ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / GENERAL PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
Κωδικός46
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000085

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600160801
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του μεγέθους τεμαχιδίων και οι μέθοδοι μέτρησης του. Η κατανόηση βασικών διεργασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγή φαρμάκων και γενικότερα στη Φαρμακευτική, όπως είναι η άλεση, η ανάμιξη, ο διαχωρισμός σωματιδίων και η ξήρανση, αλλά και πιο σύγχρονων διεργασιών όπως είναι η λυοφιλοποίηση. Με τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις επιδείξεις των συσκευών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω διεργασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σχεδιασμός και λειτουργία φαρμακευτικών βιομηχανικών μονάδων. Ανάπτυξη φαρμακευτικών μορφών. Αδεια παραγωγής. Βασικές φαρμακευτικές διεργασίες. Ελάττωση μεγέθους – Μηχανισμός, ιδιότητες υλικών που επηρεάζουν, ενεργειακή θεώρηση, ειδικές περιπτώσεις. Μέθοδοι και συσκευές. Μέγεθος λαμβανόμενων τεμαχιδίων και μεταβολές κατά την άλεση. Μηχανικοί διαχωρισμοί τεμαχιδίων – Μέθοδοι, εκτίμηση αποτελεσματικότητας. Διαχωρισμός από αέριο φορέα με κοσκίνιση, αεροδυναμική ταξινόμηση, κατακάθιση, έκλουση. Διήθηση και παράγοντες την επηρεάζουν, μηχανισμοί, μέσα και συσκευές διήθησης. Ανάμιξη κόνεων – Μηχανισμός τυχαίας ανάμιξης και αλληλεπιδρώντων συστατικών. Δειγματοληψία, μέγεθος δείγματος και δείκτες αποτελεσματικότητας. Παράγοντες που επηρεάζουν: αναλογία συστατικών, μέγεθος, σχήμα και πυκνότητα τεμαχιδίων, υγρασία, στατικός ηλεκτρισμός, βαθμός πλήρωσης θαλάμου ανάμιξης. Τύποι, χαρακτηριστικά και λειτουργία αναμικτήρων. Ξήρανση – Ορισμοί. Μέτρηση υγρασίας. Θεωρία ξήρανσης, τρόποι μετακίνησης υγρασίας, μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας, περίοδοι ξήρανσης, υγρασία ισορροπίας και συμπεριφορά υλικών. Τύποι ξηραντήρων. Λυοφιλοποίηση – Αρχές λυοφιλοποίησης και εφαρμογές στη Φαρμακευτική. Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών αφορούν τις διεργασίες της άλεσης, ανάμιξης και ξήρανσης που διδάσκονται στο μάθημα. Χρησιμοποιούνται προγράμματα Η/Υ για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται λογισμικό υπολογιστικά φύλλα για καταγραφή, ανάλυση, πινακοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται λογισμικό καταγραφής διδομένων που υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης RS232 για την αυτόματη μεταφορά και καταγραφή δεδομένων από συσκευές μέτρησης σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται προαιρετικά στατιστικό λογισμικό (SPSS και ExpertDesign) για την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Η παρουσίαση των διαλέξεων του μαθήματος γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά με προβολή από υπολογιστή των διαφανειών του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικών videos επίδειξης της λειτουργίας συσκευών. Για επεξηγήσεις χρησιμοποιείται ξύλινος Πίνακας. Για την πρακτική άσκηση υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης και των υπολογιστών της νησίδας του τομέα. Χρησιμοποιείται λογισμικό (Microsoft Excel) υπολογιστικά φύλλα για καταγραφή, ανάλυση, πινακοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται λογισμικό (παρέχεται από την εταιρία κατασκευής της συσκευής ηλεκτρονικών ζυγών Α&D) που υποστηρίζει τη λειτουργία σύνδεσης RS232 για την αυτόματη μεταφορά και καταγραφή δεδομένων από συσκευές μέτρησης σε υπολογιστή. Χρησιμοποιείται προαιρετικά στατιστικό λογισμικό (SPSS και ExpertDesign) για την ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση652,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Παράδοση εργασίας
Σύνολο1043,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου - Κατ’ οίκον εργασία - Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις - Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να παραδώσει εργασία με λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποίησε κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου εργαστηριακών ασκήσεων. Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε κατάλληλα διαγράμματα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα με αυτά άλλων ομάδων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ‘Σημειώσεις Γενικής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (Φυσικές Διεργασίες)’ Ι. Νικολακάκης, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1998 (σελ. 95) - Δακτυλογραφημένες σημειώσεις για τις ανάγκες των φοιτητών οι οποίες περιέχουν τα κεφάλαια: 1. Η Φαρμακευτική Βιομηχανία, 2. Ελάττωση Μεγέθους (Θραύση και άλεση) 3. Μηχανικοί Διαχωρισμοί Τεμαχιδίων, 4. Ανάμιξη Κόνεων (Τυχαίας κίνησης και αλληλεπίδρασης τεμαχιδίων), 5. Ξήρανση, 6. Λυοφιλοποίηση. - Διαφάνειες των παρουσιάσεων του μαθήματος με ύλη επιπλέον των σημειώσεων. Διανέμονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Blackboard.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- I. Nikolakakis Lecture notes on Pharmaceutical Unit Operations (2010). They are aupdated every year and are made available in the internet through the Blackboard.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-04-2013