Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΑΙΔ.ΕΠ.] / Introduction to Education Studies
Κωδικός404
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Στογιαννίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000277

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600151313
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος της φοίτησης του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση: (Γνώσεις) -Να κατονομάζουν τα βασικά πεδία έρευνας καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Παιδαγωγικής επιστήμης. -Να προσδιορίζουν το περιεχόμενο των κυριότερων παιδαγωγικών όρων. (Δεξιότητες) -Να εφαρμόζουν παιδαγωγικές αρχές κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. (Ικανότητες) -Να διαμορφώσουν κριτικά την προσωπική τους άποψη πάνω σε σύγχρονους προβληματισμούς και θεωρίες που αναπτύσσονται στον χώρο της Παιδαγωγικής επιστήμης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο εν λόγω μάθημα γίνεται αναφορά στα βασικά στοιχεία της Παιδαγωγικής Επιστήμης, δίνοντας έμφαση στους παρακάτω άξονες: -Ο επιστημονικός χαρακτήρας της Παιδαγωγικής Επιστήμης. -Το αντικείμενό της καθώς και η σχέση της τόσο με τις επιστήμες της αγωγής όσο και με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες. -Η μεθοδολογία της αλλά και τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την έρευνα, η οποία διεξάγεται στους κόλπους της. Επιπλέον, επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση στο φαινόμενο της αγωγής, όπως απαντάται σε λαούς και θρησκείες, αλλά και σε ρεύματα ή τάσεις και ιδεώδη που κυριάρχησαν κατά καιρούς μέχρι τις μέρες μας. Προσεγγίζονται, ακόμη, ορισμένες θεμελιώδεις συνιστώσες της Παιδαγωγικης επιστήμης: -Η δυνατότητα και η αναγκαιότητα της αγωγής. -Οι κυριότεροι παιδαγωγικοί όροι. -Το παιδαγωγικό ζεύγος «Παιδαγωγούμενος και Παιδαγωγός». -Ο σκοπός της παιδείας, της αγωγής και της εκπαίδευσης. -Μορφωτικά αγαθά, μέθοδοι και μέσα αγωγής και διδασκαλίας. -Οι βασικότεροι φορείς της αγωγής. -Σύγχρονα παιδαγωγικά προβλήματα. -Ειδική αγωγή. -Δια βίου παιδεία και δια βίου εκπαίδευση.
Λέξεις Κλειδιά
διδακτική μεθοδολογία, θεωρίες μάθησης, αναλυτικά προγράμματα, νέες τεχνολογίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Power Point". Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Άσκηση Πεδίου130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές, γραπτά και προφορικά, ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Κογκούλης, Ι. (2014). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη. - Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Αθήνα: Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Ξωχέλλη, Π. (2007), Σχολική Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 2007. - Klafki, W. (1991), Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allegemeinbildung und kritischkonstruktive Didaktik, Weinheim 1991. - Kron, F. W. (2012). Βασικές Γνώσεις Παιδαγωγικής Επιστήμης. Επιμέλεια-Πρόλογος: Σοφός, Αλιβίζος. Μετάφραση: Ψαλλίδα, Παναγιώτα. Αθήνα: Ίων. - Ματσαγγούρας, Η. - συμμετοχή Χατζηγεωργίου, Γιάννης (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις, Διδακτικές Προεκτάσεις. Αθήνα: Gutenberg. - Ματσαγγούρας, Η. (2002), Θεωρία της Διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης, Αθήνα. -Φλουρής, Γ. (1983), Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-05-2020