ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / THEMES IN OTTOMAN HISTORY
ΚωδικόςΙΤΛ401
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004495

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184323
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει: α) να γνωρίσουν τον κόσμο του οθωμανικού αστικού πολιτισμού, β) να εξοικειωθούν με τις ιστοριογραφικές τάσεις περί των οθωμανικών πόλεων, γ) να αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της χωρικής και κοινωνικής οργάνωσης των οθωμανικών πόλεων, δ) να γνωρίσουν βασικούς θεσμούς των οθωμανικών πόλεων, ε) να μπορούν να συνθέσουν έρευνα σχετική.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι α) να δοθεί μια γενική εικόνα της ιστοριογραφίας περί ‘οθωμανικής πόλης’ και της σχέσης της με άλλες (ισλαμική, βαλκανική, αραβική, ανατολική), β) να διακριβωθεί η έννοια της ‘οθωμανικής πόλης’, γ) να γίνει μέσω παραδειγμάτων σύνθεση των χαρακτηριστικών της ‘οθωμανικής πόλης’ και δ) να αναλυθούν βασικοί θεσμοί της οθωμανικής πόλης. Το μάθημα θα περιλαμβάνει προαιρετικές εργασίες.
Λέξεις Κλειδιά
οθωμανική αυτοκρατορία, ιστορία πόλεων, πρώιμη νεότερη ιστορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με e-mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων112.53,8
Εξετάσεις2.50,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση θα γίνει με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η εκπόνηση εργασίας θα βαθμολογηθεί ως τμήμα του συνολικού βαθμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φ. Κοτζαγεώργης, Πρώιμη οθωμανική πόλη. Επτά παραδείγματα από το νοτιοβαλκανικό χώρο, Αθήνα 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-ABS/IEB, La ville balkanique, XVe-XIXe ss. [Studia Balcanica 3], Σόφια 1970. -ASSA, La culture urbaine des Balkans (XVe-XIXe siècles). 3: La ville dans les Balkans depuis la fin du Moyen Age jusqu’ au debut du XXe siècle, Belgrade-Paris 1991. -Acun F., “A Portrait of the Ottoman Cities”, Etudes Balkaniques 32/4 (2001), 117-140. -AIESEE, Structure sociale et développement culturel des villes sud-est européennes et adriatiques aux XVIIe-XVIIIe siècles, Bucarest 1975. -Beldiceanu N., Recherche sur la ville ottomane au XVe siècle: etude et actes, Paris 1973. -Bierman I. et al., The Ottoman City and its Parts, N. York 1991. -Boyar E., “The Ottoman City: 1500-1800”, στο: P. Clark (επιμ.), The Oxford Handbook of Cities in World History, Οξφόρδη 2013, 275-291. -Boykov G., “Balkan City or Ottoman City?: A Study on the Models of Urban Development in Ottoman Upper Thrace, From the Fifteenth to the Seventeenth Century”, στο: Proceedings of the 3rd Insterantional Congress on the Islamic Civilisation in the Balkans, Istanbul 2010, 69-85. -Cvetkova B., “Vie économique de villes et ports balkaniques aux XVe et XVIe siècles”, Révue des études islamiques 38/2 (1970), 267-356. -Dumont P.-Georgeon F., Villes ottomans à la fin de l’ empire, Paris 1992. -Eldem E.-Goffman D.-Masters B., The Ottoman City Between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul, Cambridge 1999. -Faroqhi S., Men of Modest Substance: House Owners and House Property in Seventeenth-Century Ankara and Kayseri, Cambridge 1987. -Eadem, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650, Cambridge 1984. -Eadem, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία: από τον Μεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, μετφρ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 2000. -Hourani A.-Stern M.S., The Islamic City, Oxford 1970. -Jayyusi S. et al., The City in the Islamic World, v. I-II, Leiden 2008. -Lapidus I., Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge 1967. -Mumford L., The City in History: Its Origins, its Transformations, and its Prospects, London 1961. -Panzac D., Les villes dans l’ empire ottoman: activités et sociétés, 2 v., Paris 1991-1994. -Raymond A., Grandes villes arabes à l’ époque ottomane, Paris 1985. -Raymond A., “Islamic City, Arab City: Orientalist Myths and Recent Views”, British Journal of Middle Eastern Studies 21/1 (1994), 3-18. -Southall A., The City in Time and Space, Cambridge 1998. -Stoianovich T., “Model and Mirror of the Premodern Balkan City”, Studia Balcanica 3 (1970), 83-110. -Todorov N., Η βαλκανική πόλη 15ος-19ος αιώνας: κοινωνικο-οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη, μετφρ. Ε. Αβδελά-Γ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 1986. -Idem, La ville balkanique sous les Ottomans (XV-XIXe s.), Λονδίνο 1977. -von Grunebaum G., “The Structure of the Muslim Town”, στο: Idem (επιμ.), Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, London 1965, 141-158. -Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου ιστορίας, τ. Α΄, Αθήνα 1985.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-02-2020