ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III / COMPARATIVE LAW III
Κωδικός3Γ05
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000370

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133951
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι: α) να δώσει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τα μεγάλα θεωρητικά προβλήματα του συγκριτικού δικαίου, β) να τους εξοικειώσει με τη συγκριτική νομική μέθοδο και με τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων νομικών συστημάτων, γ) να τους δώσει την ευκαιρία να προσεγγίσουν με τη βοήθεια της συγκριτικής μεθόδου θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου μη διάκρισης. Ειδικότερα, οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προσφεύγουν με ευκολία στα ξένα δίκαια. Να μελετούν τις ξένες νομικές έννοιες και τους ξένους νομικούς θεσμούς καθώς και να συγκρίνουν τα ξένα δίκαια μεταξύ τους καθώς και με το ελληνικό δίκαιo. Να προσεγγίσουν θεωρητικά προβλήματα της συγκριτικής νομικής έρευνας, όπως λ.χ. η μεταφύτευση νομικών εννοιών από τη μια έννομη τάξη στην άλλη, η ταξινόμηση των δικαίων σε ευρύτερες οικογένειες, η συγκρισιμότητα των νομικών συστημάτων και θεσμών και η αξιολόγηση των νομικών ρυθμίσεων που δίνουν τα νομικά συστήματα σε συγκεκριμένα νομικά προβλήματα. Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της συγκριτικής νομικής έρευνας στους διάφορους κλάδους του δικαίου και ειδικότερα στο δίκαιο μη διάκρισης. Να εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου μη διάκρισης και να κατανοήσουν πως οι έννοιες αυτές μεταφυτεύτηκαν με τη βοήθεια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα δίκαια της αγγλοαμερικανικής νομικής παράδοσης στα δίκαια των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (14 ΔΙΩΡΑ) 1. Συγκριτικό δίκαιο και θεμελιώδη δικαιώματα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (1 δίωρο) 2. Οι έννοιες του νομικού πολιτισμού και της νομικής παράδοσης ως εργαλεία του συγκριτικού δικαίου (1 δίωρο) 3. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτικού δικαίου (1 δίωρο) 4. Οι μεγάλοι νομικοί πολιτισμοί και η ταξινόμησή τους (1 δίωρο) 5. Γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων νομικών πολιτισμών (5 δίωρα) 6. Οι έννοιες της ισότητας και της διάκρισης (1 δίωρο) 7. Εκδοχές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της ισότητας (2 δίωρα) 8. Διεθνείς, υπερεθνικές και εθνικές πηγές του δικαίου ισότητας και μη διάκρισης (2 δίωρα)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Σεμινάρια301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το μάθημα αξιολογούνται ως εξής: 1ο Μελετούν κάθε φορά μια συγκεκριμένη ύλη, που απαρτίζεται από επιστημονικά άρθρα και δικαστικές αποφάσεις, εξετάζονται προφορικά στην ύλη αυτή, στο πλαίσιο της επιστημονικής συζήτησης που διεξάγεται σε κάθε μάθημα, και εκπονούν γραπτές περιλήψεις στις οποίες παρουσιάζουν συνοπτικά τα κεντρικά σημεία των επιστημονικών συζητήσεων που έγιναν σε κάθε μάθημα. Ο βαθμός της προφορικής και γραπτής αυτής εξέτασης αποτελεί το 50% της βαθμολογίας τους. 2ο Μετέχουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου με αντικείμενο το σύνολο της ύλης του μαθήματος, ο βαθμός των οποίων καταλαμβάνει το 50% της βαθμολογίας τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Corpus σημειώσεων, αποσπάσματα από άρθρα και μελέτες, νομοθετικό και νομολογιακό υλικό.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bassedow J., «Der Grundzatz der Nichtdiscriminierung im europäisches Privatrecht, ZEuP, 2008, σ. 230 επ. Bobbio Ν., Ισότητα και ελευθερία, (ελληνική μετάφραση του έργου. Eguaglianza e Liberta από Μ. Αρχιμανδρίτου), εκδ. Πόλις, 1998, U. Clifford J., « Locating Equality : from Historical Phιlosophical Thought to Modern Legal Norms », The Equal Rights Review, 1/2008, σ. 11 επ. Burdeau G., Le Liberalisme, Editions du Seuil, 1979 Calvès G., L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême de Etats-Unies, Le problème de la discrimination positive, L.G.D.J, Paris, 1998 Caruso, «Limits of the Classic Method: Positive Action in the European, Union After the New Equality Directives», 44 Harvard International Law Journal, 2003, σ. 331 επ., Clark D. Cunningham, «Affirmative Action: India's. Example», 4 Civil Rights Journal 