Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση) / French History and Civilization I (until the French Revolution)
Τίτλος στα ΓαλλικάHistoire et civilisation françaises I
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-02
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006336

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600206574
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα εξετάζει τον γαλλικό πολιτισμό από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 18ο αιώνα, τις αξίες (πνευματική, πνευματική, καλλιτεχνική, πολιτική, οικονομική), την επιστημονική γνώση και τα τεχνικά επιτεύγματα που χαρακτηρίζουν αυτή την ιστορική περίοδο καθώς και τις σχέσεις μεταξύ γαλλικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού . Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εκτιμήσουν, τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι γνώσεις αυτές μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν στην πράξη και στο σχολικό περιβάλλον, δίνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό μελετώνται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής: 1. Εισαγωγή στο Μεσαίωνα : 5ος - 15ος αιώνας 2. Το ανατολικό τμήμα της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας και ο σχηματισμός του Βυζαντίου 3. Οι σταυροφορίες και ο εκατονταετής πόλεμος 4. Το δυτικό τμήμα της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας και η πολιτική ανάδυση της Γαλλίας 5. Ο θάνατος του Καρλομάγνου και η σταδιακή μετάβαση προς στο φεουδαρχικό καθεστώς 6. Η γέννηση της γαλλικής γλώσσας 7. 11ος και 12ος αιώνας: οι χρυσοί αιώνες του κώδικα της ιπποσύνης και της αυλικής λογοτεχνίας 8. 13ος αιώνας: η χρυσή εποχή, η γέννηση της αστικής τάξης και ο λυρισμός στη λογοτεχνία 9. 14ος και 15ος αιώνας : τα θεμέλια ενός νέου ιστορικού-πολιτικού και λογοτεχνικού πλαισίου 10. 16ος αιώνας : το τέλος της φεουδαρχίας και οι θρησκευτικοί πόλεμοι 11. Η Μεταρρύθμιση, η Αναγέννηση και ο Ανθρωπισμός 12. 17ος αιώνας : η καθιέρωση της απόλυτης μοναρχίας και ο θρίαμβος του κλασικισμού 13. Η παρακμή του απολυταρχισμού και η μετάβαση από το παλαιό καθεστώς προς την επανάσταση
Λέξεις Κλειδιά
Mεσαίωνας, Αναγέννηση, Επιστημονική επανάσταση, Διαφωτισμός, Γαλλική επανάσταση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Η/Υ, power point, κ.ά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών371,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος ελέγχεται με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2.5 ωρών ή με τη συγγραφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- 1/ Georges Duby, L'Europe au Moyen Age, Flammarion, 2011. - 2/ Jacques Le Goff, La civilisation de l'Occident medieval, Flammarion, 2008. - 3/ 12. Jacob Burckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie, Le Livre de Poche, 3 Vol., BookSurge, 2001. - 4/ Ernst Cassirer, La philosophie des Lumieres, Fayard, 1995. - 5/ François Lebrun, Le XVIIème siècle, Armand Colin, 2003. - 6/ Y.M. Berce, Molinier, Peronnet, Le XVIIème siècle. 1620-1740, Hachette, 2005. - 7/ Paul Hazard, Pensée européenne au XVIIIème siècle, Hachette, 2006. - 8/ Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne , 1680-1715, Lgf, 1994. - 9/ Michel Denis, Noël Blayau, Le XVIIIème siècle, Armand Colin, 2004. - 10/ Anne Conchon, Frédérique Leferme-Falguières, Le XVIIIème siècle 1740-1820, Hachette Progrès, 2011. - 11/ Pierre Bezbakh, Petit Larousse de l'histoire de France, Larousse, 2011. - 12/ René Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps. L'Ancien régime et la revolution. 1750-1815, t. 1, Points, 2001. 13/ Georges Duby, Histoire de la France. Des origi nes à nos jours, Paris, Larousse, 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2020