ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / RESEARCH METHODOLOGY
Κωδικός23201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600002176

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600110665
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ολοκλήρωση της παρακολούθηση των μαθημάτων κορμού των σχετικών με τη μεθοδολογία της έρευνας και επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γενικός στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η αυτονόμηση των φοιτητών ως ερευνητών. Ο γενικός αυτός στόχος αναλύεται στους παρακάτω επιμένους ή ειδικούς στόχους: 1) Ικανότητα σχεδιασμού έρευνας καθώς και προσαρμογής/τροποποίησης του σχεδιασμού προς αντιμετώπιση πρακτικών ή θεωρητικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση. 2) Ικανότητα αναζήτησης πρόσθετης πληροφορίας προς αντιμετώπιση προβλήματος ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων. 3) Ικανότητα διαπραγμάτευσης (κυρίως των διαδικασιών υλοποίησης έρευνας) με τον επιβλέποντα καθηγητή διπλωματικής εργασίας και με τον διδάσκοντα το "ερευνητικό σεμινάριο", καθώς και συζήτησης/αναζήτησης των διαδικασιών με τους λοιπούς φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, δηλαδή δεν απαιτεί εμπλουτισμό του γνωστικού πεδίου της προσωπικότητας. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων οι οποίες παρουσιάζονται από το διδάσκοντα όταν η περίσταση το απαιτεί ή προτείνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αυτόνομη ή κατευθυνόμενη αναζήτηση σε πηγές άντλησης πληροφορίας, αλλά αυτές οι γνώσεις δεν είναι προδιαγεγραμμένες.Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτός από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του σεμιναρίου να προσκαλούνται για διαλέξεις και συνάδελφοι διαφορετικών γνωστικών περιοχών, με σκοπό τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών.
Λέξεις Κλειδιά
H διεύρυνση και o εμπλουτισμός των γνώσεων των φοιτητών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι ώρες των εργαστηρίων (εργαστηριακές ασκήσεις, βιβλιογραφία) γίνονται με συνεπικουρεία του μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Μ.Δούνδη.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια351,4
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αυτονόμηση των φοιτητών ως ερευνητών είναι γενικός στόχος που σχετίζεται περισσότερο με το θυμικό πεδίο της προσωπικότητας (affective domain) παρά με οποιοδήποτε άλλο. Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν και να συμμετέχουν συστηματικά στο σεμιναριακό αυτό μάθημα. Έχουν επίσης την υποχρέωση να καταθέσουν μία σύντομη αναφορά (γραπτή εργασία περίπου 10 σελίδων στην οποία γίνεται αναφορά στην ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε και στις αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδασκαλίας του σεμιναριακού μαθήματος). Προτείνεται ένας 'συμβολικός' βαθμός αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Marc Angenot, Jean Bessière, Douwe Fokkema, Eva Kushner, Θεωρία της λογοτεχνίας, Gutenberg, Αθήνα 2010 (μτφρ. Τιτίκα Δημητρούλια) -Harold Bloom, Πώς και γιατί διαβάζουμε, παραφερνάλια-τυπωθήτω, Αθήνα 2004 (μτφρ. Κ. Ταβαρτζόγλου) -Harold Bloom, Ο δυτικός κανόνας, Gutenberg, Αθήνα 2007 (μτφρ. Κ. Ταβαρτζόγλου) -Jonathan Culler, Λογοτεχνική θεωρία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000 (μτφρ. Κ.Διαμαντάκου) -Umberto Eco, Ερμηνεία και Υπερερμηνεία, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1993 (μτφρ. Αναστασία Παπακωνσταντίνου) -Martin Travers, Εισαγωγή στη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005 επιμ.- εισαγωγή Τ. Καγιαλής -Romano Luperini, Insegnare la letteratura oggi, Manni, Lecce 2006 -Raul Mordenti, L’altra critica, meltemi.edu., Roma 2007 -Cesare Segre, Tempo di bilanci, Biblioteca Einaudi, Torino 2005 - Berthier N. 20063. Les techniques d’enquête en sciences sociales. Paris: Armand Colin. - De Ketele J.-M., Roegiers X. 1991. Méthodologie du recueil d’informations. Bruxelles : De Boeck Université. - De Landsheere G. 1979. Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation. Paris : Presses Universitaires de France. - Dorvil H. (sous la direction de). 2007. Problèmes sociaux, Tome III: Théories et méthodologies de la recherche. Québec : Presses de l’Université du Québec. - Silverman D. (ed.), 1997. Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London: Sage. - Strauss A., Corbin J., 1990. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park (California): Sage. - Van der Maren J.-M. 1996. Méthodes de recherché pour l’éducation. Montréal : Presses de l’Université de Montréal & Paris-Bruxelles : De Boeck Université. - Verma G. K., Mallick K. 2004. Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδάνος (Μετάφραση της Ε. Γρίβα από την αγγλική, στην οποία δημοσιεύτηκε το 1999). - Walker R. (ed.), 1985. Applied Qualitative Research. Aldershot (England): Gower. - Τσοπάνογλου Α. 2000. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2018