ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / Advanced Groundwater Hydraulics
ΚωδικόςΜΥΝ721
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000889

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121123
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
οι φοιτητές να γνωρίζουν βασικές αρχές της υπόγειας υδραυλικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν: - να επεξεργάζονται και να αναλύουν δοκιμαστικές αντλήσεις για την εκτίμηση υδρογεωλογικών προβλημάτων - να επιλύουν προβήματα διαχείρισης υπόγειων υδάτων με συστήματα πηγαδιών - να προσομοιώνουν με αριθμητικές μεθόδους μέσω Η/Υ βασικους τύπους υπόγειων υδροφορέων - θα κατανοούν και προσομοίωνουν βασικά προβλήματα υπόγειας ρυπανσης - υφαλμύρινσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επίλυση προβλημάτων ασταθούς ροής υπόγειων υδάτων στα διάφορα είδη υδροφορέων. Ανάλυση δεδομένων δοκιμαστικών αντλήσεων με μεταβαλλόμενες παροχές, σε φρεάτια μερικής διάτρησης και σε φρεάτια μεγάλης διαμέτρου. Αλγόριθμοι και προγράμματα υπολογισμού της απόστασης των φρεατίων άντλησης. Εμπλουτισμός υδροφόρων στρωμάτων. Διαφορικές εξισώσεις κίνησης του θαλασσινού νερού προς παράκτιους υδροφορείς. Προβλήματα υφαλμύρισης αντλούμενων υδροφορέων, μέτρα προστασίας. Διαφορικές εξισώσεις ρύπανσης υπόγειων νερών με μεταφορά και διασπορά ρύπων. Μαθηματικά μοντέλα κίνησης και ρύπανσης των υπόγειων νερών σε διάφορους υδροφορείς, καθώς και διείσδυσης θαλασσινού νερού σε παράκτιους υδροφορείς.
Λέξεις Κλειδιά
groundwater, wells hydraulics, numerical simulation
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
powerpoint, λογισμικά ανάλυσης δοκιμαστικών αντλήσεων και προσομοίωσης υπόγειων υδροφορέων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (80%) και αξιολόγηση θέματος (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καραμούζης, Δ.Ν., Υδραυλική και διαχείριση υπόγειων νερών, Εκδόσεις Γράφημα, 2013 (Κωδικός στον Εύδοξο:33094807)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015