ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / LEARNING, COMPREHENSION AND USE STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Τίτλος στα ΓερμανικάLern-, Verstehens- und Gebrauchsstrategien im Fremdsprachenerwerb
ΚωδικόςΑΚ0233
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 2
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014847

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118755
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
 • ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
 • ΓΕΡ401 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: ● να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με λέξεις κλειδιά από βάσεις δεδομένων με τη χρήση Η/Υ ● να κάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης ● να παρουσιάζουν το θεωρητικό πλαίσιο καθώς και παραδείγματα από τη διδακτική πράξη για ένα επιμέρους θέμα του σεμιναρίου ● να κατατάσσουν τα παραδείγματα από τη διδακτική πράξη για το επιμέρους θέμα που παρουσιάζουν σε μία από τις φάσεις του μαθήματος, να διατυπώνουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων ● να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία που διδάχτηκαν και την ανάλυση παραδειγμάτων από τη διδακτική πρακτική που έχουν διεξάγει ● να ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της Αυτονόμησης των μαθητών/τριών στις δικές τους διδακτικές προτάσεις ● να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) στην παρουσίασή τους σχετικά με το επιμέρους θέμα του σεμιναρίου που επέλεξαν ● να αναστοχάζονται για τη θεωρία και τις πρακτικές που διδάχτηκαν ● να αποδεικνύουν ότι μπορούν να αναστοχάζονται για ό,τι προσέλαβαν και διεξήγαγαν και να αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους μέσα στο Portfolio που καταθέτουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του σεμιναρίου: Στόχος του σεμιναρίου αυτού ειδίκευσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές αρχές της αυτονόμησης των μαθητών/τριών, η γνωριμία τους με ποικίλες στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης της ξένης γλώσσας από μαθητές/τριες, καθώς και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων διδασκαλίας των στρατηγικών κατανόησης, μάθησης και χρήσης της ξένης γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τις διδάξουν με αποτελεσματικό τρόπο στους/στις μαθητές/τριές τους. Στο σεμινάριο επιλέγεται εσκεμμένα η τριμερής αυτή κατηγοριοποίηση των στρατηγικών ως πιο κατανοητή και εύχρηστη για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών. Θεωρία και εξάσκηση: Μετά από μια πρώτη εισαγωγή στις βασικές αρχές διδασκαλίας και μάθησης ξένων γλωσσών, θα ασχοληθούμε με το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η αυτονόμηση των μαθητών και η εφαρμογή στρατηγικών κατά τη διδασκαλία και εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Η διάκριση των στρατηγικών σε στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης (πρβλ. Bimmel/Rampillon (2000), Karagiannidou (2002) και Χατζηδήμου/Καραγιαννίδου (υπό δημοσίευση)) αποσκοπεί στη διευκόλυνση αφενός των εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας στο διδακτικό τους έργο, αφετέρου των μαθητών/τριών στη σταδιακή κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Στο πρώτο αυτό μέρος του σεμιναρίου οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εξασκηθούν με την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, ώστε να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο τη χρησιμότητα των στρατηγικών κατανόησης, μάθησης και χρήσης της ξένης γλώσσας για την αυτονόμηση των μαθητών/τριών και τη διά βίου μάθηση. Παρουσίαση εργασιών και διδασκαλία: Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες (max. 30) (σε μικρές ομάδες) θα παρουσιάσουν το θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές σχετικά με μία υποκατηγορία των στρατηγικών κατανόησης, μάθησης και χρήσης της ξένης γλώσσας και θα διδάξουν κάποιες από αυτές στους/στις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες του σεμιναρίου που θα αναλάβουν το ρόλο «του μαθητή/της μαθήτριας». Τέλος, μετά από κάθε παρουσίαση θα γίνεται ανατροφοδότηση και διεξοδική ανάλυση των στρατηγικών που παρουσιάστηκαν. Σύνταξη και κατάθεση Portfolio: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καταθέτουν Portfolio (σε ομάδες, αλλά με ατομική αυτοαξιολόγηση), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται στην πλατφόρμα του μαθήματος στο elearning (Moodle).
