ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι / FINACIAL ACCOUNTING I
Κωδικός03ΥΒ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Σπαθής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000695

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600223007
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: - ακολουθούν το λογιστικό κύκλωμα μιας επιχείρησης - εξηγούν τις βασικές αρχές και σκοπούς της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - περιγράφουν τα βασικά στοιχεία της πληροφόρησης της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (ενεργητικό, υποχρεώσεις, καθαρή θέση, έσοδα και έξοδα) - συντάσσουν το ημερολόγιο, καθολικά, και ισοζύγια μιας εταιρίας - συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσης, Ισολογισμός)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και της λογιστικής – Λογιστική θεωρία και γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. – Λογιστικά συστήματα. – Ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης περιουσίας της επιχείρησης. – Οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παρα-κολούθησή της. – Λογιστικά βιβλία και στοιχεία. – Έννοια και λει-τουργικά των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. – Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις: Ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας κερδών διάθεσης κερδών. – Ο ισολογισμός και οι αρχές που διέπουν τη σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. – Τίτλοι λογαριασμών του ισολογισμού και των λογαριασμών εσόδων και εξόδων. – Λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας της Επιχείρησης
Λέξεις Κλειδιά
Λογαριασμοί, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Φροντιστήριο13
Εξετάσεις2
Σύνολο181
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Α. Τσακλάγκανος, Χ. Σπαθής, Χρηματοοικονομική Λογιστική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2015. 2. Α. Μπάλλας, Δ. Χέβας, Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδ. Γεωργία Μπένου, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12635127. 3. ΕNeedles B., Marian P., Εισαγωγή στη Λογιστική, Έκδοση: 12η έκδ./2016, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662467.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2022