Εφαρμοσμένη Δασοκομία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Δασοκομία / Applied Silviculture
Κωδικός62Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019450

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 56
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Δασοκομία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600231462
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) Γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη και τις σύγχρονες τάσεις της Δασοκομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 2) Γνωρίζουν την επιστημονική ορολογία της διάκρισης και των χαρακτηριστικών των δασοσυστάδων και του γνωστικού αντικειμένου της Δασοκομίας γενικότερα. 3) Γνωρίζουν τις διαχειριστικές και τις δασοπονικές μορφές των δασών, πως αυτές προκύπτουν και ποια δασοκομικά μέτρα είναι απαραίτητα σε κάθε μια από αυτές 4) Γνωρίζουν τις μεθόδους αναγέννησης των κάθε είδους συστάδων. 5) Γνωρίζουν τα δασοκομικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο εξέλιξης για τα ομήλικα δάση, καθώς και αυτά που πρέπει να εφαρμόζονται στα ανομήλικα δάση (κηπευτά και υποκηπευτά). 6) Μπορούν να σχεδιάσουν τους κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς για τα δάση, σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τάσεις και ιστορική εξέλιξη της Δασοκομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύγχρονες προσεγγίσεις και παραδοσιακή Δασοκομία. Επιστημονική ορολογία των χαρακτηριστικών και της διάκρισης των δασοσυστάδων. Συσταδογνωσία (διάκριση των συστάδων ανάλογα με τον τρόπο ίδρυσής τους, την δομή και την σύνθεσή τους), αμιγείς και μικτές συστάδες, μονάδα δασοκομικού χειρισμού. Χαρακτηριστικά του φυσικού αδιατάρακτου δάσους. Ομήλικες δασοπονικές μορφές, ειδικές υποκηπευτές μορφές, δασοπονική μορφή του κηπευτού δάσους. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σπερμοφυή, διφυή και πρεμνοφυή δάση. Είδη υλοτομιών (αποψιλωτικές, υπόσκιες, κρασπεδικές, αναγγενητικές, καρπωτικές). Φυσική αναγέννηση δάσους (Δασογενή, εξωδασογενή και μεταδασογενή περιβάλλοντα). Βασικές μέθοδοι και τεχνικές φυσικής αναγέννησης. Μέθοδοι αναγέννησης με υπόσκιες διαδοχικές υλοτομίες, αναγέννηση με κρασπεδικές υλοτομίες. Αναγέννηση υποκηπευτών συστάδων, καθορισμός του γενικού και ειδικού χρόνου αναγέννησης, κέντρα αναγέννησης, τρόποι διεύρυνσης και συνένωσης αυτών. Αναγέννηση όλης της συστάδας. Τεχνητή ίδρυση συστάδων. Στάδια εξέλιξης του δάσους. Καλλιέργεια του δάσους (Γενικές αρχές, καλλιεργητικά μέτρα). Καλλιέργεια νεοφυτείας, πυκνοφυτείας, κορμιδίων και κορμών, κλαδεύσεις, καλλιέργεια δευτερεύουσας συστάδας. Καλλιέργεια κηπευτού δάσους. Αναγωγή πρεμνοφυών δασών. Η σημερινή κατάσταση των δασών μας και παράγοντες που οδήγησαν σ’ αυτήν. Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών, εξευγενιστικές αραιώσεις. Διενέργεια προσημάνσεων, πρακτική άσκηση στα δάση.
Λέξεις Κλειδιά
Αναγέννηση, καλλιέργεια, Αναγωγή, τύποι συστάδων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Άσκηση Πεδίου240,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων561,9
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου, την παράδοση ατομικής εργασίας, και τις επιτυχείς εξετάσεις του Εργαστηρίου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται: - Η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. - Η παρακολούθηση και διενέργεια των πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο (δάσος). - Η παράδοση ατομικής εργασίας. - Η επιτυχής εξέταση του Εργαστηρίου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ντάφης Σπ. 1990. Εφαρμοσμένη Δασοκομία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη Ζάγκας Θ. 2023. Εφαρμοσμένη Δασοκομική. University Studio Press. Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
The Practice of Silviculture: Applied Forest Ecology, 10th Edition, 2018. Mark S. Ashton, Matthew J. Kelty, ISBN: 978-1-119-27095.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2023