ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ / Forest Opening Up and Wood Transport
Κωδικός082Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000091

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600109535
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σχέση μεταξύ διάνοιξης δάσους και μεταφοράς του ξύλου Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διάνοιξης, αποκατάσταση και απορρόφηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το οικοσύστημα δάσος Γνώση μεθόδων για των υπολογισμό της άριστης οδικής πυκνότητας και το σχεδιασμό της λεπτοφυούς διάνοιξης του δάσους Εξοικείωση των φοιτητών με τις φάσεις της μετατόπισης και μακρομεταφοράς του ξύλου Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέσα διάνοιξης (βασική, λεπτοφυής) καθώς και τα κατάλληλα μέσα μετακίνησης και μεταφοράς του ξύλου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (Τεχνικοί, οικονομικοί, οικολογικοί-περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών. Η άριστη διάνοιξη και υπολογισμοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό διάνοιξης και την απόσταση μετατόπισης. Σχεδιασμός και μελέτη της διάνοιξης του δάσους με δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οδικής διάνοιξης και της κάρπωσης του ξύλου. Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων. Ορισμός, σκοπός και επιδιώξεις του δικτύου δασικών δρόμων και η συμβολή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορεινού και δασικού χώρου. Απόψεις για το σχεδιασμό του δικτύου δασικών δρόμων, παράγοντες που το επηρεάζουν, αλληλεπιδράσεις του με την ένταση της δασοπονίας, καθορισμός ορίων μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου, χαρακτηρισμός και κατάταξη των δασικών δρόμων. Στοιχεία για τη μελέτη δασικών δρόμων σε διάφορα εδαφομορφολογικά πεδία, επιδράσεις από την κατασκευή του δικτύου δασικών δρόμων και μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης του δικτύου δασικών δρόμων. Αντικείμενο, σκοπός και διαίρεση της μεταφοράς του ξύλου. Αρχές, μέσα μέθοδοι και συστήματα για τη μετατόπιση και τη μακρομεταφορά του ξύλου. Σύγχρονα μηχανικά μέσα μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου (επίγειος, εναέρια και υδάτινη μεταφορά). Μετατόπιση και μεταφορά του ξύλου με ελκυστήρες (απλοί και αρθρωτοί). Αρχές λειτουργίας και εγκαταστάσεις σχοινιοσυστημάτων. Μετακινούμενοι σχοινιογερανοί και τρόποι εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
Λέξεις Κλειδιά
Διάνοιξη δάσους, μεταφορά ξύλου, δασικό οδικό δίκτυο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Νέες τεχνολογίες απο το internet
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση52
Φροντιστήριο52
Πρακτική (Τοποθέτηση)20
Σύνολο163
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες Επιδόσεις στις ασκήσεις Γραπτή εξέταση Ατομικές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
"Walderschliessung", P. Dietz W. Knigge H. Loeffler, ISBN 3-490-02116-9 "Holzernte und Holztransport", Rolf Grammel, ISBN 3-490-03616-6 Στο internet σχετικά με τα αντικείμενα του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2013