Δασική Γενετική I: Αρχές-Νόμοι-Εφαρμογές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Γενετική I: Αρχές-Νόμοι-Εφαρμογές / Forest Genetics I: Principles-Laws-Applications
Κωδικός51Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019438

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 65
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Γενετική I: Αρχές-Νόμοι-Εφαρμογές
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231446
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι γνώσεις στα αντικείμενα της μορφολογίας φυτού, δασικής βοτανικής, δασικής εδαφολογίας, δασικής οικολογίας, που διδάσκονται σε προηγούμενα εξάμηνα βοηθούν τους/ις φοιτητές και φοιτήτριες στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση των αρχών, των δυνατοτήτων και προοπτικών της Δασικής Γενετικής 2. Κατανόηση της μοριακής βάσης της κληρονομικότητας - της οργάνωσης του γονιδιώματος της δομής και ρύθμισης των γονιδίων 3. Κατανόηση και εξάσκηση επί των αρχών της μεταβιβαστικής γενετικής 4. Κατανόηση και εξάσκηση επί των γενετικών δεικτών (μορφολογικών, βιοχημικών, μοριακών) 5. Εισαγωγή στις έννοιες της πληθυσμιακής γενετικής, των συστημάτων διασταύρωσης, της ομομιξίας, και των εξελικτικών δυνάμεων και εξάσκηση επ΄αυτών. 6. Εισαγωγή στην Ποσοτική Γενετική και τη μελέτη πολυγονιδιακών γνωρισμάτων, την κληρονομικότητα, τις γενετικές συσχετίσεις και την αλληλεπίδραση γενοτύπου-περιβάλλοντος, και εξάσκηση επ΄αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δασική Γενετική – Βασικές έννοιες, Δυνατότητες, Προοπτικές, Ιστορία και Σπουδαιότητα - Παγκόσμια εμβέλεια και σημασία των φυσικών και διαχειριζόμενων δασών - Έννοιες και πηγές διακύμανσης στα δάση – Φαινοτυπικές πηγές ποικιλότητας - Γενετικές πηγές ποικιλότητας – Ιστορία της δασικής γενετικής. Η Μοριακή Βάση της Κληρονομικότητας – Οργάνωση του Γενώματος, Δομή και Ρύθμιση των γονιδίων, Σχηματισμός Γαμετών - Το μόριο DNA - Κυτταρική Οργάνωση Γονιδιωμάτων – Το κεντρικό δόγμα και ο γενετικός κώδικας – Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων. Μενδελική Γενετική, Στατιστικά Τεστ για τη Μενδελική Κληρονομικότητα, Μεταβιβαστική Γενετική – Χρωμοσώματα, Ανασυνδυασμός και Σύνδεση – Επεκτάσεις των Νόμων του Mendel. Μίτωση, μείωση και κυτταρική διαίρεση. Γενετικοί Δείκτες – Μορφολογικοί, Βιοχημικοί και Μοριακοί Δείκτες – χρήσεις και χαρακτηριστικά των γενετικών δεικτών. Γενετική των Πληθυσμών – Συχνότητες Γονιδίων, ποσοτικός προσδιορισμός της γενετικής σύστασης των πληθυσμών, γενότυπος και συχνότητες γενοτύπων, Νόμος Hardy-Weinberg, συστήματα διασταυρώσεων, Ομομιξία και επίδρασή της στις γενοτυπικές συχνότητες, Εξελικτικές δυνάμεις που μεταβάλλουν τις συχνότητες των αλληλομόρφων. Ποσοτική Γενετική – Φύση και Μελέτη πολυγονιδιακών γνωρισμάτων, Πρότυπα φαινοτύπων γονέων και απογόνων – αξία κλώνων και βελτιωτική αξία, εκτίμηση κληρονομικής ικανότητας στα δασικά είδη και εκτίμηση της κληρονομικής ικανότητας στους πληθυσμούς των Δασικών Δέντρων. Πολυγονιδιακά Γνωρίσματα, Κληρονομική Ικανότητα και Γενετικές Συσχετίσεις, Αλληλεπίδραση Γενοτύπου x Περιβάλλοντος στα Δασικά Δέντρα, εκτίμηση γενετικών παραμέτρων, Σχέδια διασταύρωσης, πειραματικά σχέδια και ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία των παραμέτρων.
Λέξεις Κλειδιά
Δασική Γενετική, γένωμα, γονίδια, χρωμόσωμα, γενετικοί δείκτες, μεταβιβαστική γενετική, πληθυσμιακή γενετική, ποσοτική γενετική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτύου. Χρήση εκπαιδευτικών βίντεο, χρήση διαδικτύου και ασκήσεων αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων/φροντιστηρίων, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ακαδημαικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια200,7
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Άσκηση Πεδίου200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Φροντιστήριο250,8
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εβδομαδιαία τέστ αξιολόγησης κατά το πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων που αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις και τα φροντιστήρια στο τέλος του εξάμηνου. Η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις των Εργαστηρίων/Φροντιστηρίων απαιτείται για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος που πραγματοποιούνται μέσω ερωτήσεων εκτεταμένης απάντησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τ. White, T. Adams, D. Neale, 2009. Δασική Γενετική. Επιστημονική Επιμέλεια-απόδοση στα ελληνικά Α. Σκαλτσογιάννης, Δ. Ζαραγκότας. Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ. ISBN 978-960-8002-52-4
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P.J. Russel, 2009. i Genetics. Mια μενδελική προσέγγιση. Ακαδημαικές εκδόσεις ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN 978-960-88412-8-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2023