Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Γλωσσολογία / Introduction of general linguistics
Τίτλος στα ΓαλλικάIntroduction à la Linguistique
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-08
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006347

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Γλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600242621
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα: επίπεδο B2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί - να κατανοήσουν και να χειρίζονται σωστά τις βασικές έννοιες της γλωσσολογίας, - να συλλάβουν τους τομείς εφαρμογής της γλωσσολογίας , - να χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία γλωσσικής ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρίες και πεδία εφαρμογής της Γλωσσολογίας Α/Α Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία 1 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες, εσπεράντο Couturat L., Léau L. (1903), Histoire de la langue universelle, Paris, Hachette. Lindstedt J. (2006), « Native Esperanto as a Test Case for Natural Language », SKY Journal of Linguistics, vol. 19 (supplément de A Man of Measure, Festschrift in Honour of Fred Karlsson), p. 47-55. 2 Γλωσσολογία και κλάδοι, θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία Martinet Α. 1976. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας. Μτφρ. Α. Χαραλαμπόπουλος. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Τίτλος πρωτοτύπου: Éléments de linguistique générale, Παρίσι: Armand Colin, 1960. Martinet A. Éléments de linguistique générale 1re éd. en 1960, 5e éd. en 2008, Paris, Armand Colin. Mounin G. (2004) Dictionnaire de la linguistique, PUF. 3 Νοητικό λεξικό, παραγωγή ομιλίας, κατάκτηση μητρικής γλώσσας Stark, Detlef & Aitchison, Jean. (1996). Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Language. 72. 408. 10.2307/416662. 4 Οικογένειες γλωσσών και χαρακτηριστικά τους, γλωσσική συνέχεια Burney P. (1962), Les langues internationales, Paris, PUF (Que sais-je ?). 5 Γεωγραφικές ποικιλίες/διάλεκτοι της Γαλλίας Willis Allen, Heather & Sebastien Dubreil (2013) Alliages culturels: La société française en transformation, Cengage Learning. Horiot B. (2011) Les Français et leurs langues : enquêtes sur les patois, dialectes et mots régionaux, http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/langue/le-changement-linguistique/les-francais-et-leurs-langues-enquetes-sur-les-patois-dialectes-et-mots-regionaux#section-16 6 Η ινδοευρωπαϊκή οικογένεια των γλωσσών, ρομανικές γλώσσες Breton R. (2003) Atlas des langues du monde, Paris, Éditions Autrement, coll. « Atlas / Monde ».. Haudry J. (1994) L'Indo-européen, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? » Sergent B. (1995), Les Indo-européens, histoire, langue, mythe, Paris, Payot. 7 Γαλλία και υπερπόντια εδάφη, θέση και παρουσία της γαλλικής γλώσσας στον κόσμο, γεωγραφική διασπορά, κρεολικές γλώσσες Willis Allen, Heather & Sebastien Dubreil (2013) Alliages culturels: La société française en transformation, Cengage Learning. 8 Γλώσσα/ομιλία, γλωσσικό σημείο (σημαίνον/σημαινόμενο), το αυθαίρετο του σημείου, διπλή άρθρωση, ονοματοποιία Saussure F. (1972) Cours de linguistique générale, Paris, Payot. Calvet L. J. « DOUBLE ARTICULATION », Encyclopædia Universalis [en ligne] : http://www.universalis.fr/encyclopedie/double-articulation/ 9 Μεταβλητότητα γλωσσικού σημείου, Διαχρονία/συγχρονία, Άξονες, Φράση/Εκφώνημα Saussure F. (1972) Cours de linguistique générale, Paris, Payot. 10 Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, φωνητική/φωνολογία Crystal D. (2008) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 4th ed., Blackwell Publishing 11 Μορφολογία (κλίση, παραγωγή, σύνθεση), κατηγορίες μορφημάτων, αλλομορφία, θεματική ρίζα, πρόσφυμα (πρόθημα, ένθεμα, επίθεμα) Crystal D. (2008) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 4th ed., Blackwell Publishing 12 Σύνταξη, γενετική-μετασχηματιστική γραμματική, γλωσσικά καθολικά, επιφανειακή/βαθειά δομή, δενδρική αναπαράσταση Chomsky N. (1965 ) Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, [Μτφρ. (1971) Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Les Editions du Seuil]. Greenberg J. (1963) Universals of Language, London: MIT Press. 13 Σημασιολογία, επίπεδα λόγου, πολυσημία, ομωνυμία, παρωνυμία, συνωνυμία, αντωνυμία Schogt, H. (1976). Sémantique synchronique: Synonymie, homonymie, polysémie. TORONTO; BUFFALO: University of Toronto Press. Retrieved from www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvfrxdsq
Λέξεις Κλειδιά
Γλωσσολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • fora & wikis
