ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ / Land Reclamation Works
ΚωδικόςΜΥΝ736
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000899

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121133
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μικρά φράγματα και Λιμνοδεξαμενές. Ταξινόμηση φραγμάτων. Επιλογή του τύπου του φράγματος. Χωμάτινα φράγματα. Λιθόρριπτα φράγματα. Φράγματα εκ σκυροδέματος. Θεμελίωση και κατασκευή. Ειδικά τεχνικά έργα (Έργο εκτροπής-υδροληψία-εκκενωτής-υπερχειλιστής-λεκάνη απόσβεσης ενέργειας). 2. Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων. Φρεάτια εμπλουτισμού. Λεκάνες κατάκλυσης. 3. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Συστήματα σηπτικών δεξαμενών, εδαφικά συστήματα (βραδείας και ταχείας διήθησης, επιφανειακής απορροής, συνδυασμένων τύπων), συστήματα δεξαμενών σταθεροποίησης (αερόβιες,επαμφοτερίζουσες, μερικής ανάμειξης, ελεγχόμενης παροχής), συστήματα υδροχαρών φυτών (με επιπλέοντα και βυθισμένα φυτά), συστήματα τεχνητών υγροτόπων (οριζόντιας, ελεύθερης ή υπόγειας ροής, περιοδικής κατάκλυσηςμε κατακόρυφη ροή). Διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων. Διαστασιολόγηση και μελέτη κέντρων επεξεργασίας λυμάτων. 4. Οριοθέτηση υδατορεμάτων. 5. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργων εγγείων βελτιώσεων και Γεωργοτεχνικοοικονομικές μελέτες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2016