ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / Climate change and Forest Ecosystems
Κωδικός0103Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000432

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600101109
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0101Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • 0102Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1) Να αντιληφθούν σε βάθος τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα. 2) Να αναλύουν τεκμηριωμένα τις πιθανές μεταβολές και να διατυπώνουν προτάσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών μεταβολών, οι οποίες (προτάσεις) θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. 3) Να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών κάτω από το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών. 4) Να διαθέτουν το υπόβαθρο και τις απαραίτητες ικανότητες για την ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη σχεδίαση της αντιμετώπισης των επιδράσεων των κλιματικών αλλαγών στα δασικά οικοσυστήματα, μέσω της χάραξης μιας προσαρμοσμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κλιματικές αλλαγές και δασική βλάστηση κατά το παρελθόν. Μέθοδοι διερεύνησης της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στα δάση κατά το παρελθόν.-Εναλλαγή κλιματικών συνθηκών και ιστορική εξέλιξη της βλάστησης. -Η διαχρονική σχέση “κλίμα – δάσος” στην Ελλάδα. Πρόσφατη - σύγχρονη κλιματική αλλαγή και δασική βλάστηση. -Μέθοδοι διερεύνησης της κλιματικής αλλαγής από στοιχεία της σύγχρονης δασικής βλάστησης. -Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χλωρίδα και τη βλάστηση. -Κλιματική αλλαγή και δασική βλάστηση της Ελλάδας Επίδραση κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη των δασικών πληθυσμών - γενετική παρακολούθηση και γενετικό απόθεμα επαπειλούμενων δασικών πληθυσμών/ειδών- Προσαρμογή δασικών πληθυσμών στην κλιματική αλλαγή- Δυνατότητες γενετικής βελτίωσης για ανθεκτικότητα . Κλιματική μεταβολή και συνέπειές της στην φαινομική και τις δημογραφικές διαδικασίες των δασικών ειδών. Ρόλος και στρατηγικές γενετικής βελτίωσης για την προστασία της γενετικής ποικιλότητας των δασικών ειδών, με έμφαση στους περιφερειακούς πληθυσμούς, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής . Νέες τεχνολογίες και κλιματική αλλαγή Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αναγέννηση των δασών Οικολογία και δασοκομικός χειρισμός δασοορίων Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη δομή και τη δυναμική των δασικών οικοσυστημάτων Δασοκομικοί χειρισμοί και κλιματική αλλαγή Αλληλεπιδράσεις κλιματικής αλλαγής – δασικών πυρκαγιών στην αποθήκευση άνθρακα των δασικών οικοσυστημάτων και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιδημίες εντόμων και μυκητικών ασθενειών στα δασικά οικοσυστήματα. Η σημασία του εδάφους στη κλιματική αλλαγή. - Διαχείριση του εδάφους και κλιματική αλλαγή. -Ποιότητα του εδάφους και κλιματική αλλαγή. -Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις εδαφικές ιδιότητες. -Ιδιαιτερότητες των ορεινών δασικών εδαφών και κλιματική αλλαγή. -Συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας του εδάφους και κλιματική αλλαγή. -Μεταβολές στην αποτελεσματική χρήση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους από τα δασικά οικοσυστήματα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2015