ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ / PRACTICAL APPLICATIONS OF SPORT BIOMECHANICS
Κωδικός005
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000515

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600184395
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να 1. Μα σχεδιάζουν ένα πείραμα εμβιομηχανικής 2. Να αναλύουν αποτελέσματα ενός πειράματος 3. Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα και να τα συσχετίζουν με αυτά άλλων ερευνών 4. Να γράφουν μια επιστημονική εργασία βασισμένα σε δεδομένα που συλλέχθηκαν στο εξάμηνο 5. Να παρουσιάζουν μια πειραματική εργασία σε ευρύ κοινό
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εισαγωγή. Διαχωρισμός ομάδων. Ανάθεση ομάδων σε διάφορα θέματα. 2. Οργάνωση και διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας 3-5. Επιθεώρηση εργαστηριακών μεθόδων Α. Ισομετρία Β. Δυναμοδάπεδο Γ. 2-Δ και 3-Δ κάμερες Δ. Αρχιτεκτονική Ε. Κύκλος διάτασης – βράχυνσης ΣΤ. Ηλεκτρομυογράφημα και ηλεκτροδιέγερση 6. Μετρήσεις - ομάδα 1 7. Μετρήσεις – Ομάδα 2 8. Μετρήσεις – Ομάδα 3 9. Μετρήσεις - Ομάδα 4 10. Μετρήσεις – Ομάδα 5 11. Συμπληρωματικές Μετρήσεις 12. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας 13. Υποστήριξη ομάδων
Λέξεις Κλειδιά
Πείραμα; Κινηματική; Κινητική; Ηλεκτρομυογραφία; Αρχιτεκτονική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια9
Εργαστηριακή Άσκηση30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Εκπόνηση μελέτης (project)26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστήρια και Πρακτική άσκηση: Οι φοιτητές –τριες χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ως στόχο την Διεξαγωγή ενός πειράματος μικρής εμβέλειας χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 3 από τα 5 διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα – τεχνικές. Αναλύει τα αποτελέσματα και συγγράφει την αντίστοιχη εργασία την οποία παραδίδει και παρουσιάζει την εργασία το τέλος του εξαμήνου. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τη τελική α) γραπτή εργασία (70%) και β) παρουσίαση της ομαδικής τους εργασίας στο τέλος του εξαμήνου σε ειδική ημερίδα (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κέλλης, Ε (2015), Αθλητική εμβιομηχανική: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, Κάλλιπος, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4943 De Luca, C. J. 1997. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics. 13:1, 35-63. Narici, M. (1999). Human skeletal muscle architecture studied in vivo by non-invasive imaging techniques: functional significance and applications. Journal of Electromyography and Kinesiology, 9, 97-103. Zatsiorsky, V. M. 1998. Kinematics of Human Motion: Human Kinetics. Winter, D. A. 1990. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons. Κέλλης, Ε. Νευρομηχανικές Αρχές Αξιολόγησης της δύναμης. Εκδόσεις Τελέθριο, 2009
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://www.physics.usyd.edu.au/~cross/PUBLICATIONS/6.%20StandingForcePlate.PDF http://www.biomed.ntua.gr/Portals/1/chapter6_hlektromuografia_new.pdf http://www.physicsclassroom.com/Physics-Tutorial/1-D-Kinematics http://www.brianmac.co.uk/biomechanics.htm http://www.intmath.com/kinematics/
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2022