ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Ecology and Environmental Protection
Κωδικός5.5
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Αρσένος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000861

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία35
Class ID
600146784
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να προσεγγίζει τις κτηνοτροφικές μονάδες ως ανοικτά οικοσυστήματα. Οικολογική Τοξικολογία Να διαχειρίζεται τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων Να διαχειρίζεται τα απόβλητα και λύματα των εργοστασίων παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης. Να αντιλαμβάνεται την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στη ζωική παραγωγή. Να αντιλαμβάνεται τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Να γνωρίζει θέματα Οικολογικής Κτηνοτροφίας. Να γνωρίζει θέματα ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων, την επίδραση της ρύπανσης των υδάτων στους υδρόβιους οργανισμούς. Να αξιολογεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος Διδάσκων: Ξ. Καραμανλής 1 η ώρα Εισαγωγή στην Επιστήμη της Οικολογίας (συστήματα, κυβερνητικά συστήματα, βιολογικά συστήματα, υπόθεση γαία, δομή οικοσυστημάτων, βιοκοινότητα, αβιοτικά στοιχεία των οικοσυστημάτων) 2 η ώρα Ενέργεια και παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων (ηλιακή ακτινοβολία, κατανάλωση ενέργειας από φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, νόμοι της θερμοδυναμικής, πρωτογενής παραγωγή, παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων και παράγοντες που την επηρεάζουν, ροή ενέργειας στο οικοσύστημα, τροφικές σχέσεις, οικολογικές πυραμίδες) 3 η ώρα Βιογεωχημικοί κύκλοι (κύκλος νερού, οξυγόνου, άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου, θείου) 4 η ώρα Δυναμική πληθυσμών (ανάπτυξη πληθυσμών, περιβαλλοντική αντίσταση, φέρουσα ικανότητα περιβάλλοντος, έλεγχος μεγέθους πληθυσμών, αλληλεπιδράσεις μεταξύ ειδών, οικολογική διαδοχή) 5 η ώρα Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος (δημογραφία και παραγωγή τροφίμων σε σχέση με το περιβάλλον, προβλήματα από την αστικοποίηση και τα πρότυπα διαβίωσης, παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και περιβαλλοντικές συνέπειες, βελτιστοποίηση παραγωγής φυτικών τροφίμων και ζωοτροφών, παραγωγή χερσαίων ζώων και περιβάλλον, αξιοποίηση και διαχείριση υδάτινων πόρων) 6 η ώρα Περιβάλλον και ζωική παραγωγή (επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη ζωική παραγωγή, επίδραση της ποιότητας του εδάφους στη ζωική παραγωγή, ρύπανση του εδάφους, οξίνιση του εδάφους, διάβρωση του εδάφους) 7 η ώρα Φυσικοί και τεχνητοί λειμώνες - Οικολογικά προβλήματα 8 η ώρα Επίδραση της ποιότητας του νερού στη ζωική παραγωγή (ρύπανση της υδρόσφαιρας, οξίνιση της υδρόσφαιρας, αλάτωση της υδρόσφαιρας) 104 9 η ώρα Επίδραση της ατμόσφαιρας στη ζωική παραγωγή (ρύπανση της ατμόσφαιρας από οξείδια θείου, άνθρακα και αζώτου, αμμωνία, αερολύματα, βαρέα μέταλλα) 10η -11η ώρα Γεωργικά και ζωικά απόβλητα (σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης, απόβλητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ζωικά απόβλητα. Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής 12η ώρα Επιπτώσεις στον άνθρωπο και στα ζώα από τη ρύπανση του περιβάλλοντος με γεωργικά και ζωικά απόβλητα 13η ώρα Διαχείριση ζωικών αποβλήτων (γενικές αρχές χειρισμού και επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων, διάθεσης και αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων ως: λιπάσματα, ζωοτροφές, ενέργεια) 14η ώρα Χοιροστάσια: Ποιοτικά & ποσοτικά χαρακτηριστικά, χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος 15η ώρα Ορνιθώνες: Ποιοτικά & ποσοτικά χαρακτηριστικά, χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος 16η ώρα Βουστάσια: Ποιοτικά & ποσοτικά χαρακτηριστικά, χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος 17ηώρα Προβατοστάσια και Γιδοστάσια: Ποιοτικά & ποσοτικά χαρακτηριστικά, χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων, προστασία του περιβάλλοντος) 18η -19η ώρα Κτηνιατρικά φάρμακα και περιβάλλον 20η ώρα Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης (διαχείριση λυμάτων &αποβλήτων) 21η -22η ώρα Ζωικά υποπροϊόντα και σφαγεία (Ν. 1774/2002) 23η ώρα Πολιτική - Νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (ΕΑΥΜ, EMAS) Εργαστηριακές Ασκήσεις (12ώρες) Δύο φροντιστήρια (σε ομάδες των 30 ατόμων) 2 ώρες Μεταβολές της ποιότητας των υδάτινων παραγωγικών οικοσυστημάτων από τη ρύπανση 105 2 ώρες Μέθοδοι επεξεργασίας, καθαρισμού λυμάτων, αξιοποίηση των αποβλήτων Δύο εργαστήρια (σε υποομάδες των 10 ατόμων) 2 ώρες Εκτίμηση της ρυπαντικής ισχύος των ζωικών αποβλήτων, μεταβολές της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό Δύο εκπαιδευτικές εκδρομές (σε ομάδες των 30 ατόμων) 3 ώρες Επιπτώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον (υγροβιότοπος του δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα) 3 ώρες Χώρος επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων με αερόβια και αναερόβια μέθοδο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (http://ecoenvir.vet.auth.gr/).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις23
Εργαστηριακή Άσκηση2
Άσκηση Πεδίου6
Φροντιστήριο4
Εξετάσεις52.5
Σύνολο87.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση. Ενδιάμεση προαιρετική γραπτή εξέταση (50%) και τελική εξέταση (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2020