ΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / FOOD QUALITY CONTROL AND ASSURANCE
Κωδικός539Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001485

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΟΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600195135
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 501Υ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • 511Υ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • 542Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • 543Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το Προαπαιτούμενο υπόβαθρο περιλαμβάνει γενικές γνώσεις Χημείας, Μικροβιολογίας Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα μπορούν να : 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Νομοθεσίας Τροφίμων 2. Αναγνωρίζουν τα βασικούς Βιολογικούς και Χημικούς κινδύνους των Τροφίμων 3. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους ελέγχου των κινδύνων στα Τρόφιμα 4. Να γνωρίζουν τα βασικά συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 5.Να αναπτύσσουν ένα σχέδιο HACCP 6. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της επισήμανσης των Τροφίμων 7. Νa έχουν κατανοήσει της βασικές αρχές του διαχείρισης ασφάλεια
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Νομοθεσία των Τροφίμων : -Ευρωπαϊκή Νομοθεσία -Ελληνική Νομοθεσία -Διεθνή Θέματα Νομοθεσίας 2.Εισαγωγή στην Ποιότητα των Τροφίμων: -Η Έννοια της Ποιότητας -Προσεγγίσεις Ποιότητας -Κόστος Ποιότητας 3.Εισαγωγή στα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας των Τροφίμων: -HACCP -Σειρά Προτύπων ISO 9000:2000 -ISO 22000:2005 -BRC -IFS -Eurepgap 4.Το Σύστημα HACCP: I. Κίνδυνοι των Τροφίμων : -Βιολογικοί κίνδυνοι -Χημικοί κίνδυνοι -Φυσικοί κίνδυνοι 5.Το Σύστημα HACCP: IΙ. Έλεγχος των παθογόνων μικροοργανισμών: -Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μικροοργανισμών -Πρακτικές Ελέγχου 6.Το Σύστημα HACCP: IΙΙ. Προαπαιτούμενα Προγράμματα: -Προαπαιτούμενα Προγράμματα -Πρωτόκολλα Διεργασιών 7.Το Σύστημα HACCP: ΙV. Ανάπτυξη-Εφαρμογή-Διατήρηση- Προσομοίωση Ανάπτυξης Σχεδίου: -Στάδια Ανάπτυξης -Αρχές -Έντυπα -Γενικό Μοντέλου Σχεδίου HACCP για την Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος Θερμικής Επεξεργασίας 8.Το Πρότυπο ISO 22000:2005: -Περιγραφή Απαιτήσεων -Εφαρμογή, Πιστοποίηση -Σχέση με το Σύστημα HACCP 9.H Σειρά Προτύπων ISO 9000:2000: -Διαχείριση Ολικής Ποιότητας -Περιγραφή Απαιτήσεων -Εφαρμογή, Πιστοποίηση 10.Δειγματοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων: -Δειγματοληψία -Σχέδια Δειγματοληψίας -Μικροβιολογικά Κριτήρια 11.Επισήμανση Τροφίμων: -Αρχές Επισήμανσης -Νομοθεσία σχετικά με την Επισήμανση για Κατηγορίες Τροφίμων 12.Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών: -Αρχές -Εργαλεία Στατιστικού Ελέγχου -Εφαρμογές 13.Σύγχρονες Προσεγγίσεις στον Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων: -Ανάλυση Επικινδυνότητας -Κατάλληλο Επίπεδο Προστασίας Του Καταναλωτή (Appropriate Level Of Protection-ALOP), Αντικειμενικά Κριτήρια Ασφάλειας των Τροφίμων (Food Safety Objectives-FSO), Κριτήρια Επίδοσης (Performance Criteria), Κριτήρια Διαδικασίας (Process Criteria)
Λέξεις Κλειδιά
Νομοθεσία Τροφίμων, Κίνδυνοι των Τροφίμων, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων, Επισήμανση Τροφίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-12-2018