ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) / GENETICS AND PLANT BREEDING (PRACTICALS)
Κωδικός658Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001548

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600102895
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΒΑΖΝ722 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 116Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 610Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 613Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • Ν539Ε ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • Ν510Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1.Μπορούν να κατανοούν τη σημασία και τη χρήση των μοριακών εργαλίων στη βελτίωση των φυτών 2. Μπορούν να κατανοούν την σημασία της εφαρμογής της in vitro καλλιέργειας στην παραγωγή αγενούς πολαπλλασιαστικού υλικού και τη χρήση της στη βελτιωση των φυτών 3. θα μάθουν για τις διαφορές μεταξύ της συμβατικής βελτίωσης και της εφαρμόγής της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Ενότητα Εισαγωγή: Βασικές γνώσεις απαραίτητες για την εκπόνηση των εργαστήριων (κανόνες ασφάλειας του εργαστηρίου, χειρισμός των εργαστηριακών οργάνων, παρασκευή διαλυμάτων, εργαστηριακές τεχνικές κλπ) 2η Ενότητα Απομόνωση και καθαρισμός DNA: Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από φυτικούς ιστούς και πλασμίδια , Αρχή της μεθόδου, Βασικές συνθήκες 3η Ενότητα Ποσοτικός προσδιορισμός του DNA: Χρωματογραφική μέθοδος, Πέψεις του DNA με περιοριστικά ένζυμα 4η Ενότητα Ηλεκτροφόρηση του DNA σε πηκτή αγαρόζης: Παρασκευή πηκτών, Διαχωρισμός των τμημάτων πυρηνικών οξέων και ανάλυση 5η και 6η Ενότητα Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης ( PCR ή Polymerase Chain Reaction) : Αρχή της μεθόδου, Αντίδραση PCR, Το ένζυμο Πολυμεράση, DNA στόχος (target DNA), Εκκινητές (αφετηρία, primers), Ηλεκτροφόρηση του προϊόντος της αντίδρασης PCR σε πηκτή αγαρόζης, ανάλυση 7η Ενότητα In vitro καλλιέργεια και αναγέννηση φυτικών οργάνων: Μέθοδοι και συνθήκες ιστοκαλλιέργειας, Απομόνωση και καλλιέργεια μεριστοματικών ιστών, Εφαρμογές της ιστοκαλλιέργειας στη βελτίωση των φυτών. 8η Ενότητα Η Γενετική Μηχανική στα Φυτά: Συστήματα γενετικής τροποποίησης φυτών ( μέσω του Α. tumefaciens και του εκτοξευτήρα DNA),Παράγοντες που επηρεάζουν την γενετική τροποποίηση, Αναγέννηση των γενετικά τροποποιημένων εκφύτων σε υποστρώματα επιλογής, Ενσωμάτωση και έκφραση του διαγονίδιου, ανάλυση. 9η και 10η ενότητα Οι μικροσκοπική μελέτη των χρωμοσωμάτων 11 η ενότητα Εκτίμηση της ζωτικότητας και βλαστικότητας της γύρης 12η- 13η ενότητα Πειράματα αγρού: Εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης στα αυτογονιμοποιούμενα και στα σταυρογονιμοποιούμενα φυτά Τεχνικές διασταυρώσεων (Μορφολογία των ανθέων, τρόποι γονιμοποίησης, τεχνικοί αποστόμωσης και επικονίασης).
Λέξεις Κλειδιά
Βελτίωση φυτών, DNA τεχνικές, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, ιστοκαλλιέργεια, γενετική τροποποίηση, έκφραση του διαγονίδιου, χρωμοσωμάτa, γύρη, τεχνικές διασταυρώσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση των Η/Υ, powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση30
Άσκηση Πεδίου9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Εξετάσεις5
Σύνολο49
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ε. Γουλή-Βαβδινούδη και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου (2010) Εγχειρίδιο τεχνικής των διασταυρώσεων στα καλλιεργούμενα φυτά. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη Τσαυτάρης Α., Ε. Νιάνιου-Ομπειντατ και Α. Πολύδωρος. Βελτίωση Φυτών. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονη Παιδεία (Κωδικός Εύδοξος 148677)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστήρια Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών (Σημειώσεις),Τμήμα εκδόσεων, Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο, ΑΠΘ
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015