ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / T8-E4 SPATIAL INNOVATION AND DEVELOPMENT STRATEGIES
ΚωδικόςΘ8-Ε4
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002659

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 40
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600182380
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τα διαφορετικά πλαίσια ανάπτυξης καινοτομίας και την πολυπλοκότητα των συστημάτων καινοτομίας και ανάπτυξης. Επιπλέον, επιδιώκει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να χτίσουν ικανότητες χάραξης πολιτικής ενίσχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να - αναγνωρίζουν τη σύνδεση της περιφερειακής ανάπτυξης με την καινοτομία, - γνωρίζουν πιθανά μέτρα, μηχανισμούς, θεσμούς και δράσεις που υποστηρίζουν την περιφερειακή τεχνολογία και καινοτομία, και - να επιλέξουν/σχεδιάσουν δημόσιες παρεμβάσεις για την άσκηση πολιτικής και τον προγραμματισμό ανάπτυξης καινοτομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά τη μελέτη και κατανόηση α) της χωρικής διάστασης της καινοτομίας και των διαφορετικών συστημικών μορφών που αυτή λαμβάνει, β) των μηχανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν/ευνοούν την καινοτομία και οδηγούν στη συγκρότηση χωρικών συστημάτων καινοτομίας, και γ) των πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυση της καινοτομίας σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα. Εξετάζονται θεωρίες, έννοιες και μέθοδοι για την ανάλυση και καλύτερη κατανόηση των μοχλών ανάπτυξης καινοτομίας. Η έμφαση στη διάσταση του χώρου επιτρέπει την αναγνώριση της δυναμικής της καινοτομίας και βοηθά στην ερμηνεία των χωρικών ανισοτήτων. Κεντρικό θέμα αποτελούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες αλλά και πόλεις. Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά των πολιτικών που έχουν γίνει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην πρόσφατη πολιτική για την Ευρώπη 2020 και τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Λέξεις Κλειδιά
Χώρος, Καινοτομία, Στρατηγικές, Ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Αρθρα, μελέτες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων47
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις2
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσα από α) μικρο-τεστ πολλαπλών επιλογών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, β) την εκπόνηση και παρουσίαση μιας ατομικής γραπτής εργασίας και γ) τις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των παραπάνω.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κομνηνός Ν. (1998) Η Καινοτόμος Περιφέρεια, Αθήνα, Gutenberg. 2. Σεφερτζή Ε. (1998) Καινοτομία: Περιοχές Σύστημα, Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Fagerberg, J. (2009) Innovation: A Guide to the Literature, in Jan Fagerberg and David C. Mowery (Eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press 2. Crescenzi, R. and Rodriguez-Pose, A. (2011) Theoretical Framework: A Spatial Perspective on Innovation and the Genesis of Regional Growth, Chapter 2, Innovation and Regional Growth in the European Union, Advances in Spatial Science, Springer 3. Cortrigh, J. (2001) “New growth theory, technology and learning”, Reviews of Economic Development Literature and Practice, No 4, US Economic Development Administration 4. Κομνηνός Ν. (2004) ‘Περιφέρειες αριστείας στην Ευρώπη: Το νέο πρότυπο περιφερειακής ιεραρχίας και ανάπτυξης’, στο Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 73-106 5. Doloreux, D. and Parto, S. (2005) “Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues” Technology in Society, No 27, 133-153. 6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) Κατάσταση της Ένωσης καινοτομίας 2011 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0849:FIN:el:PDF 7. Κομνηνός Ν. και Σεφερτζή Ε. (2014) “Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020: Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση”, στο «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής», Έκδοση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020