Θέματα Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας και Μετάφρασης (I)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘέματα Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας και Μετάφρασης (I) / Issues in Biblical and Patristic Language and Translation
Κωδικός1105
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015549

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘέματα Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας και Μετάφρασης (I)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600168120
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατά το τέλος του σεμιναρίου οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας των επιμέρους συγγραφέων και των διαφόρων γραμματειακών ειδών Να αναγνωρίζουν τα γλωσσικά δάνεια και την πρόσληψη και αξιοποίηση του λεξιλογικού πλούτου παλαιότερων συγγραφέων Να συνειδητοποιήσουν την συμβολή της γλώσσας στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της σκέψης Να γνωρίζουν τα φιλολογικά και θεολογικά εφόδια που απαιτούνται για τη μετάφραση των κειμένων αυτών και τις βασικές μεταφραστικές αρχές Να αξιολογούν και να κρίνουν αντικειμενικά υπάρχουσες μεταφράσεις. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της μετάφρασης αφενός και του σεβασμού απέναντι στο πρωτότυπο αφετέρου.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζονται ειδικά θέματα από τη γλώσσα των βιβλικών και πατερικών κειμένων. Τα θέματα μπορεί να αφορούν ορισμένα κείμενα (π.χ. η γλώσσα των επιστολών του Αποστόλου Παύλου), ορισμένους συγγραφείς (π.Χ. η γλώσσα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού) ή ορισμένου γραμματειακού είδους (επιστολογραφία, υμνογραφία). Για το χειμερινό εξάμηνο του 2020 το ειδικό θέμα είναι «χριστιανική επιστολογραφία».
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα της βίβλου, γλώσσα των πατερικών κειμένων, χριστιανική επιστολογραφία, μετάφραση ιερών κειμένων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Βιβλιογραφική αναζήτηση Ηλεκτρονικά λεξικά χρήση Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Σεμινάρια30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Φροντιστήριο60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ανάθεση εργασιών που προϋποθέτουν βιβλιογραφική τεκμηρίωση και σύνθεση. Παρουσίαση της εργασίας στη διάρκεια του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Ἡ Λόγια κοσμικὴ γραμματεία τῶν Βυζαντινῶν, Τομος Α´ (μετφρ. Λ.Γ. Μπενάκη, Ι. Β. Αναστασίου, Γ. Μακρῆ), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1991, σελ. 301-350. 2) M. Mullett, Theophylact of Ochrid. Reading the Letters of a Byzantine Archbishop, Aldershot, 1997. 3) J. Darrouzès, Épistoliers byzantins du Xe siècle, Paris, 1960. 4) G. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae, CFHB 31.1, Berlin 1992. 5) A. Garzya, Synesii Cyrenensis Epistolae, Roma 1979, 6) E. Kurtz, F. Drexl, Michaelis Pselli Scripta minora, Milano, 1941. 7) C. Mango, St. Efthymiadis, The Correspndence of Ignatius the Deacon, CFHB 39, Washington DC, 1997. 8) A. Markopoulos, Anontmi Professoris Epistulae, CFHB 37, Berlin, 2000. 9) B. Laourdas, L. G. Westerink, Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, vol. I, Leipzig, Teubenr, 1983. 10) Π. K. Χρήστου κ.ἄ., Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα, τ. Δ´, Θεσσαλονίκη, 1988. 11). Ν. Τωμαδάκη, Βυζαντινή Επιστολογραφία, Θεσσαλονίκη 1993 12)Κόλτσιου-Νικήτα, Α. (2009). Μεταφραστικά ζητήματα της ελληνόφωνης και λατινόφωνης χριστιανικής γραμματείας. Από τους Εβδομήκοντα ως τον Νικόλαο Σεκουνδινό, Θεσσαλονίκη, University Studio Press. 13)Κόλτσιου-Νικήτα, Α. (2015). Γλωσσικές απόψεις και όψεις στα κείμενα των Καππαδοκών Πατέρων, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη 71)Κόλτσιου A. Νικήτας Δ. (2017). Η Υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Κείμενα-Μεταφράσεις-Σχόλια, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-11-2020