22, 1999, Commission Européenne, Perspectives internationales sur les mesures d’action positive, Etude comparative dans l’Union européenne, Au Canada, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, Maastricht 2009 Craig P., G. Bùrca (eds), The Evolution of EU Law, 1999, σ. 517-553Δ Γεραπετρίτη Γ., Ισότητα και θετικά μέτρα, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007 Γιαννακούρου, Μ, Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το κοινοτικό δίκαιο, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2008 Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ. «Ουσιαστική Ισότητα και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια», Εφημερίδα Διοικητικού Διακαίου, 5/2014 , σ. 633 Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ, «Θετικά μέτρα και αρχή της ισότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου»,, Το Νέο Εργατικό Δίκαιο, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σ. 45-90. Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ, Οι πολλαπλές διακρίσεις : συγκριτική προσέγγιση», Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, 2012, σ. 961 επ. Deliyanni-Dimitrakou Ch, « Egalité multidimensionnelle et discriminations multiples en droit comparé», Revue Internationale de Droit Comparé 3/2013, p. 657 et s. Deliyanni-Dimitrakou Ch, «Aspects du pluralisme juridique: quels droits pour les couples homosexuels en Europe?”», in M. Aligisakis, S. Daskalopoulou (eds), Multiculturalisme et Identités en Europe; Publications de l’Unstitut Européen de l’Université de Genève (10), Academia ; Université de Genève, L’Harmattan, 2012, p. 171 et seq. Deliyanni-Dimitrakou Ch, «Substantial Equality and Human Dignity. A novel approach to the multi-dimensional concept of equality», International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, 2014. Δερμιτζάκη Φ., Η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010. De Vos M., Au-delà de l’égalité formelle, L’action positive au titre des directives 2000/43 et 2000/78 Docksey. Ch., “The Principle of Equality Between Women and Men as a Fundamental Right Under Community Law”, ILJ, 1991, 258, 1996 Ellis E. , EU-Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, 2005 Freedman S., Discrimination Law, Oxford University Press, 2011. Fredman S., «Comparative study of antidiscrimination and equality laws of the US, Canada and South Africa and India», European Commission Directorate General for Justice, 2012, σ. 67 Fredman S., «Redistribution and Recognition: Reconciling Inequalities», South African Journal on Human Rights, 2007, σ. 214 επ. Freedman S.(ed), Discrimination and Human Rights: The Case of Racism, Oxford University Press, 2001 Jammaud, Α. « Du principe d’égalité de traitement des salariés », Droit social, 1987, 2004, σ. 694 επ., Καφτάνης Κ., “Οι θετικές δράσεις. Ορισμένες σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 6275/1995, 1933/1998, 1917/1998, Ολ. του ΣτΕ”, Κριτ. Επιθ., 1999, σ. 247. Konsta A.M., «Affirmative Action in the United States and Positive Action in the European Union in the Context of Comparative Law», εις Ch. Akrivopoulou, N. Garipidis, Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics, IGI Global, 2013 Kostakopoulou D., “European Union Citizenship: Writing the Future”, European Law Journal, 2007, 623 επ. Κοφίνης Σ., Απαγόρευση των Διακρίσεων. Μεταξύ Ισότητας και Αξιοπρέπειας, Διδ. Διατριβή (υπό δημοσίευση, Νοέμβριος 2014. Κοζύρης Φ., “Προνομιακή μεταχείριση για την πραγμάτωση της ισότητας. Κριτική θεώρηση της αμερικανικής πρακτικής της ‘affirmative Action’”, ΕΕΕυρΔ, 1986, σ. 279 επ. Κoukoulis-Spiliotopoulos S, From Formal to Substantive Gender Equality, Antonis n. Sakkoulas Publications, Athen/Komotini, 2001 Κoukoulis-Spiliotopoulos S , «Greek Repport», σε G. Selenec, L. Senden, Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women including Company, European Commission, 2012 Kραβαρίτου Γ. Φύλο και Δίκαιο, Εκδ. Παπαζήση 1996 Κραβαρίτου Γ. Εργασία και δικαιώματα της γυναίκας, Εκδ. Σάκκουλα, 1991, Kristié I., «Affirmative Action in the United States and the European Union», Facta Universitatis, Series: Law and Politics, vol. 1/7, 2003, σ. 825 Lochak D., «Reflexions sur la discrimination», Droit social, 1987, σ. 788 