Κοινωνιογλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογία / Sociolinguistics
ΚωδικόςΓλ 550
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016495

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132957
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εξοικείωση με διαφορετικές προσεγγίσεις και θεωρίες στην κοινωνιογλωσσολογία 2. Ικανότητα για κριτική αποτίμηση αυτών των θεωριών 3. Ικανότητα εφαρμογής κοινωνιογλωσσολογικών μεθόδων στη μελέτη της σχέσης γλώσσας και φύλου 4. Ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας, διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων/φαινομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα εξετάζει τις κυριότερες προσεγγίσεις και μεθόδους στην κοινωνιογλωσσολογία με έμφαση στη σχέση γλώσσας και φύλου. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζει την ιστορία της κοινωνιογλωσσολογίας, τη σχέση κοινωνιογλωσσολογίας και κοινωνικής θεωρίας, μελέτες για την πολυγλωσσία και γλωσσική επαφή, τη γλωσσική ποικιλότητα και αλλαγή και τη γλωσσική διεπίδραση. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στη σχέση του φύλου και της γλώσσας με τις κοινωνικές πρακτικές. Διερευνώνται τα εξής ζητήματα: φύλο και γλωσσική ποικιλία, φύλο και γλωσσική επαφή, κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων στη διεπίδραση.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα και κοινωνία, φύλο, κοινωνική πρακτική, ταυτότητα, διεπίδραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται στα εξής: (α) Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (70%) (b) Προφορική δημόσια παρουσίαση (20%) (c) Συμμετοχή (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Eckert, P. and S. McConnell-Ginet. (2003). Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press. Wodak, R., B. Johnstone, and P. E. Kerswill. (2011). The SAGE Handbook of Sociolinguistics. London: Sage.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προαιρετική βιβλιογραφία (ενδεικτική): Εβδομάδα 1: Ιστορία της Κοινωνιογλωσσολογίας Gumperz, J. J. (2001). Interactional sociolinguistics: A personal perspective. In D. Schiffrin, D. Tannen and H. Hamilton (Eds.), The Handbook of Discourse Analysis, pp. 215–28. Malden, MA: Blackwell. Johnstone, B. (2000). Qualitative Methods in Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. Kress, G. (2001). From Saussure to critical sociolinguistics: The turn towards a social view of language. In M. Wetherell, S. Taylor, and S. Yates (Eds.), Discourse Theory and Practice: A Reader, pp. 29-38. London: Sage. Saville Troike, M. (1982). The Ethnography of Communication. Oxford: Basil Blackwell. Εβδομάδα 2: Κοινωνιογλωσσολογία και Κοινωνική Θεωρία Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. Goffman, E. (1981). Footing. In Forms of Talk, pp. 124-157. Blackwell. Heritage, J. (2001). Goffman, Garfinkel and conversation analysis. In M. Wetherell, S. Taylor, and S. Yates (Eds.), Discourse Theory and Practice: A Reader, pp. 47-56. London: Sage. Hall, S. (1997). The work of representation. In S. Hall (Ed.), Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage. Εβδομάδα 3: Γλωσσική Ποικιλότητα και Αλλαγή Eckert, P. (2000). Linguistic Variation as Social Practice. Malden, MA: Blackwell. Eckert, P. and McConnell-Ginet, S. (1992). Think practically and look locally: Language and gender as community-based practice. Annual Review of Anthropology 21: 461-488. Labov, W. (2001). Principles of Linguistic Change. Vol. 2, Social Factors. Oxford: Blackwell. Schilling-Estes, N. (2008). Sociolinguistic fieldwork. In R. Bayley and C. Lucas (Eds.), Sociolinguistic Variation: Theories, Methods, and Applications, pp.165-89. Cambridge: Cambridge University Press. Εβδομάδα 4: Πολυγλωσσία και Γλωσσική Επαφή Auer, P. (Ed.) (1998). Code-Switching in Conversation: Language, Interaction and Identity. London/New York: Routledge. Hall, K. and Nilep. (2015). Code switching, identity and globalization. Handbook of Discourse Studies. In D. Tannen, H. E. Hamilton, and D. Schiffrin (Eds.), The Handbook of Discourse Analysis (2nd Edition). Wiley-Blackwell. Heller, M. (1992). The politics of codeswitching and language choice. Journal of Multilingual and Multicultural Development 13(1-2): 123-42. Εβδομάδα 5: Γλωσσική Διεπίδραση Hutchby, I. and Wooffitt, R. (1998) Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications. Cambridge: Polity Press. Schegloff, E. A. (1986). The routine as achievement. Human Studies 9: 111-51. Schegloff, E. A. (1997). Whose text? Whose context? Discourse and Society 8: 165-87. Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. London: Blackwell. Εβδομάδα 6: Γλώσσα και Φύλο ως Κοινωνικές Πρακτικές Gal, S. (1991). Between speech and silence: The problematics of research on language and gender. In Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era, pp. 175-203. Berkeley: University of California Press. Goffman, E. (1977). The arrangement between the sexes. Theory and Society 4: 301-332. Ochs, E. (1992). Indexing gender. In A. Duranti and C. Goodwin (Eds.), Rethinking context: Language as an interactive phenomenon, pp. 335-358. Cambridge: Cambridge University Press. Εβδομάδα 7: Φύλο, Γλωσσικές Ποικιλίες και Γλωσσική Αλλαγή Gal, S. (1978). Peasant men can’t get wives: Language and sex roles in a bilingual community. Language in Society 7(1): 1-17. Zentella, A.C. (1987). Language and female identity in the Puerto Rican community. In J. Penfield (Ed.), Women and Language in Transition, pp. 167-179. Albany: SUNY Press. Coates, J. (1986). Women, Men and Language. London: Longman. Chapter 8. Eckert, P. (1988). Adolescent social structure and the spread of linguistic change. Language in Society 17(2): 183-208. Labov, W. (1990). The intersection of sex and social class in the course of linguistic change. Language Variation and Change 2: 205-251. Εβδομάδα 8: Φύλο και Γλωσσική Διεπίδραση I Alvanoudi, A. (2015). The routine achievement of gender in Greek conversation. Gender and Language, 9(1): 11-31. Hall, K. and O’Donovan, V. (1996). Shifting gender positions among Hindi-speaking hijras. In V. Bergvall, J. Bing and A. Freed (Eds.), Rethinking language and gender research: Theory and practice, pp. 228-266. London/New York: Longman. Kitzinger, C. (2005). Speaking as a heterosexual: (How) does sexuality matter for talk-in-interaction. Research on Language and Social Interaction 38(3): 221-265. Speer, S. A. and Stokoe, E. (Eds.) (2011). Conversation and gender. Cambridge: Cambridge University Press. Εβδομάδα 9: Φύλο και Γλωσσική Διεπίδραση II Eckert, P. (1990). Cooperative competition in adolescent girl talk. Discourse Processes 13: 92-122. Holmes, J. (1995). Women, Men and Politeness. London and New York: Longman. Chapters 2, 3, 4. Ide, S. (1982). Japanese sociolinguistics: politeness and women’s language. Lingua 57: 357-385. Tannen, D. (1989). Interpreting interruption in conversation. Paper presented at the 25th annual meeting of the Chicago Linguistics Society. Part 2: Parasession on Language and Context, University of Chicago. Zimmerman, Don and West, Candace. 1975. Sex roles, interruptions and silences in conversation. In Thorne and Henley (Eds.), Language and Sex: Difference and Dominance. pp. 105-129.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2018