ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ / Groundwater Expoitation and Management
ΚωδικόςGGG 763E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουδούρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001749

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600149151
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Απαιτούνται απαραίτητα γνώσεις Υδρογεωλογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος είναι να συνθέτει τη θεωρία με την πράξη. Να μπορεί να οργανώσει μια δοκιμή άντλησης για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων ενός υδροφορέα Να μπορεί να συντάξει ένα ισοζύγιο υπόγειων νερών και να εκτιμά τα αποθέματα ενός υδροφορέα. Να μπορεί να οργανώσει ένα πείραμα τεχνητού εμπλουτισμού. Να προτείνει τρόπους για την αξιοποίηση πηγαίων νερών. Να κατανοήσει το φαινόμενο της υφαλμύρισης στα παράκτια υδροφόρα συστήματα. Να κατανοήσει τις βασικές αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των υπόγειων υδροφορέων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έργα εκμετάλλευσης του υπόγειου νερού από την αρχαιότητα έως σήμερα, ροή πρoς αυτά από διάφoρες κατηγoρίες υδρoφόρων στρωμάτων. Δοκιμαστικές αντλήσεις, Υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων. Πρότυπα Dupuit, Theis, Jacob, Hantush, Boulton. Eπαλληλία ρoών. Πηγές: η λειτoυργία τoυς και oι κατηγoρίες τoυς. Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων. Παράκτια υδροφόρα συστήματα και διείσδυση θαλασσινού νερού. Αποθέματα υπόγειου νερού. Διαχείριση υπόγειου νερού, Υπόγεια αποθέματα στην Ελλάδα. Oικoνoμικά στoιχεία και παράμετρoι στην εκμετάλλευση υπόγειoυ νερoύ.
Λέξεις Κλειδιά
Δοκιμαστικές Αντλήσεις, ισοζύγιο υπόγειου νερού, πηγές, τεχνητός εμπλουτισμός, παράκτιοι υδροφορείς, διαχείριση υπόγειου νερού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Επίδειξη ειδικού λογισμικού επεξεργασίας αντλητικών δεδομένων - Χρήση Η/Υ και κατάλληλων λογισμικών για τις παρουσιάσεις των διαλέξεων - Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος - Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω E-mail - Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση652,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Eκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου Νερού (Κ. Βουδούρης, Εκδόσεις Τζιόλα, θεσσαλονίκη, 2015) - Γενική Υδρογεωλογία, τόμος Γ' (Γ. Σούλιος, University Studio Press)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δοκιμαστικές Αντλήσεις (Κ. Βουδούρης) Σημειώσεις Αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος Φροντιστηριακές ασκήσεις (σημειώσεις)
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020