ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι / FINANCIAL ANALYSIS I
Κωδικός03ΥΕ07
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000870

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600147139
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες και προϊόντα του χρηματοδοτικού συστήματος. Έμφαση δίνεται στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων. Παράλληλα γίνεται αναλυτική εφαρμογή των εννοιών αυτών στην τιμολόγηση χρεογράφων, ομολογιών και μετοχών, καθώς και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Εβδομάδα: Το χρηματοδοτικό σύστημα 2η Εβδομάδα: Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων 3η Εβδομάδα: Χρονική αξία και κόστος χρήματος 4η Εβδομάδα: Η έννοια της μελλοντικής και της παρούσας αξίας 5η Εβδομάδα: Η έννοια της μελλοντικής και της παρούσας αξίας ράντας 6η Εβδομάδα: Απόσβεση δανείων 7η Εβδομάδα: Ομολογιακά Δάνεια 8η Εβδομάδα: Αποτίμηση Ομολογιακών Δανείων 9η Εβδομάδα: Μετοχές 10η Εβδομάδα: Αποτίμηση Μετοχών 11η Εβδομάδα: Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 12η Εβδομάδα: Σύγκρουση Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων
Λέξεις Κλειδιά
Παρούσα αξία, μελλοντική αξία, ομολογίες, μετοχές, ΚΠΑ, ΕΠΑ, περίοδος επανείσπραξης, τροποποιημένο ΕΠΑ.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις48
Φροντιστήριο10
Σύνολο58
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Ross, Stephen, Westerfield W. Randolph «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα, 2016 Β. Brealey, Myers, Allen., «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Utopia, Αθήνα, 2015
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
− Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Rossili, Αθήνα, 2008 − Cropelli A.A., Nikbakht, E. (2006), Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2019