ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / Economics of Animal Production
Κωδικός2.6
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Θεοδωρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000733

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό214

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία28
Class ID
600146879
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα: - να γνωρίζουν βασικές αρχές της θεωρίας της παραγωγής και του κόστους και πως αυτές επηρεάζουν την οικονομικότητα μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής, - να κατανοούν το πως οι μέθοδοι της μικρο-οικονομικής μπορούν να εφαρμοσθούν στην ανάλυση προβλημάτων της ζωικής παραγωγής, τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης όσο και κλάδου ή/και περιοχής, - να έχουν βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης μιας μονάδας, - να έχουν γνώσεις σχετικά με τη χρήση του κεφαλαίου σε μια οικονομική μονάδα, - να εφαρμόζουν τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων στη ζωική παραγωγή, - να γνωρίζουν βασικά εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης μιας οικονομικής μονάδας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οικονομία Ζωικής Παραγωγής (Θεωρητική διδασκαλία 20 ώρες) Διδάσκοντες : Χρ. Μπάτζιος, Αλ. Θεοδωρίδης Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών αρχών και εννοιών της αγροτικής οικονομι-κής που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μιας μονάδας παραγωγής ζωι-κών προϊόντων ή/και παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται σε θέματα θεωρίας της παραγωγής και του κόστους, στην οργάνωση του συντελεστή “κεφάλαιο”, καθώς επίσης στον προγραμματισμό και τον έλεγχο μιας μονάδας, με στόχο τη λήψη ορθολογικών διαχειριστικών αποφάσεων. 1η-2η ώρα Εισαγωγή στην Οικονομία Ζωικής Παραγωγής • Έννοια , περιεχόμενο, λειτουργίες, σκοπός. • Τα βασικά μεγέθη μιας οικονομίας (εθνικό προϊόν & εισόδημα, κυκλική εξάρτηση καταναλωτι-κού & παραγωγικού τομέα) • Έννοια της προστιθέμενης αξίας • Επενδύσεις και σχηματισμός κεφαλαίου, • Τρέχουσες και σταθερές τιμές οικονομικών μεγεθών, Αριθμοδείκτες 3η-4η ώρα Ο τομέας της ζωικής παραγωγής • Βασικά μεγέθη, εκτίμηση τάσεων εξέλιξης της ζωικής παραγωγής κατά κλάδο (χοιροτροφία, ορνιθοτροφία, βοοτροφία, προβατοτροφία και γιδοτροφία), • Η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής • Μέτρηση της ανισοκατανομής στον τομέα ζωικής παραγωγής (καμπύλες Lorenz, Συντελεστής Gini) • Βασικά μεγέθη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών 5η-7η ώρα Στοιχεία από τη θεωρία παραγωγής • Η συνάρτηση της παραγωγής ζωικών προϊόντων με έναν μεταβαλλόμενο συντελεστή, στάδια της παραγωγής, ελαστικότητα της παραγωγής, αριστοποίηση της παραγωγής. • Η συνάρτηση παραγωγής με δύο μεταβαλλόμενους συντελεστές της παραγωγής, υποκατάσταση συντελεστών της παραγωγής, οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης, αριστοποίηση της παραγω-γής για συνδυασμό εισροών. • Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas • Η γραμμή επέκτασης της παραγωγής 8η-9η ώρα Θεωρία κόστους • Κόστος και θεμελιώδης αρχές του, διακρίσεις του κόστους. • Το βραχυχρόνιο κόστος παραγωγής • Το μακροχρόνιο κόστος παραγωγής • Η καμπύλη προγραμματισμού της παραγωγής μιας εκμετάλλευσης • Οι οικονομίες κλίμακας και πηγές προέλευσης αυτών • Μεγιστοποίηση του κέρδους μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής Πορίσματα από τη