Κράτος Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚράτος Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές / The State, Institutions and Public Policies
ΚωδικόςΚΥ0502
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ανδρέου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001059

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚράτος και Δημόσιες Πολιτικές
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122784
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - εξοικειωθούν με τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα και διλήμματα που συνοδεύουν τη διαμόρφωση και την εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών - αναγνωρίζουν και συνεκτιμούν τις θεματικές και πολιτικές διασυνδέσεις που διέπουν τις δράση των δημόσιων δρώντων σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλον και στα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - είναι σε θέση να παρακολουθούν ή/ και να αξιολογούν μεμονωμένες δημόσιες πολιτικές ή/ και δημόσιες δράσεις με συγκροτημένο και θεωρητικά τεκμηριωμένο τρόπο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τους μηχανισμούς της δράσης του κράτους από τη σκοπιά της νεοθεσμικής προσέγγισης και της ανάλυσης των δημόσιων πολιτικών. Κατά πρώτο λόγο, εξετάζονται ορισμένες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις ανάλυσης των διαδικασιών διαμόρφωσης, υλοποίησης, αξιολόγησης και μεταβολής των δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, υπερεθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάλυση των νεοθεσμικών προσεγγίσεων (ορθολογικής επιλογής, ιστορικές, κοινωνιολογικές, προσεγγίσεις του πολιτικού λόγου). Tη θεωρητική συζήτηση ακολουθεί η μελέτη επιλεγμένων περιπτώσεων σε δύο συγκεκριμένα πεδία δημόσιων πολιτικών: α) στην κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης (με έμφαση στην εξέταση της κρίσης του ελληνικού κοινωνικού κράτους) και β) την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ από το ελληνικό σύστημα διαμόρφωσης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών. Θεματικές ενότητες 1. Εισαγωγή: βασικές έννοιες 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της δημόσιας διοίκησης 3. Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής: α) συγκρότηση ημερήσιας διάταξης, β) διαμόρφωση πολιτικής, γ) λήψη αποφάσεων, δ) εφαρμογή πολιτικής, ε) αξιολόγηση πολιτικής 4. Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής - θεσμισμός ορθολογικής επιλογής 5. Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής - ιστορικός θεσμισμός 6. Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής - κοινωνιολογικός θεσμισμός 7. Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής - θεσμισμός του λόγου 8. Αναθεωρητικές τάσεις στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών 9. Η συνεισφορά των εξωγενών παραγόντων στην αναθεώρηση των δημόσιων πολιτικών 10. Μελέτες περίπτωσης: το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα - αναπτυξιακές πολιτικές και περιφερειακός προγραμματισμός στην Ελλάδα
Λέξεις Κλειδιά
κράτος, δημόσια διοίκηση, θεσμοί, δημόσιες πολιτικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων682,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών281,0
Σύνολο1385,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ. Ανδρέου, Η νεοθεσμική προσέγγιση της πολιτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2018. Στ. Λαδή και Β. Νταλάκου, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής (δεύτερη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γ. Ανδρέου (επιμ.) Θεσμοί, Δημόσιες Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα (Ειδικό Αφιέρωμα). Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 40, σ. 5-137, 2013. K. Featherstone (επιμ.), Πολιτική στην Ελλάδα: η Πρόκληση του Εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ, 2007. K.Featherstone και Δ. Παπαδημητρίου, Τα όρια του εξευρωπαϊσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ, 2010. Π. Λιαργκόβας και Γ. Ανδρέου, Η Νέα Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2007. A. Πασσάς, Η Εθνική Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Πολιτική Διαδικασία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012. Y. Surel, και P. Muller, Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, Ανάλυση των Δημόσιων Πολιτικών. Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός, 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-09-2018