Μεταφραστική θεωρία και πράξη στον χώρο της θεολογικής γραμματείας (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταφραστική θεωρία και πράξη στον χώρο της θεολογικής γραμματείας (ΙΙΙ) / Translation Theory and Practice within Theological Literature (III)
Κωδικός1117
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
Γνωστικό ΑντικείμενοΒιβλικών Σπουδών
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005372

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταφραστική θεωρία και πράξη στον χώρο της θεολογικής γραμματείας (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124535
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Γενικά: Να συντάσσουν μια επιστημονική εργασία με τεκμηριωμένο λόγο και επιστημονικά άρτια. Ειδικότερα: Να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετάφρασης των ιερών κειμένων και εν προκειμένω των βιβλίων των Μακκαβαίων Τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του κειμένου αυτού Τη γλωσσική ταυτότητα των επιμέρους βιβλίων Τα φιλολογικά και θεολογικά εφόδια που απαιτούνται για τη μετάφραση Τα προβλήματα μιας μεταφραστικής προσέγγισης Τις βασικές μεταφραστικές αρχές Τα όρια της μετάφρασης Το σεβασμό του πρωτότυπου κειμένου Δεξιότητες Να μεταφράζει κείμενα της χριστιανικής γραμματείας Να αξιολογεί και να κρίνει αντικειμενικά υπάρχουσες μεταφράσεις Να χειρίζεται τη βιβλιογραφία και να παράγει συνθετικό λόγο αξιοποιώντας την ίδια τη μεταφραστική πράξη. Στάσεις Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της μετάφρασης αφενός και του σεβασμού απέναντι στο πρωτότυπο αφετέρου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζονται ειδικά θέματα από τη θεωρία της μετάφρασης και από τη μεταφραστική πράξη. Τα μεταφραστικά θέματα μπορεί να αφορούν γενικά θέματα (ιερά κείμενα) ή ορισμένα κείμενα (π.χ. η βιβλικά, λειτουργικά). Θέματα από την ιστορία της μετάφρασης, μεταφραστικές δυσκολίες, μεταφραστικές αρχές, προβλήματα αποδοχής της μετάφρασης, το θέμα της ευθύνης του μεταφραστή, η ηθική της μετάφρασης. Επίσης περιλαμβάνει κριτική υπαρχουσών μεταφράσεων με συγκριτική εξέταση. Ειδικό θέμα: Η μετάφραση των βιβλίων Μακκαβαίων στη Νέα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά
ιστορία της μετάφρασης, μεταφραστικές δυσκολίες, μεταφραστικές αρχές, η ηθική της μετάφρασης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση ηλεκτρονικών πηγών για αναζήτηση κειμένων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις70
Σεμινάρια126
Άσκηση Πεδίου23
Συγγραφή εργασίας / εργασιών78
Εξετάσεις3
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σύνθεση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Προφορική παρουσίαση των εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Μεταφραστικά ζητήματα της ελληνόφωνης και λατινόφωνης χριστιανικής γραμματείας. Από τους Εβδομήκοντα ως τον Νικόλαο Σεκουνδινό, Θεσσαλονίκη 2009. 2.της ιδίας, «Ὁ ρόλος τῆς μετάφρασης καί τῶν ἑρμηνέων στό θεολογικό διάλογο ἑλληνόφωνης Ἀνατολῆς καί λατινόφωνης Δύσης», στο: Φιλία και Κοινωνία, Τιμητικός τόμος στόν καθηγητή Γρηγόριο Ζιάκα, Θεσσαλονίκη 2008 3.της ιδίας, «Η «ταυτότητα» της χριστιανικής μετάφρασης», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 28 ( 2010) 9-24 4.της ιδίας, «Δεδομένα και προβληματισμοί από την ιστορία της χριστιανικής μετάφρασης», Εκκλησία, τεύχ. 5 (2012) 275-290. 5.της ιδίας, «Περί μεταφράσεως απολογητικός: Μια βασική διάσταση της χριστιανικής μεταφραστικής γραμματείας», στο: Όψεις της Ελληνόφωνης Μεταφρασεολογίας, Μελέτες για τη μετάφραση αφιερωμένες στην Τώνια Νενοπούλου-Δρόσου, Θεσσαλονίκη 2015, 61-71 6. “San Giovanni Crisostomo e l’ Occidente: Le traduzioni latine delle sue opere”, L. Bianchi (επιμ.), San Giovanni Crisostomo ponte tra Oriente e Occidente, Atti del X Simposio intercristiano, Isola di Tinos (Grecia), 16-19 settembre 2007, Padova 2009, σελ. 115-136. 7. “Traduzione di opere di s. Agostino in greco. Motivi e finalita”, στο: L. Bianchi (επιμ.), Sant' Agostino nella tradizione cristiana occidentale e rientale, Atti del XI Simposio intercristiano, Roma, 3-5 settembre 2009, Padova 2011, σελ. 245-259. 8. «Ελληνικές μεταφράσεις έργων του ιερού Αυγουστίνου: Κίνητρα και σκοποί», στο: Π. Υφαντής (επιμ.), Ο άγιος Αυγουστίνος στη δυτική και στην ανατολική παράδοση. Παρακτικά ΙΑ΄ Διαχριστιανικού Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 247-263. 9.G.Steiner, Μετά τη Βαβέλ, (μετάφρ. Γρ. Κονδύλης), Αθήνα 2004 10.Γ. Μπαμπινιώτης, «Η μοναδικότης της λέξεως (Συμβολή στην θεωρία του γλωσσικού σημείου)», Σπείρα 5, 1976 11.R. Aproberts, “Old Testament Poetry: The Translatable Structure”, στο PMLA, 92.5 (1977) 12.H. Marti, Übersetzer der Augustin-Zeit. Interpretation von Selbstzeugnissen, Μόναχο 1974 13.W. Schwartz, Principles and Problems of Biblical Translation, Some Reformation Controversies and their Background, Cambridge 1955 14.Ι.Θ. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα 1966, σελ.15, Σ. Χ. Αγουρίδης, «Η ορθόδοξη ερμηνευτική και η μετάφραση των Αγίων Γραφών», στο: Η μετάφραση της Αγίας Γραφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Εισηγήσεις Δ΄ Σύ¬να¬ξης Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Θεσσαλονίκη 25-28 Οκτωβρίου 1986 15.G. Mounin, Τα θεωρητικά προβλήματα της μετάφρασης 16.Β. Kytzler, “Fidus Interpres. The Theory and Practice of Translation in Classical Antiquity”, Antichthon 23 (1989) 17.W. Berschin, Ελληνικά γράμματα και λατινικός Μεσαίωνας (μετάφρ. Δ. Ζ. Νικήτας), Θεσσαλονίκη 1998 18.Δ. Ν. Μαρωνίτης, “Intralingual Tranlation. Genuine and False Dilemmas” στο Translation and the Classic, Oxford Un. Press 2008, 367-386 19.G.Steiner, Μετά τη Βαβέλ, (μετάφρ. Γρ. Κονδύλης), Αθήνα 2004 20.Γ. Μπαμπινιώτης, «Η μοναδικότης της λέξεως (Συμβολή στην θεωρία του γλωσσικού σημείου)», Σπείρα 5, 1976 21. Καίτης Χιωτελλη, «Το περί την μετάφρασιν δίλημμα», Σύναξη τεύχος 72, Οκτ. - Δεκ. 1999, σελ. 1519
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2018