επ., Α. Lyon-Caen, Α. «L’égalité en droit du travail», Droit Social, 1990, σ. 69. Loenen T, Rodrigues P. R., Non-Discrimination Law Comparative Perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, σ. 249 επ. ΜcCrudden C., «Rethinking Positive Action», Industrial Law Journal, 1986, 219 McCrudden, S. Prechal, The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, European Commission, 2009, σ. 3 επ. Mercat-Bruns M., Discriminations en droit du travail, Dialogue avec la doctrine americane, Dalloz, 2013 Morgan-Foster L., «From Hutchins Hall to Huderabad and Beyon: A comparative Look at Affirmative Action in three Jurisdictions». Wsh. & Lee Race & Ethnic Anc. L.J., 2003, σ. 73 επ., Μπουμπουχερόπουλος Π., Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, Eκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014 Mückenberger, A. Supiot, B. Veneciani, A Manifesto for a Social Europe (Brussels: European Trade Union Institut, 1996), σ. 10 επ. More G., The Principle of Equal Treatment: from Market Unifier to Fundamental Right” εις P Craig and de Búrca (eds) The Evolution of EU Law (Oxford University Press, Oxford, 1999) at 548 Oppenheimer D.B., Foster S. R. Han S.Y. Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, Cases, Codes, Constitutions, And Commentary, Foundation Press 2012 Παπαδοπούλου Λ, Θετικές δράσεις του κράτους ως εργαλείο ουσιαστικής ισότητας, 2007, σε [www.opek.gr/opek/index.php?option=com_letterman&task=view&Itemid=71&id=44]D Peters A., «The Meny Meaning of Equality and Positive Action in Favour of Women under European Community Law-A Conceptual Analysis», European Law Journal, 1996, σ. 177 επ., Porta. J., «Discrimination, égalité et égalité de traitement », RDT, 2011, σ. 290 επ. Renauld, Les discriminations positives, Rev.trim.dr.h., 1997, σ. 426 επ. Rubio-Martin. R., «A New European Parity-Democracy Sex Equality Model and why it won’t Fly in the United States», American Journal of Comparative Law, 2012, σ. 99 επ. Schutter De, Ο. «Chapter Seven, Postive Action», σε D. Schiek, L.Waddington, Μ. Bell, Non Discrimination Law, Hart Publishing, 2007, σ. 757 επ., Shiek D., Waddigton L.D., M. Bell (eds), Materials and Text on National, Supranational and International Non- Discrimination Law, Hart Publishing, Oxford University Press,2007 Shiek D., Chege V. (Eds), European Union Non-Discrimination Law, Comparative perspectives on multidimensional equality Law, Routledge-Cavendish, 2009 Shiek D. Lawson A, European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality, Ashgate, 2011 Schiek, “Broadening the scope and the norms of EU gender equality. Towards a multidimensional conception of equality law”, MJ,, 2005. 427-466. Schiek D., «Positive Action in Community Law», Industrial Law Journal, 1996, σ. 239, της ιδίας, «Positive Action before the European Court of Justice-New Conceptions of Equality in Community Law? From Kalanke and Marschall to Badeck», International Jounral for Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2000, 251-275, Sargeant M (ed), Age Discrimination and Diversity. Multiple Discrimination from an Age Perspective, Cambridge University Press, 2011 Somek A., Engineering Equality. An Essay on European-Anti-Discrimination Law, Σταθόπουλος Μ, «Η αρχή της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων «, ΚριτΕ, 1999/1, σ. 13 επ. Thüssing G., Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und andere arbeitsrechtliche Benachteiligungsverbote, C.H. Beck, 2007 Totten Ch. D., «Constitutional Precommitments to Gender Affirmative Action in the European Union, Germany, Canada and United States: A Comparative Approach», Berkley Journal of International Law, 27 (2003) Vickers L., Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2008 Western P., The Empty Idea of Equality, Harvard Law Review, 1982, σ. 537, S. Fredman, Discrimination Law, ό.π. σ. 9-11. Yotopoulos-Marangopoulos Α., Le mesures positives. Pour une égalité effective des sexes, Σάκκουλας/ Bruylant, 1998, σ. 87 επ., Young Μ, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 1990 Zippel K., The Politics of Sexual Harassement, A comparative study of the United States, the European Union and Germany, Cambridge University Press, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2015