Σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων / Modern and integrated techniques for medical information management, interfaces, interaction and medical decision support systems
ΚωδικόςΙΠΓ002
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντιγόνη Μαλούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004411

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600060862
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΠΑ001 Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού
 • ΙΠΑ002 Συστημική Φυσιολογία
 • ΙΠΑ004 Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων
 • ΙΠΒ001 Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική
 • ΙΠΒ004 Επεξεργασία ιατρικών σημάτων
 • ΙΠΒ003 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
 • ΙΠΒ002 Δίκτυα και διαδίκτυα
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι μεταπτυχιακοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα των πρώτων δύο εξαμήνων, αφού η ύλη του μαθήματος βασίζεται σε δεξιότητες διαχείρισης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, αλλά και σε τηλεματική και βασικές γνώσης ανατομίας - φυσιολογίας για τα συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν, να διαχειριστούν, να αξιολογούν και να ολοκληρώνουν συστήματα ηλεκτρονικής υγείας δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως προηγμένη ανάλυση δεδομένων και διαχείριση πληροφορίας, συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης, υπολογιστικά συστήματα ευρείας κλίμακας με βάση τεχνολογίες σημασιολογίας και πρακτορικά συστήματα, διάχυτος υπολογισμός και προσωπικά συστήματα υγείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών (-τριών) σε προηγμένες τεχνικές διαχείρισης βιοϊατρικής πληροφορίας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μέρες μας, τόσο από ερευνητική όσο και από άμεσα εφαρμόσιμη σκοπιά. Ειδικότερα, το μάθημα έχει οργανωθεί στις εξής θεματικές ενότητες: α) Μηχανική Μάθηση – Προηγμένη Ανάλυση Δεδομένων, β) Συστήματα Στήριξης Απόφασης, γ) Υπολογιστικά Συστήματα Ευρείας Κλίμακας, και δ) Διάχυτος Υπολογισμός – Προσωπικά Συστήματα Υγείας. Ειδικότερα, μέσα από μια σειρά διαλέξεων παρουσιάζονται τεχνικές ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης δεδομένων, μέθοδοι ανάλυσης γενετικών δεδομένων και τεχνολογίες όπως ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), το υπολογιστικό πλέγμα (Grid), τα πολυπρακτορικά συστήματα, τα γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα (GIS), καθώς και βασικές αρχές-τεχνολογίες διάχυτων συστημάτων υγείας. Στα πεδία εφαρμογής των παραπάνω τεχνολογιών που παρουσιάζονται στο μάθημα, συγκαταλέγονται η μοντελοποίηση, κωδικοποίηση και αναπαράσταση βιοϊατρικής πληροφορίας, η στήριξη ιατρικής απόφασης σε πεδία όπως η ασφάλεια φαρμάκων, η ενοποίηση ετερογενών συστημάτων και δεδομένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ενοποίηση ιατρικών και γενετικών δεδομένων για την υποβοήθηση μελετών συσχέτισης, η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω προσωπικών συστημάτων υγείας, η εξαγωγή σημασιολογίας από ελεύθερο κείμενο, κ.λπ.
Λέξεις Κλειδιά
ηλεκτρονική υγεία, συστήματα στήριξης ιατρικών αποφάσεων, διάχυτα υπολογιστικά συστήματα με εφαρμογές στην υγεία, επεξεργασία και διαχείριση βιοιατρικής πληοφορίας, τεχνολογίες σημασιολογίας, πράκτορες λογισμικού, επεξεργασία αδόμητων δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις2006,7
Εκπόνηση μελέτης (project)401,3
Σύνολο2408
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση εργασίας και εξέταση παραδοτέων (κείμενο, κώδικας, κλπ. ανάλογα με τη φύση της εργασίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μη διαθέσιμη. Οι παρουσιάσεις συνοδεύονται από σύγχρονες βιλβιογραφικές πηγές όπως review paper, case studies και tutorial (βλπ. β. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
V.G. Koutkias, A. Lillo-Le Louët and M.-C. Jaulent, "Exploiting Heterogeneous Publicly Available Data Sources for Drug Safety Surveillance: Computational Framework and Case Studies", Expert Opinion on Drug Safety, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/14740338.2017.1257604. V.G. Koutkias and M.-C. Jaulent, "A Multiagent System for Integrated Detection of Pharmacovigilance Signals", Journal of Medical Systems, Special Issue on Agent-Empowered HealthCare Systems, vol. 40, no. 2, Article: 37, 2016, http://dx.doi.org/10.1007/s10916-015-0378-0. V.G. Koutkias and M.