ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / T9-E4 EUROPEAN ENVIRONMENTAL LEGISLATION
ΚωδικόςΘ9-Ε4
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019958

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180363
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. γνωρίζουν την κύρια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες, Κανονισμούς) που άπτεται της περιβαλλοντικής προστασίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της παρακολούθησης και της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο καθώς και πώς αυτή ανανεώνεται. 2. κατανοούν τους τρόπους υιοθέτησης παγκόσμιων περιβαλλοντικών συμφωνιών από την Ε.Ε. (π.χ. συμφωνία του Παρισιού, συνθήκη της Minamata, συνθήκη της Στοκχόλμης, σύμβαση της Βασιλείας, πρωτόκολλο του Montreal). 3. εξοικειωθούν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ε.Ε. του σημείου 1 στο Ελληνικό Δίκαιο (μέσω των σχετικών εφαρμοστικών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων) Οι παραπάνω γνώσεις θα βοηθήσουν τον φοιτητή - να κατανοήσει την ύπαρξη και την ανάγκη τήρησης ποικίλων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων -να αντιληφθεί τις πιθανές επιδράσεις στο περιβάλλον από οποιαδήποτε οργανωμένη ανθρώπινη δραστηριότητα - να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος - να μαθαίνει να καταρτίζει και να εφαρμόζει σχέδια δράσης με περιβαλλοντικές συνιστώσες -να ερευνά διαδικτυακές και έντυπες πηγές και να συγκεντρώνει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα - να εφαρμόσει αναλυτική, κριτική και συνδυαστική σκέψη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Η απαρχή της απαίτησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η διεθνής προσέγγιση του περιβαλλοντικού ζητήματος. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Περιβαλλοντικά προβλήματα από το 1960 μεχρι σήμερα και αντίστοιχες πολιτικές ατζέντες. Γνωρίσματα και αρχές του περιβαλλοντικού δίκαιου (η αρχή της πρόληψης και προφύλαξης, η αρχή του "ο ρυπαίνων πληρώνει" κλπ). ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Η πρώτη περίοδος του Πρωτόκολλου του Κυότο:η Απόφαση 2002/358/EΚ Η δεύτερη περίοδος του Πρωτόκολλου του Κυότο: η Απόφαση 2015/1339/ΕΕ Η συμφωνία του Παρισιού: η Απόφαση 2016/1841/ΕΕ Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: η Οδηγία 2003/87/ΕΚ COPs22-26: οι επιρροές τους στην Ευρωπαική Πολιτική για την Κ.Α. Οι χρήσεις γης, αλλαγές χρήσης γης και η δασοπονία στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: Ο Κανονισμός 218/841/ΕΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: οι Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2018/2001/ΕΕ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: η Οδηγία 2012/27/ΕΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Καθαρότερος αέρας στην Ευρώπη: η Οδηγία 2008/50/ΕΚ Εθνικά όρια για ορισμένους αέριους ρυπαντές: η Οδηγία 2001/81/ΕΚ Η σύμβαση της Βιέννης και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την στοιβάδα του όζοντος: η Απόφαση 88/540/ΕΟΚ Σχετικά με την αέρια διαμεθοριακή ρύπανση: η Απόφαση 81/462/ΕΟΚ Σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ: η Οδηγία 98/70/ΕΚ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές: ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης μέσω της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ Η συνθήκη της Στοκχόλμης:η Απόφαση 2006/507/ΕΚ Υδράργυρος και δημόσια υγεία: η Απόφαση 2017/939/ΕΕ για τη σύμβαση της Μιναμάτα και ο Κανονισμός 2017/852/ΕΕ Το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης (Global Harmonization System) και ο Κανονισμός CLP (1272/2008 /EK) Η σύμβαση του Ρότερνταμ: ο Κανονισμός 649/2012/ΕΕ για τις εισαγωγές/εξαγωγές επικίνδυνων χημικών ουσιών Αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: η Οδηγία SEVESO III (2012/18/EE) Διασυνοριακές επιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων:η Απόφαση 98/685/ΕΚ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα και απαιτήσεις για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, προγραμμάτων και σχεδίων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υγειονομική ταφή των αποβλήτων: η Οδηγία 1999/31/ΕΚ Η Οδηγία-Πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων: 2008/98/ΕΚ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η διαχείρισή τους: η Οδηγία 2012/19/ΕΕ Οχήματα τέλους κύκλου ζωής και η διαχείρισή τους: η Οδηγία 2000/53/ΕΚ Απορρύπανση και τελική διάθεση συσκευών με πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια (ΡCΒ/ΡCΤ):η Οδηγία 96/59/ ΕΚ Μείωση κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών: η Οδηγία 2015/720/ΕΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων: η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ Η επαναχρησιμοποιήση της ιλύος: η Οδηγία 86/278/EOK και η δημόσια διαβούλευση για αναθεώρησή της Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων: ο Κανονισμός 2020/741/ΕΕ - Παραδείγματα ενσωμάτωσης των Ευρωπαικών Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία: το παράδειγμα της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπόνηση μελέτης (project)6
Σύνολο66
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσία και συμμετοχή στις διαλέξεις: 10% Εκπόνηση ατομικής γραπτής εργασίας και προαιρετική παρουσίαση στην τάξη Εστίαση στους στόχους μιας Οδηγίας σε ευρωπαϊκή χώρα: έχουν αυτοί οι στόχοι επιτευχθεί; Εστίαση σε πυλώνα αναπτυξιακής προτεραιότητας της ΕΕ και η περιβαλλοντική του συνιστώσα (με αναζήτηση ποιοτικών-ποσοτικών στοιχείων από έγκυρες πηγές).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δίκαιο του περιβάλλοντος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102072109 Έκδοση: 3η/2008 Συγγραφείς: Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία ISBN: 9789604453726 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68374294 Έκδοση: 1η/2017 Συγγραφείς: Κούγκολος Αθανάσιος, Σαμολαδά Μαρία ISBN: 978-960-418-723-2 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102072130 Έκδοση: 6η/2006 Συγγραφείς: Τάχος Αναστάσιος Ι. ISBN: 9789604450883 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html https://www.eea.europa.eu/publications#c7=en&c11=5&c14=&c12=&b_start=0
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-09-2021