Αειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία / Sustainable accounting and sustainable accountability
ΚωδικόςΜ16-ΦΠ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015562

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600202864
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοήσει την έννοια της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων και τη σχέση αυτής με την κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας. • Κατανοήσει την αναγκαιότητα της λογοδοσίας των οικονομικών μονάδων και της διαχείρισης του περιβαλλοντικού τους κόστους και των εξωτερικοτήτων αυτού. • Διακρίνει τη διαφορά μεταξύ συμβατικής κοστολόγησης και της περιβαλλοντικής κοστολόγησης • Συζητά με όρους αειφορικής λογοδοσίας που περιλαμβάνουν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση • Μελετά μια παραγωγική διαδικασία ως προς τις εισροές και εκροές και να χρησιμοποιεί την κοστολόγηση ροής υλικών για τη διαχείριση αυτών • Καταστρώνει περιβαλλοντικούς δείκτες για την αποτίμηση της απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας και της συμπεριφοράς μιας οικονομικής μονάδας • Επιλέγει μεταξύ των κατάλληλων μεθόδων για την περιβαλλοντική διαχείριση της οικονομικής μονάδας (περιβαλλοντική κοστολόγηση, ανάλυση κόστους ζωής κτλ) • Ετοιμάζει έναν απολογισμό αειφορίας μιας οικονομικής μονάδας • Διαχειρίζεται αειφορικά μια αλυσίδα εφοδιασμού • Συμβάλλει στη βέλτιστη κατανομή των οικονομικών πόρων για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων. • Αναπτύξει συνεργατικό πνεύμα και κουλτούρα. Το Επίπεδο Επιδιωκόμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων είναι 7.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Έννοια της αειφορίας και συσχέτιση με την κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας. ii. Λογοδοσία οικονομικών μονάδων iii. Μέθοδοι κοστολόγησης, πλήρη και οριακά κοστολογικά συστήματα. Στοιχεία κόστους. iv. Έννοιες της αειφόρου λογοδοσίας και της αειφόρου διοικητικής λογιστικής v. Καταγραφή περιβαλλοντικών δεικτών και δεδομένων αυτών vi. Περιβαλλοντική κοστολόγηση vii. Μεθοδολογία της κοστολόγησης ροής υλικών viii. Διεθνή συστήματα λογοδοσίας και Global Reporting Initiative ix. Περιβαλλοντικές αναφορές, λογαριασμοί βιοποικιλότητας και άνθρακα x. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογικά Σήματα xi. Προεξόφληση, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος xii. Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, Εκτίμηση κύκλου ζωής, Ανάλυση εισροών εκροών xiii. Αειφορική διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού xiv. Παραδείγματα εφαρμογών με έμφαση στις βιομηχανίες δασικών προϊόντων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Λογισμικό περιβαλλοντικής κοστολόγησης Χρήση λογισμικού παρουσίασης Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (50%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
i. Jasch, C. M. (2009). Environmental and material flow cost accounting: principles and procedures (Vol. 25). Springer Science & Business Media. ii. Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). Contemporary environmental accounting: issues, concepts and practice. Greenleaf Publishing. iii. Δημοπούλου-Δημάκη, Ι. (2006). Διοικητική λογιστική: κοστολόγηση, πρoϋπολογισμοί, λήψη αποφάσεων. Αθήνα: Interbooks, 2006. iv. Κεχράς, Ι.Δ. (2009). Η σύγχρονη κοστολόγηση κατά δραστηριότητα = Activity Based Costing (A.B.C.). Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. v. Schaltegger, S.; Zvezdov, D.; Günther, E.; Csutora, M. & Alvarez, I. (Eds.) (2016). Corporate Carbon and Climate Accounting, Cham: Springer. vi. Schaltegger, S. & Wagner, M. (Eds.) (2006): Managing the Business Case for Sustainability. The Integration of Social, Environmental and Economic Performance, Greenleaf: Sheffield. vii. Μουσιόπουλος, Ν., Ντζιαχρήστος, Λ., Σλίνη, Θ. (2015). Τεχνική προστασία περιβάλλοντος. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. viii. International Organization for Standardization (ISO) (2011). ISO 14051:2011. Environmental management -- Material flow cost accounting -- General framework. Geneva.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2022