμού των εθνικών πολιτικών. Θεσμικό πλαίσιο και διαμόρφωση πολιτικών στην Ε.Ε. Έννοια του «εξευρωπαϊσμού» των εθνικών πολιτικών – η παρείσφρηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στο ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης Η πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση: ένα νέο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο πολιτικής. Εξετάζεται ιδιαίτερα ο τρόπος και ο βαθμός με τους οποίους οι αποφάσεις των υπερεθνικών οργανισμών φέρνουν πιο κοντά και κάνουν ομοιόμορφες τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των κρατών μελών τους.
Λέξεις Κλειδιά
Εξευρωπαϊσμός, υπερεθνικοί οργανισμοί, ελληνικό κράτος, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • επιστημονικά άρθρα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1053,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1304,7
Σύνολο27410,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στα ελληνικά. Η βαθμολογία για το μάθημα επιμερίζεται στην προσωπική παρουσία και συμμετοχή και την παρουσίαση των εργασιών μέσα στην τάξη (40%), την παρουσίαση της τελικής εργασίας (30%) και το περιεχόμενο της εργασίας (30%). Οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα θέμα στο οποίο θα εξετάζουν πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές επηρέασαν ή θα επηρεάσουν συγκεκριμένες εθνικές πολιτικές. Οι εργασίες θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Όλες οι εργασίες θα παραδοθούν μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου και θα διορθωθούν/βαθμολογηθούν. Οι φοιτητές που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους ή που δεν επέτυχαν θα μπορούν να την επανυποβάλουν κατά την εξεταστική του επομένου Σεπτεμβρίου. Η παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ian Bache and Matthew Flinders (eds). Multi-level Governance. OUP. Oxford. 2004. Rod Hague and Martin Harrop: Comparative Government and Politics An Introduction (8th Edition). Palgrave. London. 2010. Μάνος Γ. Παπάζογλου: Εξευρωπαϊσμός και δημοκρατικά ελλείμματα. Η έννοια της “κρίσης νομιμοποίησης”. Κείμενο εργασίας 09/2010. Αθήνα. ΕΛΙΑΜΕΠ. 2010. Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. «Λευκή Βίβλος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση : σύμπραξη για την οικοδόμηση της Ευρώπης “. Βρυξέλλες. 2010. Headley, John: “The Europeanization of the world: on the origins of human rights and democracy” Princeton University Press. 2008. K. Lavdas: “The Europeanization of Greece: interest politics and the crisis of integration”. New York: St. Martin’s Press, 1997. Hooghe L – Marks G. “Multi-level governance and European integration»: Rowman and Littlefield publishing. Oxford. 2001 American Political Science Review (from 2003-) Kalliope Spanou, Managing Europe from home. The Europeanisation of the Greek Core Executive. Occasional paper 4.1. September 2003. Dublin European Institute. P.C. Ioakimidis (2000), The Europeanization of Greece: An Overall Assessment. South European Society and Politics, 5:2, 73-94 Featherstone, K. (επιμ.) (2007), Πολιτική στην Ελλάδα: η Πρόκληση του Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ. -Featherstone, K. και Δ. Παπαδημητρίου (2010), Τα όρια του εξευρωπαϊσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ. -Σπανού, Κ. (2001), Ελληνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕBΕ. -Ιωακειμίδης, Π.Κ. (1998), Ευρωπαϊκή ενοποίηση και ελληνικό κράτος, Αθήνα: Θεμέλιο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-01-2017