-C. Jaulent, "Computational Approaches for Pharmacovigilance Signal Detection: Toward Integrated and Semantically-enriched Frameworks", Drug Safety, vol. 38, no. 3, 2015, pp. 219-232, http://dx.doi.org/10.1007/s40264-015-0278-8. V.G. Koutkias et al., "From Adverse Drug Event Detection to Prevention: A Novel Clinical Decision Support Framework for Medication Safety", Methods of Information in Medicine, vol. 53, no. 6, 2014, pp. 482-492, https://dx.doi.org/10.3414/ME14-01-0027. V. Koutkias et al., "Knowledge Engineering for Adverse Drug Event Prevention: On the Design and Development of a Uniform, Contextualized and Sustainable Knowledge-based Framework", Journal of Biomedical Informatics, vol. 45, no. 3, 2012, pp. 495-506http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2012.01.007. M. Schachter, "The epidemiology of medication errors: how many, how serious?", Br. J. Clin. Pharmacol. 67 (6) (2009) 621–623. T. Morimoto, T.K. Gandhi, A.C. Seger, T.C. Hsieh, D.W. Bates, "Adverse drug events and medication errors: detection and classification methods", Qual. Saf. Health Care 13 (4) (2004) 306–314. K.B. Cohen and L.E. Hunter, "Chapter 16: Text mining for translational bioinformatics", PLOS Computational Biology, http://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1003044. P.M. Nadkarni, L. Ohno-Machado, W.W. Chapman, "Natural language processing: an introduction", J Am Med Inform Assoc. 2011 Sep-Oct; 18(5): 544–551. W.W. Chapman et al., "Overcoming barriers to NLP for clinical text – The role of shared tasks and the need for additional creative solutions", J Am Med Inform Assoc. 2011 Sep-Oct;18(5):540-3. I. Spasic, S. Ananiadou, J. McNaught and A. Kumar, "Text mining and ontologies in biomedicine: Making sense of raw text", Brief Bioinform. 2005 Sep;6(3):239-51. A.K. Triantafyllidis, C. Velardo, D. Salvi, S. Ahmar Shah, V.G. Koutkias and L. Tarassenko, "A Survey of Mobile Phone Sensing, Self-reporting and Social Sharing for Pervasive Healthcare", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol 21. no. 1, 2017, pp. 218-227, http://dx.doi.org/10.1109/JBHI.2015.2483902 V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras and N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, vol. 15, no. 1, 2016, pp. 49-62, http://dx.doi.org/10.1007/s10209-014-0372-1. A.K. Triantafyllidis, V.G. Koutkias, I. Chouvarda and N. Maglaveras, "A Pervasive Health System Integrating Patient Monitoring, Status Logging and Social Sharing", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 17, no. 1, 2013, pp. 30-37, http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2012.2227269. M. Jung, A. Hoerbst, W.O. Hackl, F. Kirrane, D. Borbolla, M.W. Jaspers, M. Oertle, V. Koutkias, L. Ferret, P. Massari, K. Lawton, D. Riedmann, S. Darmoni, N. Maglaveras, C. Lovis and E. Ammenwerth, "Attitude of physicians towards automatic alerting in Computerized Physician Order Entry systems: A comparative international survey", Methods of Information in Medicine, vol. 52, no. 2, 2013, pp. 99-108, http://www.schattauer.de/index.php?id=5236&mid=19022&L=1. V.G. Koutkias, I. Chouvarda and N. Maglaveras, "A Multiagent System Enhancing Home-Care Health Services for Chronic Disease Management", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 9, no. 4, December 2005, pp. 528-537, http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2005.847511. V.G. Koutkias, I. Chouvarda, A. Triantafyllidis, A. Malousi, G.D. Giaglis, and N. Maglaveras, "A Personalized Framework for Medication Treatment Management in Chronic Care", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 14, no. 2, 2010, pp. 464-472, http://dx.doi.org/10.1109/TITB.2009.2036367. P. Natsiavas, N. Maglaveras and V. Koutkias, "A Public Health Surveillance Platform Exploiting Free-text Sources via Natural Language Processing and Linked Data: Application in Adverse Drug Reaction Signal Detection using PubMed and Twitter", In: Riaño D., Lenz R., Reichert M. (Eds.), Knowledge Representation for Health Care. KR4HC 2016, ProHealth 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10096, pp. 51-67, Springer, 2017. V. Koutkias and J. Bouaud, "Computerized Clinical Decision Support: contributions from 2015", Yearb Med Inform. 2016;11:170-177. http://dx.doi.org/10.15265/IY-2016-055 N. Maglaveras, V. Kilintzis, V. Koutkias and I. Chouvarda, "Integrated Care and Connected Health Approaches Leveraging Personalised Health through Big Data Analytics", Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 224, pp. 117-122, IOS Press, 2016. J. Bouaud and V. Koutkias, "Computerized Clinical Decision Support: contributions from 2014", Yearb Med Inform. 2015;10:119-124. http://dx.doi.org/10.15265/IY-2015-036. V. Koutkias and F. Thiessard, "Big Data - Smart Health Strategies: Findings from the Yearbook 2014 Special Theme", Yearb Med Inform. 2014;9:48-51. doi: 10.15265/IY-2014-0031. K. Vaporidi, D. Babalis, A. Chytas, E. Lilitsis, E. Kondili, V. Amargianitakis, I. Chouvarda, N. Maglaveras and D. Georgopoulos, "Clusters of ineffective efforts during mechanical ventilation: impact on outcome", Intensive Care Med. 2016 Oct 24. DOI: 10.1007/s00134-016-4593-z.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-04-2017