Κοινωνική θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνική θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού / Social Theory of modern culture
Κωδικός807
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τσιρώνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005510

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνική θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165245

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοMartedì 11:00 to 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση να: - προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού, - αναλύουν τη σύγχρονη πραγματικότητα χρησιμοποιώντας είτε τις γνώσεις που απέκτησαν μέχρι τώρα είτε εκείνες που μπορούν να αντλήσουν μέσα από τη βιβλιογραφία, - προσεγγίζουν κριτικά τη σχέση θρησκείας – πολιτισμού, - εφαρμόζουν τη σχετική γνώση τόσο στη ζωή τους όσο και στην επαγγελματική τους απασχόληση.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζονται βασικά δεδομένα του σύγχρονου πολιτισμού, οι λόγοι που οδήγησαν στο μοντέρνο, χαρακτηριστικά δεδομένα του μοντέρνου, θεωρίες του μεταμοντερνισμού και τα βασικά στοιχεία της ύστερης νεωτερικότητας. Ιδιαίτερα αναλύονται θέματα που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη θρησκεία, το πολιτιστικό πλουραλισμό και τη θρησκευτική ελευθερία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα εξής: Α´. Πολιτισμός και κουλτούρα, προϋποθέσεις γένεσης του μοντέρνου πολιτισμού, βασικά χαρακτηριστικά και κοινωνικές τομές του μοντέρνου, μεταμοντέρνο και μεταμοντερνισμός, παγκοσμιοποίηση και ύστερη νεωτερικότητα, παγκοσμιοποίηση και τοπικοί πολιτισμοί. Ειρήνη, ανθρώπινη ανάπτυξη και υπέρβαση της βίας, Βιοηθική και Βιοδίκαιο σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Τέχνη και εκκλησιαστική κοινότητα. Β´. Η πολυπολιτισμικότητα ως κοινωνικό γεγονός και κοινωνικό αίτημα, πολιτισμικές διακρίσεις, η θεωρία του S. Huntigton για τη σύγκρουση των πολιτισμών, θρησκευτικός φονταμενταλισμός, πολιτιστικός πλουραλισμός και σεβασμός του άλλου, θρησκευτική ελευθερία και δημοκρατία.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική θεωρία, πολιτισμός, μοντερνο, νεωτερικότητα, θρησκεία, πολυπολιτισμικοτητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
χρήση εργαλείων e leaning, power-point στη διδασκαλία, ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις, προφορικές εξετάσεις, δυνατότητα συγγραφής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Πέτρου, Κοινωνική θεωρία και Σύγχρονος Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Βανιας, 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Baumann, Z., Globalization. The human consequences, Cambridge: Po¬li¬ty Press, 1998. Beauchamp, T.L.- J. Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York: Oxford Univ. Pr., 41994. Beck, U. - Α. Giddens - S. Lash, Reflexive Modernization, Politics, Tra¬di¬ti¬on and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge: Polity Press, 1994. Beck, U. (Hg), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp, 1997. Beck, U. (Hg), Politik der Globalisierung, Frankfurt: Suhrkamp, 1997. Beck, U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt: Suhr¬kamp, 1998. Bell, Daniel, The Coming of Post- industrial Society, New York: Basic Books, 1973. Davie, G., Religion in Modern Europe. A Memory mutates, Oxford: Oxford Univ. Press, 2000. Featherstone, M.- S. Lash- R. Robertson (ed.), Global Modernities, London: Sage, 1995. Featherstone, M. (ed.), Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, London: Sage, 1993. Giddens, A., Modernity and Self-Identity: Self and society in the late Modern Age, Cambridge: Polity, 1991 Habermas, J. Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt a.M. 1985. Habermas, J. Die Moderne, ein unvollendetes Projekt, Leipzig 1990. Hamilton, M., The sociology of religion, London: Routledge, 2 2001. Held, D., Global Transformations, Cambridge: Polity Press, 1999. Hirst, P.- G.Thompson, Globalization in Question: The international economy and thε possibilities of governance, Cambridge: Polity Press, 21999. Hoffmann, J. (Hrsg.), Begrűndung der Menschenrechte aus der Sicht unterschiedlicher Kulturen, Frankfurt 1991. Kymlicka, W., Multicultural Citizenship, Oxford: Clarendon, 1995. Lash, S.- J. Friedman, Modernity and Identity, Oxford: Blackwell, 1998. Luckmann, Th., Die unsichtbare Religion, Frankfurt 1991. Raiser, K., For a culture of Life. Transforming Globalization and Violence, Ge¬ne¬va: WCC, 2002. Rawls, J., Political Liberalism, New York: Columbia Univ. Press, 1993. Robertson, R., Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage, 1992. Sen, Amartya, Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München 2000. UNDP,Human Development Report 2004 (Cultural liberty in today’s diverse world). UNICEF, State of the World’s Children 1997, New York 1997. Giddens Anthony, 2005, Κοινωνιολογία, (μτφρ. Δ. Γ. Τσαούσης), Αθήνα: Gutenberg. Giddens, A. (1989) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας. Τσιρώνης, Χρήστος, 2013, Ο Καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Τομές στο έργο του Ζ. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. Αρβελέρ, Ε.- M. Aymard, Οι Ευρωπαίοι. Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή, τόμ. 2, Αθήνα: Σαββάλας, 2003. Held, D. - A. McGrew, Παγκοσμιοποίηση / Αντι-Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: Πολύτροπον, 2004. Hall, St. - B. Gieben, Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, Αθήνα: Σαββάλας, 2003. Hall, St. - D. Held - A. McGrew, Η νεωτερικότητα σήμερα. Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, μτφρ. Θ. Τσακίρης-Β. Τσακίρης, Αθήνα: Σαββάλας, 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020