ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ / Gravity and Magnetic Methods of Geophysical Prospecting
ΚωδικόςGGP 655E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Σταμπολίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001762

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600166974
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Κατανόηση των βασικών αρχών των Βαρυτικών και Μαγνητικών Μεθόδων Γεωφυσικής Διασκόπησης. 2) Σχεδίαση βαρυτομετρικής ή μαγνητικές διασκόπησης σε χονδρές γραμμές σε σχέση με τις αναμενόμενες υπεδάφιες δομές μιας περιοχής. 3) Κατανόηση της σπουδαιότητάς του βήματος δειγματοληψίας στη σχέση βέλτιστου επιστημονικού αποτελέσματος και διατιθέμενων μέσων. 4) Κατανόηση της αναγκαιότητας αναγωγών στις μετρήσεις του βαρυτικού και του μαγνητικού πεδίου της Γης. 5) Κατανόηση της σχέσης της ανωμαλίας Bouguer με τη μεταβολή της πυκνότητας στα ανώτερα στρώματα του φλοιού της Γης. 6) Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να ¨διαβάζει» και να πραγματοποιεί ποιοτική ερμηνεία του χάρτη Bouguer. 7) Κατανόηση της σχέσης μεταξύ μαγνητικού ολικού πεδίου με τη μεταβολή της μαγνήτισης στα ανώτερα στρώματα του φλοιού της Γης. 8) Κατανόηση της αναγκαιότητας αερομαγνητικών μετρήσεων στην διασκόπηση δυσπρόσιτων περιοχών. 9) Κατανόηση του τρόπου διεξαγωγής μιας αερομαγνητικής διασκόπησης. 10) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να «διαβάζει» και να ειρηνεύει επίγειους μαγνητικούς και αερομαγνητικούς χάρτες. 11) Κατανόηση της διαφοράς επαγόμενης και παραμένουσας μαγνήτισης. 12) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν αν αξιολογούν αν χρειάζεται και τι προσφέρει η διασκόπηση με τις βαρυτικές και μαγνητικές μεθόδους στην επίλυση συγκεκριμένων γεωλογικών, γεωτεχνικών ή αρχαιολογικών προβλημάτων. 13) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν βαρυτικούς και μαγνητικούς χάρτες για την επίλυση συγκεκριμένων γεωλογικών, γεωτεχνικών ή αρχαιολογικών προβλημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πεδίο βαρύτητας της Γης, Γενικές σχέσεις πεδίου βαρύτητας, Νόμος του Newton, Bαρυτoμετρικές μέθoδoι Γεωφυσικής διασκόπησης, πυκνότητα των πετρωμάτων της Γης, μετρoύμενες πoσότητες στη βαρυτoμετρία, όργανα μέτρησης τoυ πεδίoυ βαρύτητας, τρόπoς πραγματoπoίησης μετρήσεων της γήινης βαρύτητας και διορθώσεις των μετρήσεων, αναγωγές των μετρήσεων και παραγωγή ανωμαλίας ελεύθερου αέρα και Bouguer, μέθοδοι διαχωρισμού τοπικού από το περιφερειακό πεδίο, υπολογισμός πυκνότητας επιφανειακών στρωμάτων της Γης, μέθοδοι επεξεργασίας και ερμηνείας των βαρυτικών καταγραφών. Μαγνητικές μέθoδoι Γεωφυσικής διασκόπησης (μετρoύμενα μεγέθη στη μαγνητική διασκόπηση, μαγνητική επιδεκτικότητα των πετρωμάτων, όργανα μαγνητικών μετρήσεων), τρόπος πραγματοποίησης μετρήσεων, επεξεργασία και ερμηνεία μετρήσεων του ολικού μαγνητικού πεδίου και των χωρικών πρώτων διαφορών, αερομαγνητικές μετρήσεις. Παραδείγματα εφαρμογών στη μεταλλευτική έρευνα, στην αναζήτηση υδρογονανθράκων, σε γενικές μελέτες καθορισμού της γεωλογική και τεκτονικής δομής του υπεδάφους, στη Αρχαιολογία και τις περιβαλλοντικές μελέτες.
Λέξεις Κλειδιά
Πεδίο Βαρύτητας της Γης, Μαγνητικό πεδίο βαρύτητας της Γης, όργανα μέτρησης βαρυτικού και μαγνητικού πεδίου, ανωμαλίες βαρυτικού και μαγνητικού πεδίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ για λύση ασκήσεων. Προαιρετικά κατασκευή λογισμικού για επίλυση συγκεκριμένων εργαστηριακών προβλημάτων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις592,0
Εργαστηριακή Άσκηση581,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαζάχος, Β.Κ. Εισαγωγή στη Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1986.. Τσόκας, Γ.Ν., Γεωφυσική διασκόπηση με τις μεθόδους των δυναμικών πεδίων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1999.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blakeley, R.J. Potential theory in gravity and magnetic applications. Cambridge University Press, New York, 1995. Boyd, J. Lecture notes on Potential Field methods. Colorado School of Mines, INTERNET address http:/www.mines.edu, 1997. Chapin, D.A. The theory of the Bouguer anomaly: a tutorial. The Leading Edge, 15, 5, 361-363, 1996. Dobrin, M.B. and Savit, C.H. Introduction to geophysical prospecting. McGraw-Hill Book Company, New York , 1988. Garland, G.D. The Earth’s shape and gravity. Pergamon press, Oxford,1977. Parasnis, D.S. Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, London, Fifth Edition, 1997. Sheriff, R.E. Encyclopedic dictionary of Exploration Geophysics, Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, 1981. Telford, W.M., Geldart L.P. and Sheriff, R.E. Applied Geophysics, Cambridge University press, New York, 1993. Tsokas, G.N. and Hansen, R.O. Study of the crustal thickness and the subducting lithosphere in Greece from gravity data. Journal of Geophys. Research, 102, 20585-20597, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020