ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / SPECIAL TOPICS IN ADVERTISING
Κωδικός10601-MBA-207
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Μπουτσούκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001109

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Λεωνίδας Χατζηθωμάς
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110759
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 10601-MBA-102 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κατανόηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν την συμπεριφορά των αγοραστών και να σχεδιάζουν αποτελεματικά προγράμματα επικοινωνίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα Διαφήμιση & Συμπεριφορά Καταναλωτή συνδυάζει δύο αλληλένδετα γνωστικά πεδία: αυτό της διαφήμισης και της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως αποτέλεσμα των επικοινωνιακών ερεθισμάτων που δέχονται. Το γνωστικό πεδίο της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» μελετά της ενέργειες (συμπεριφορές) που αναλαμβάνουν οι καταναλωτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Συζητείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή, μέσω της παράθεσης των σχετικών υποδειγμάτων και της ανάλυσης των επιμέρους σταδίων λήψης απόφασης. Εξετάζονται, επίσης, οι έννοιες της αντίληψης, της ανάμειξης, της μάθησης και οι τρόποι με τους οποίους δύνανται να τις εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών επικοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των στάσεων του καταναλωτή έναντι του επώνυμου προϊόντος και της διαφήμισης, αλλά και στους τρόπους μέτρησης και επηρεασμού των στάσεων προς όφελος των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», τη «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα» τον «σχεδιασμό του περιγράμματος» την «απεικόνιση» και την «ανάπτυξη του κειμένου». Σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο (Internet), την πολιτική διαφήμιση και την κοινωνική διάσταση της διαφήμισης. Αναλύονται θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, όπως θέματα κουλτούρας, οι επιδράσεις του μεταμοντερνισμού, η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, τα κοινωνικά δίκτυα, το word of mouth και το Anti-branding.
Λέξεις Κλειδιά
Συμπεριφορά Καταναλωτή, Επικοινωνία, Διαφήμιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1655,5
Εξετάσεις150,5
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στη συμμετοχή στην τάξη, στις τελικές εξετάσεις και στην εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη: Τελική εξέταση: 50% * Συμμετοχή στην τάξη & Εργασία: 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ζώτος, Γ.Χ. (2008), Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, (β) Γ.Χ. Ζώτος (2000), Διαφήμιση, Αναφορά στον Οικονομικό και Κοινωνικό της Ρόλο, Β’ Τόμος, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Solomon, M. Συμπεριφορά Καταναλωτή, 11η Ε.(μετάφραση), Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία Belch, G.E. and M.A. Belch (2007), Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspectives, New York, N.Y.: McGraw Hill Co. De Mooij, M., (2009), Global Marketing and Advertising: understanding cultural paradoxes, Sage Publications, Thousand Oaks, California. De Pelsmacker, P., M. Geuens, J. and V. Bergh (2007), Marketing Communications, A European Perspective, Third Edition, Prentice Hall. Phillips, M. and Rasberry, S. (2008) “Marketing without Advertising”, Sixth Edition, Nolo Press: Berkeley. Sutherland, M. (2008): Advertising and the Mind of the Consumer. Allen & Unwin, 83 Alexander Street, Crows Nest, NSW 2065, Australia, Third Edition. Tellis, G.J. (2004): Effective Advertising, Thousand Oaks Ca: Sage Publications Μ. Χαιρετάκης (2010), ΜΜΕ, Διαφήμιση και Κατανάλωση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Μπάλτας Γ. (2003), Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili. Bearden, W. O., Netmeyer, R. G., & Mobley, M. F. (2010), Handbook of marketing scales: Multi-item measures for marketing and consumer behavior research. Newbury Park, CA: Sage. De Mooij, M., (2011), Consumer behavior and culture: Consequences for global marketing and advertising, Thousand Oaks California: Sage Publications. Solomon, Michael R. (2006), Consumer Behavior, (2nd ed.), Boston, MA.: Allyn and Bacon. Lindstrom, M. (2008), Buyology. Truth and lies about why we buy, New York: Doubleday. Ενδεικτικές ιστοσελίδες: Association for Consumer Research: http://www.acrwebsite.org/ Society for Consumer Psychology: http://www.journalofconsumerpsychology.com/ American Marketing Association: www.marketingpower.com American Association of Advertising Agencies www.aaaa.org American Academy of Advertising www.aaasite.org
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-02-2018