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Moodle (λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Σεμινάρια150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών311,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και στα αποτελέσματα τελικής γραπτής εξέτασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Κέλλα Β. 2008 Discours, action, interaction. Une approche pragmatique de la communication, Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Abeillé A. (2002) Une grammaire électronique du français. Paris, CNRS Editions. DOI : 10.1162/coli.2003.29.3.510 Bénac H. & Réauté B. (1991) Vocabulaire de la dissertation et des études littéraires, Hachette. Bentolila A. (1995) Grammaire alphabétique, Nathan, Paris. Berlin P. & P. Kay (1969) Basic color terms, Berkeley. Breton R. (2003) Atlas des langues du monde, Paris, Éditions Autrement, coll. « Atlas / Monde ». Burney P. (1962), Les langues internationales, Paris, PUF (Que sais-je ?). Calvet L. J. « DOUBLE ARTICULATION », Encyclopædia Universalis [en ligne] : http://www.universalis.fr/encyclopedie/double-articulation/ Chomsky N. (1965) Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, [Μτφρ. (1971) Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Les Editions du Seuil]. Couturat L., Léau L. (1903), Histoire de la langue universelle, Paris, Hachette. Crystal D. (2008) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 4th ed., Blackwell Publishing. Cuq J. P. (1991) Le français langue seconde, Hachette. Dubois J. et al. (1973) Dictionnaire de linguistique, Larousse. Ferrand L. (1999) 640 homophones et leurs caractéristiques, L'année psychologique, vol. 99, n°4. pp. 687-708 : http://www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_1999_num_99_4_28503 Gardes-Tamine J. (2006) Grammaire. Syntaxe, 3e éd., Armand Colin. Gavriilidou Z., Blanco X. & Buvet P.A. (2014) Etude contrastive des métaphores conceptuelles en Grec, en français et en espagnol : Le cas des affects, Μελέτες αφιερωμένες στην Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Σαΐτα, 112-126. Greenberg J. (1963) Universals of Language, London: MIT Press. Gross G. (1996) Les expressions figées en français: noms composés et autres locutions, Ophrys. Haudry J. (1994) L'Indo-européen, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? ». Hockett C. (1958) A Course in Modern Linguistics, Oxford & IBH Publishing Co. Horiot B. (2011) Les Français et leurs langues : enquêtes sur les patois, dialectes et mots régionaux, http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/langue/le-changement-linguistique/les-francais-et-leurs-langues-enquetes-sur-les-patois-dialectes-et-mots-regionaux#section-16 Hymes D. (1967) « Models of the interaction of language and social life », Journal of Social Issues, 59. Lakoff G. & Johnson M. (1985) Les métaphores dans la vie quotidienne, [Trad. de Metaphors we live by], Paris : Minuit. Le Trésor de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm Lindstedt J. (2006), « Native Esperanto as a Test Case for Natural Language », SKY Journal of Linguistics, vol. 19 (supplément de A Man of Measure, Festschrift in Honour of Fred Karlsson), p. 47-55. Lyons J. (1990) Sémantique linguistique, Larousse. Martinet Α. 1976. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας. Μτφρ. Α. Χαραλαμπόπουλος. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Τίτλος πρωτοτύπου: Éléments de linguistique générale, Παρίσι: Armand Colin, 1960. Martinet A. Éléments de linguistique générale 1re éd. en 1960, 5e éd. en 2008, Paris, Armand Colin. Mounin G. (2004) Dictionnaire de la linguistique, PUF. Nathan (2013) Cahier d´exercices de grammaire 4e. Perko G. (2001) Les expressions idiomatiques : Description théorique et traitement dictionnairique, revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/download/.../3506 Les exemples sur les préfixes et les suffixes sont puisés dans : Poisson-Quinton S., Mahéo-Le Coadic M., Mimran R. (2007) Grammaire expliquée du français, Clé International. Rey A. (2007) Mille ans de langue française, histoire d'une passion, Perrin. Riegel M., Pellat J.C. & R. Rioul (1994) Grammaire méthodique du français, PUF, Chapitres XVII-XX. Sapir E. (1947) Selected writings in language, culture and personality, Edited by D. G. Mandelbaum, Berkeley. Saussure F. (1972) Cours de linguistique générale, Paris, Payot. Schogt H. (1976). Sémantique synchronique: Synonymie, homonymie, polysémie. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press. Retrieved from www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvfrxdsq Sergent B. (1995), Les Indo-européens, histoire, langue, mythe, Paris, Payot Stark, Detlef & Aitchison, Jean. (1996). Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Language. 72. 408. 10.2307/416662. Whorf B. J. (1956) Language, thought and reality, Selected writings edited by J. B. Caroll, Cambridge, Mass. Willis Allen, Heather & Sebastien Dubreil (2013) Alliages culturels: La société française en transformation, Cengage Learning. Zhu Lichao (2015) Le jeu de mots et l’humour. Le jeu dans tous ses états, Villetaneuse, France. https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-01366700/document http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/dom-tom.htm
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2023