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική των γλωσσών, Γερμανική ως ξένη γλώσσα, στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης της γλώσσας, διδασκαλία στρατηγικών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διά βίου μάθηση, αναστοχασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ. και διαδραστικός πίνακας. Επίσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα elearning (Moodle): α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Ο/Η διδάσκων/ουσα ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους/τις φοιτητές/τριες σε συμβατική μορφή ή σε μορφή powerpoint γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με τις εργασίες των φοιτητών/τριών στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με παρατηρήσεις στους φοιτητές/τριες ζ) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού των εργασιών των φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα παρακάτω μέρη που συνυπολογίζονται κατά 1/3: • παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο (1/3 του βαθμού), • Παρουσίαση εργασιών σε ομάδες (1/3 του βαθμού), • κατάθεση Portfolio (σε ομάδες, αλλά με ατομική αυτοαξιολόγηση) με πρωτόκολλα παρατήρησης και υλικό διδασκαλίας (1/3 του βαθμού) Πρέπει να έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο βαθμός πέντε (5) σε κάθε μέρος. Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με το/τη διδάσκοντα/ουσα, να συγγράψουν πρόσθετα γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 3 (τρία) ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Bohn, Rainer (2013): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. München: Klett-Langenscheidt Karagiannidou, Evangelia (2002): Praktische Lehrerausbildung der DaF-StudentInnen in Thessaloniki. In: Institut für Germanistik der Philologischen Fakultät der Hll. Kyrill-und-Method-Universität in Veliko Târnovo (Ed.): Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. Kongress der Germanisten Südeuropas in Veliko Târnovo, Bulgarien vom 22.-24.6.2000. Veliko Târnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 585-596 Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Παιδαγωγική Επιθεώ-ρηση, 42, 23-41 (διαθέσιμο και στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6937/6966, τελευταία πρόσβαση 23.09.2018) Karagiannidou, Evangelia (2007): Gruppenarbeit in der universitären FS-Lehrer-Ausbildung. Eine Chance für ihren verstärkten Einsatz in der Schule? Zielsprache Deutsch, 34, 2/2007, 15-51 O’Μalley, J. M./Chamot, A. U. (1990): Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press Oxford, Rebecca L. (1990): Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle Oxford, Rebecca L. (2003): Language Learning Styles and Strategies: An Overview. In: GALA 2003, available on: web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf, retrieved 23.09.2018 Nation, P./Newton, J. (1997): Teaching vocabulary. In: J. Coady, & Th. Huckin (Εds.): Second Language Vocabulary Acquisition (pp. 238-254). Cambridge: Cambridge University Press Psaltou-Joycey, Angeliki (2010): Language Learning Strategies in the Foreign Language Classroom. Thessaloniki: University Studio Press Psaltou-Joycey, Angeliki (Εd.) (2015): Foreign Language Learning Strategy Instruction: A Teacher’s Guide. Kavala: Saita Psaltou-Joycey, Angeliki/Gavriilidou, Zoi (2009): Language learning strategies: An overview. Journal of Applied Linguistics, 25, 11-25 Schmitt, Norbert (1997): Vocabulary learning strategies. In: N. Schmitt, & M. McCarthy (Eds.): Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy (pp. 199-227). Cambridge: Cambridge University Press Schmitt, Norbert (2000): Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press TRIM, John/NORTH, Brian/COSTE, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. München: Klett-Langenscheidt Χατζηδήμου, Κωνσταντίνος Δ./Καραγιαννίδου, Ευαγγελία (υπό δημοσίευση): Στρατηγικές κατανόησης, μάθησης και χρήσης λεξιλογίου από φοιτητές/τριες της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: μια εμπειρική διερεύνηση. Σε: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών», Κομοτηνή, 25 – 27 Μαΐου 2018
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-12-2018