ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ / DISSERTATION
ΚωδικόςΝ800Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017398

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης10530

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600138537
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει μαθήματα που ανήκουν στην επιστημονική περιοχή που ανήκει η πτυχιακή διατριβή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κάθε φοιτητής εκπονεί την πτυχιακή του διατριβή, που μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, στο 10ο εξάμηνο σπουδών, σε θέμα της Κατεύθυνσης που παρα-κολουθεί. Η πτυχιακή διατριβή βαθμολογείται από 3 καθηγητές (επιβλέποντας και δύο άλλοι καθηγητές της Κατεύθυνσης) και λαμβάνει 30 ECTS. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτώνται και επικαιροποιούνται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα (και πιθανά θέματα διατριβών) κάθε μέλους ΔΕΠ σύμ-φωνα με τα γνωστικά τους αντικείμενα, έτσι ώστε να βοηθούνται οι φοιτητές να επιλέξουν θέμα και επιβλέποντα. Οι φοιτητές, σε συνεννόηση με τα μέλη ΔΕΠ, αιτούνται και δηλώνουν στη Γραμματεία του Τομέα τους, τον επιβλέποντα καθηγητή για την πτυχιακή τους δια-τριβή από την αρχή του 7ου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του 8ου εξαμήνου συ-μπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο ορισμού θέματος. Με ευθύνη του Τομέα, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη δίκαιη ισοκα-τανομή των φοιτητών στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα (μέγιστος και ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ), λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τον υπόλοιπο φόρτο ερ-γασίας (διοικητικό έργο, διδακτικό έργο, κλπ). Η πτυχιακή διατριβή θα μπορεί να δίδεται σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ άλ-λων Τομέων σε αντικείμενα της κατεύθυνσης που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ που δεν ανήκουν στην κατεύθυνση. Το ίδιο θέμα διατριβής μπορούν να αναλάβουν ένας ή περισσότεροι φοιτη-τές/τριες, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η διάρκεια της διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Ο επιβλέπων καθηγητής ορίζει τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και οπωσδήποτε 20 ημέρες πριν την αξιολόγηση/ εξέταση (παρουσίαση) της διατριβής. Η αξιολόγηση/εξέταση της διατριβής μπορεί να γίνει με παρουσίαση (10-15 λεπτών), ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και των άλλων μελών ΔΕΠ, αλλά και φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας. Για τη συγγραφή της εργασίας, ο φοιτητής οφείλει να ακολουθήσει τις οδη-γίες και το πρότυπο (προδιαγραφές) που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο φοιτητής, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή, καταθέτει στη Γραμμα-τεία του Τομέα έντυπο και ηλεκτρονικό αντίγραφο της διατριβής. Στη Γραμματεία του Τομέα τηρείται ένα βιβλίο πτυχιακών διατριβών, όπου κάθε κατάθεση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Με την κατάθεσή τους, οι πτυχιακές διατριβές τοποθετού-νται στην βιβλιοθήκη του Τομέα, για να έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές πριν και μετά από την εξέταση των διατριβών. Το θέμα της πτυχιακής διατριβής αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήμα-τος μαζί με τη βαθμολογία, έτσι ώστε να μπορεί να αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή ή στο παράρτημα διπλώματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελιδα του Τμήματος Γεωπονίας (www.agro.auth.gr/σπουδες/πτυχιακη-διατριβη).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Εργασιες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200
Εκπόνηση μελέτης (project)438
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200
Εξετάσεις2
Σύνολο840
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση/εξέταση της διατριβής μπορεί να γίνει με παρουσίαση (10-15 λεπτών), ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και των άλλων μελών ΔΕΠ, αλλά και φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-01-2019