ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / STATISTICS
Κωδικός003
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000513

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 36
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180994
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: • Θα είναι σε θέση να οργανώσουν και συνοψίσουν τα δεδομένα αριθμητικά και με γραφικές παραστάσεις (κατηγορίες δεδομένων/μεταβλητών, κλίμακες μέτρησης, ιστογράμματα, πίνακες, δείκτες κεντρικής τάσεις και διασποράς, περιγραφή κατανομής συχνοτήτων, τύποι κατανομών) • Θα επιδείξουν την ικανότητα να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ ποσοτικών δεδομένων (κατεύθυνση και δύναμη συσχέτισης, διαφορές σχέσης και αιτίας, ευθύγραμμη παλινδρόμηση) • Θα κατανοήσουν τη σύνδεση της πιθανότητας με την επαγωγική στατιστική (ερευνητικές και μηδενικές υποθέσεις, έλεγχος και ερμηνεία της μηδενικής υπόθεσης) • Θα αναγνωρίζουν πότε θα χρησιμοποιούν τα παραμετρικά και τα μη παραμετρικά στατιστικά τεστ και πιο στατιστικό τεστ θα χρησιμοποιήσουν για τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, τη δημιουργία απλής και πολλαπλής εξίσωσης παλινδρόμησης, σύγκρισης δύο δειγμάτων, σύγκρισης τριών και περισσοτέρων δειγμάτων με έναν και δύο παράγοντες, post-hoc συγκρίσεις) • Θα εξασκηθούν στις στατιστικές αναλύσεις με χρήση λογισμικών και ερμηνεία των αποτελεσμάτων (περιγραφική στατιστική, συσχέτιση, παλινδρόμηση, σύγκριση δύο και περισσοτέρων δειγμάτων με παραμετρικά και μη-παραμετρικά τεστ). • Θα κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές και θα εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων • Θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στις εργασίες που εκπονούν (π.χ. μεταπτυχιακή/διδακτορική διατριβή).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία - Βασικές στατιστικές έννοιες, - Στατιστικοί δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, Κανονική κατανομή, Εισαγωγή στο SPSS, - Έλεγχος υποθέσεων, Τύποι σφαλμάτων, Στατιστική ισχύς, Επίπεδο σημαντικότητας, Κρίσιμη τιμή, Τυπική κανονική κατανομή, SPSS βασικές λειτουργίες, - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση 2 ομάδων: Ανεξάρτητα δείγματα - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση 2 ομάδων: Εξαρτημένα δείγματα - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση > 2 ομάδων: Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για ανεξάρτητα δείγματα (Οne-WAY ANOVA) - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση > 2 ομάδων: Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για εξαρτημένα δείγματα (Οne-WAY ANOVA) - Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης (TWO-WAY ANOVA) - Μη Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση 2 ομάδων: Εξαρτημένα και Ανεξάρτητα δείγματα - Συσχέτιση - Παλινδρόμηση - Κοινωνική Έρευνα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Η παρουσίαση των εισηγήσεων-μαθημάτων γίνεται με τη χρήση του Power Point - Όλες οι σημειώσεις από τα μαθήματα του εξαμήνου διατίθενται ηλεκτρονικά για όλους τους φοιτητές/τριες (σε μορφή pdf / από το Power Point-σημειώσεις για το ακροατήριο) - Στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών/τριών χρησιμοποιείται το SPSS (ενδεδειγμένο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης). Επιπλέον επιχειρείται και η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες μέσω των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων115
Εξετάσεις2
Στατιστική με Η/Υ26
Σύνολο182
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2022