ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / Freshwater Fisheries
Κωδικός027Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000036

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600125919
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: α) θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις Ιχθυολογίας και των πρακτικών που εφαρμόζονται για την ορθολογική αλιευτική διαχείριση στα εσωτερικά νερά. β) θα έχουν εμπεδώσει τις μεθόδους μελέτης της αλιευτικής βιολογίας των ειδών των ψαριών και των πληθυσμών τους. γ) θα έχουν κατανοήσει τις σύγχρονες βελτιωτικές μεθόδους που έχουν στόχο την αειφορική αλιευτική διαχείριση στα εσωτερικά νερά σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές φυσικοχημικές ιδιότητες εσωτερικών υδάτων. Γενικά περί ψαριών. Εξωτερική μορφολογία, ανατομία και στοιχεία φυσιολογίας ψαριών. Περιγραφή συστημάτων (αναπνευστικό, κυκλοφορικό, ενδοκρινικό, πεπτικό, αναπαραγωγικό). Γεωγραφική κατανομή και μεταναστεύσεις ψαριών. Ιχθυολογικές ζώνες ρεόντων υδάτων. Τύποι αναπαραγωγής ψαριών. Γεννητική ωρίμανση, ωοτοκία, διαφοροποίηση φύλου. Επώαση και εμβρυακή ανάπτυξη. Ηλικία και αύξηση ψαριών. Προσδιορισμός ηλικίας από λέπια, ωτόλιθους κλπ., έλεγχος ακρίβειας υπολογισμού ηλικίας. Αύξηση, σχέση μήκους – βάρους, δείκτης ευρωστίας, ειδικός ρυθμός αύξησης. Γονιμότητα και μέγεθος αυγών, μεταβολές με την ηλικία και το μέγεθος. Διατροφή και τροφικές συνήθειες, μέθοδοι ανάλυσης στομαχικού περιεχομένου. Μέθοδοι εκτίμησης ιχθυοπληθυσμών. Θνησιμότητα και επιβίωση των ψαριών. Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων. Χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων των ψαριών, διάφορες ρεόντων και στάσιμων εσωτερικών υδάτων. Ταξινόμηση και μορφολογία ποταμών και λιμνών. Ιχθυοβελτιωτικοί χειρισμοί, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ψαριών και θέσεων αναπαραγωγής. Αλιευτική νομοθεσία εσωτερικών υδάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Ιχθυολογία, Αλιευτική Βιολογία, Αλιευτική Διαχείριση, Εσωτερικά Νερά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νεοφύτου Ν. Χρήστος (2004). Ιχθυολογία. Εκδόσεις: University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Neophytou Christos N. (2004). Ichthyology. Editions: University Studio Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-01-2014