ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / Course-planning and evaluation
Κωδικός11233
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΠΔΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000763

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600148046
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και να υλοποιούν τις επιμέρους φάσεις του. Παράλληλα πρέπει να έχουν κατανοήσει βασικές αρχές που διέπουν την αξιολόγηση. Ειδικότερα οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: α) ορίζουν τους στόχους μιας διαδικασίας αξιολόγησης με βάση το ισχύων πρόγραμμα σπουδών, έχοντας κατανοήσει τη σχέση τους β) επιλέγουν το είδος αξιολόγησης που θέλουν να υλοποιήσουν με βάση την υποκείμενη επιδίωξή τους γ) σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ένα τεστ δ) υπολογίζουν το βαθμό δυσκολίας και την ικανότητα διάκρισης των ερωτημάτων ενός τεστ ε) επεξεργάζονται τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την υλοποίηση του τεστ στ) αναλύουν τα αποτελέσματα ενός τεστ, έτσι ώστε να εξάγουν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα ανάλογα με το σκοπό του αλλά και με βάση βασικές παιδαγωγικές αρχές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Σχέση μεταξύ των στόχων του προγράμματος και της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών β) Έννοια και χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Σπουδών για την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών,με έμφαση στο ΕΠΣ-ξγ γ) Έννοια της αξιολόγησης δ) Βασικές τυπολογίες αξιολόγησης ε) Τυπολογίες δοκιμασιών στ) Ανάλυση λαθών ζ) Είδη εργαλείων συλλογής πληροφοριών η) Μελέτη και ανάλυση των ερωτημάτων ενός τεστ θ) Βαθμολόγηση δοκιμασιών αποκλίνουσας και συγκλίνουσας παραγωγής λόγου ι) Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για την εύρεση της κεντρικής τάσης, της διασποράς και της συνάφειας κ) Χρήση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ
Λέξεις Κλειδιά
syllabus, curriculum, αξιολόγηση του μαθητή, προγραμματισμός τεστ, ανάλυση αποτελεσμάτων τεστ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προβάλλονται διαφάνειες (ppt) με τα κύρια σημεία του μαθήματος και υποστηρικτικό υλικό, ενώ χρησιμοποιούνται και διάφορα βοηθητικά προγράμματα (spss, chic analysis) για την επίδειξη ενεργειών και πρακτικών που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Σεμινάρια271,1
Άσκηση Πεδίου251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)271,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261,0
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα μπορούν αν το επιθυμούν να αξιολογηθούν μέσω 5 γραπτών εργασιών μικρής έκτασης, ενώ για όσους δεν παρακολουθούν ή δεν επιθυμούν να κάνουν εργασίες προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Βασικό σύγγραμμα για την προετοιμασία των φοιτητών αποτελεί το πρώτο από τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βεντούρης, Α. (2018). Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγησης της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Porcelli G., 1998. Educazione linguistica e valutazione. Torino: UTET McNamara, T., 2000. Language Testing. Oxford, New York: Oxford University Press Κασσωτάκης, Μ., 2013. Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2020