Διδακτική των Γλωσσών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική των Γλωσσών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα / Teaching Language in multilingual and multicultural environments
ΚωδικόςΥΚΔΓ-001
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012608

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική των Γλωσσών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600148243
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητής/φοιτήτριες, πέραν της θεωρητικής γνώσης που θα αποκτήσουν, θα μπορούν (α) να διερευνούν σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, (β) να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν εκπαιδευτική έρευνα δράσης και (γ) να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο σεμινάριο αυτό οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/φοιτήτριες θα μελετήσουν και διερευνήσουν (βιβλιογραφικά/αρχειακά/εμπειρικά) ζητήματα που έχουν επιλέξει προσωπικά και σχετίζονται με τις διδακτικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Έτσι, θα επιτευχθεί ο εξής τριπλός στόχος: α) η εξοικείωση και συστηματική ενασχόλησή τους με βασικές έννοιες και θεωρίες σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, β) η απόκτηση/επικαιροποίηση/εμβάθυνση/εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην εκπαιδευτική έρευνα και γ) η σύνδεση θεωρίας και πράξης που αποσκοπεί στην ατομική επίγνωση και βελτίωση του/της εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν, εφόσον είναι οργανωτικά εφικτό και το επιθυμούν, να συνδυάσουν την έρευνά τους με κάποια μορφή Πρακτικής Άσκησης.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική της ξένης γλώσσας, πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Σεμινάρια301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με την εργασία που καταθέτουν στο τέλος του εξαμήνου. Παράλληλα, συνυπολογίζεται η ενεργός συμμετοχή τους, καθώς και οι προφορικές παρουσίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΞAnciaux, F., Forissier, T. et Prudent, L.F. (2013). Contextualisations didactiques. Approches théoriques. Paris : L’Harmattan. Causa, M. (2012). Formation initiale et profils d’enseignants de langues: enjeux et questionnements. Bruxelles : De Boeck. De Angelis G. & Dewaele, J.-M. (eds) (2011): New trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research. Clevedon: Multilingual Matters. Debono, M. et Pierozak, I. (2015). Enjeux et limites de la contextualisation en didactique diversitaire des langues-cultures. Réflexions en lien avec le projet Diffodia. Les cahiers de l’ACEDLE, 12(1), 23-53. Disponible en ligne sur : http://acedle.org/old/IMG/pdf/3__M_Debono_et_I_Pierozak. Kramsch, C. (2009). The multilingual subject: What foreign language learners say about their experience and why it matters. Oxford: Oxford University Press. Sensevy, G. (2011). Le sens du savoir. Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique. Bruxelles : De Boeck.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2019