θεωρητική οικονομία • Προϊόν ισοψηφισμού • Ποσοστό ανεπικέρδειας στις εκμεταλλεύσεις 10η-11η ώρα Λογισμός κόστους στις εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής • Προσέγγιση του κόστους μηχανικού εξοπλισμού (σταθερό και μεταβλητό κόστος) • Κόστος κτιρίων και υποδομής • Κόστος εργασίας, προφίλ εργασίας • Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων (μέθοδος ευθείας γραμμής, μέθοδος φθίνουσας αναλο-γίας, μέθοδος αθροίσματος των ψηφίων) • Στοιχεία εκτιμητικής και η εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής 12η ώρα Μεθοδολογία οργάνωσης των μονάδων ζωικής παραγωγής • Πλήρης προϋπολογισμός • Μερικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός νεκρού σημείου • Προϋπολογισμός ροής χρήματος • Γραμμικός προγραμματισμός 13η-15η ώρα Η οργάνωση του συντελεστή της παραγωγής «κεφάλαιο» • Προσδιορισμός και διακρίσεις του κεφαλαίου • Η αρχή αυξήσεως του κινδύνου στη ζωική παραγωγή • Κόστος δανειακού κεφαλαίου, μέθοδοι • Κεφαλαιοποίηση (παρούσα και μελλοντική) • Κατηγορίες δανείων, μέθοδοι επιστροφής δανείων που λαμβάνουν οι εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής 16η-17η ώρα Ο έλεγχος στις μονάδες ζωικής παραγωγής • Δελτίο δοσοληψιών • Οικονομικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης • Δελτίο ισολογισμού • Οικονομικές Καταστάσεις και έλεγχος στις μονάδες ζωικής παραγωγής • Χρηματοοικονομικοί δείκτες (δείκτες ρευστότητας/δανειακής επιβάρυνσης/κυκλοφοριακής τα-χύτητας/ αποδοτικότητας) 18η ώρα Αξιολόγηση των επενδύσεων στη ζωική παραγωγή • Η διάκριση των επενδύσεων • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων (καθαρή παρούσα αξία, λόγος ωφελειών-κόστους, χρόνος επανάκτησης κεφαλαίου, συντελεστής εσωτερικής απόδοσης κεφαλαίου, κλπ) 19η-20η ώρα Αρχές Κοινής Αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) • Ζωική παραγωγή και ΚΑΠ, μέτρα στήριξης/σταθεροποίησης των αγορών προϊόντων ζωικής προέλευσης • Αγορά και εμπορία ζωικών προϊόντων, καθορισμός θέσης παραγωγής ζωικών προϊόντων (αρχές απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος, κίνδυνοι και αβεβαιότητα) • Χρηματοδότηση μονάδων ζωικής παραγωγής Εργαστηριακές ασκήσεις (8 ώρες) 1η-2η ώρα • Εκτίμηση του βαθμού ανισοκατανομής στους διάφορους κλάδους της ζωικής παραγωγής • Εκτίμηση βαθμού αυτάρκειας σε ζωικά προϊόντα • Τρέχουσες και σταθερές τιμές οικονομικών μεγεθών 3η-4η ώρα • Παραδείγματα προσδιορισμού του κόστους ζωικών προϊόντων • Υπολογισμός αποσβέσεων, κ.λπ. • Εκτίμηση κόστους κεφαλαίου, εφαρμογές της κεφαλαιοποίησης. 5η-6η ώρα • Στοιχεία εκτιμητικής στην εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής • Εφαρμογές μεθόδων αποπληρωμής δανείων • Σύνταξη πλήρους προϋπολογισμού, μερικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού νεκρού σημεί-ου και προϋπολογισμού ροής χρήματος. Βραχυχρόνια ανάλυση. 7η-8η ώρα • Σύνταξη δελτίων δοσοληψιών και ισολογισμού. • Παραδείγματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων σε μονάδες ζωικής παραγωγής. Μακρο-χρόνια ανάλυση.
Λέξεις Κλειδιά
Οικονομία Ζωικής Παραγωγής, θεωρία παραγωγής & κόστους, αξιολόγηση επενδύσεων, οργάνωση κεφαλαίου, έλεχχος μονάδας, ΚΑΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση του πρακτικού και θεωρητικού σκέλους του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χρ. Μπάτζιος (2001). "Οικονομία Ζωικής Παραγωγής (Tεύχος Α)". Σύγχρονη Παιδεία, σελίδες 262, Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-11-2020