Γλωσσικά δάνεια και προβλήματα σημασίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓλωσσικά δάνεια και προβλήματα σημασίας / Linguistic loans and semantic problems
Τίτλος στα ΓαλλικάEmprunts linguistiques et problèmes sémantiques
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-27
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006587

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓλωσσικά δάνεια και προβλήματα σημασίας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242687
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Γλωσσικά δάνεια της ελληνικής από τη γαλλική ή της γαλλικής από την ελληνική • Γλώσσες σε επαφή • Μεταφορά νοήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα γλωσσικά δάνεια της ελληνικής από τη γαλλική ή της γαλλικής από την ελληνική εξετάζονται με στόχο τον εντοπισμό σημασιολογικών αποκλίσεων που διαφοροποιούν τη χρήση από τη μια γλώσσα στην άλλη. Α/Α Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία 1 Το φαινόμενο των γλωσσικών δανείων, ορισμός του γλωσσικού δανείου, αιτίες του γλωσσικού δανεισμού Dubois, Jean et al., 2001 [1994], Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse. Hoffer B. (2002) Language Borrowing and Language Diffusion: an Overview, Intercultural Communication Studies, XI:4. Walter H. (1988) Le Français dans tous les sens, Paris, Robert Laffont. Weinreich U. (1953) Languages in Contact, The Hague: Mouton & Co. https://elearning.auth.gr/course/ 2 Είδη γλωσσικού δανεισμού Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, 1977 [1958], Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier. Haugen, E. 1950. The Analysis of Linguistic Borrowing. Linguistic Society of Amerika, Vol. 26, No.2, 210-231 3 Οικογένειες γλωσσών και γλωσσικός δανεισμός Guiraud P. (1971) Les mots étrangers. Que sais-je ?, 2e éd., Paris. 4 Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και δανεισμός Lehmann A. & F. Marint-Berthet (1998) Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie, Paris : Dunod. Picoche J. (1986) Structures sémantiques du lexique français, Paris : Nathan. 5 Ζωντανές γλώσσες και δανεισμός Donato J. (1980). "La variation linguistique", François F. (éd), Linguistique, Paris : P.U.F., pp. 281-362. Paillard, Michel, 2000, Lexicologie contrastive anglais-français. Formation des mots et construction du sens, Paris, Ophrys. 6 Νεκρές γλώσσες και δανεισμός Biville F. (1985) Les éléments grecs du vocabulaire français. In: L'Information Grammaticale, no 24, pp. 3-8. 7 Κύρια ονόματα, τοπωνύμια και δανεισμός Sablayrolles, J.-F. 2003 L’innovation lexicale. Paris: Honoré Champion Dictionnaire étymologique et historique du français (2006) Paris : Larousse. Dictionnaire historique de la langue française (1994) Paris : Le Robert. 8 Δάνεια από την αρχαία και νέα ελληνική στη γαλλική Grammenidis S. (2012) « Le transfert des emprunts du français au grec », Palimpsestes, 25, 127-154. 9 Δάνεια από τη γαλλική σε άλλες γλώσσες Anastassiadis-Syméonidis, Anna, 1994, Νεολογικός δανεισμός τηςνεοελληνικής, Thessalonique, Université Aristote de Thessalonique. 10 Νεολογισμοί Cartier, Emmanuel. (2019). « Emprunts en français contemporain : étude linguistique et statistique à partir de la plateforme Néoveille », In : Kacprzak, A. ; Mudrochová, R. ; Sablayrolles, J.-F. (éds), Emprunts en question(s), La Lexicothèque, Lambert-Lucas. 11 Γλωσσικά δάνεια στις ειδικές γλώσσες Dictionnaire étymologique et historique du français (2006) Paris : Larousse. Dictionnaire historique de la langue française (1994) Paris : Le Robert. 12 Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση 13 Προφορική παρουσίαση αυτόνομων εργασιών φοιτητών και φοιτητριών
Λέξεις Κλειδιά
Γλωσσικά δάνεια, σημασιολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,5
Εκπόνηση μελέτης (project)261,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση, εργασία, εξέταση γραπτή ή προφορική στο τέλος του εξαμήνου. • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Anastassiadis-Syméonidis, A. (1994) Νεολογικός δανεισμός τηςνεοελληνικής, Thessalonique, Université Aristote de Thessalonique. Biville F. (1985) Les éléments grecs du vocabulaire français. In: L'Information Grammaticale, no 24, pp. 3-8. Cartier, Emmanuel. (2019). « Emprunts en français contemporain : étude linguistique et statistique à partir de la plateforme Néoveille », In : Kacprzak, A. ; Mudrochová, R. ; Sablayrolles, J.-F. (éds), Emprunts en question(s), La Lexicothèque, Lambert-Lucas. Chadelat, J.-M. (2003) « Le vocabulaire français en anglais : étude de la fonction expressive des emprunts français en langue anglaise », Les Cahiers de l’APLIUT, vol. XXII, n° 3, p. 27-39. DOI : 10.4000/apliut.3650 Chansou, M. (1984) « Calques et créations linguistiques », META : Journal des traducteurs, vol. 29, n° 3, p. 281-284.DOI : 10.7202/002216ar Dictionnaire étymologique et historique du français (2006) Paris : Larousse. Dictionnaire historique de la langue française (1994) Paris : Le Robert. Donato J. (1980). "La variation linguistique", François F. (éd), Linguistique, Paris : P.U.F., pp. 281-362. Dubois, Jean et al., 2001 [1994], Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse. Grammenidis S. (2012) « Le transfert des emprunts du français au grec », Palimpsestes, 25, 127-154. Haugen, E. 1950. The Analysis of Linguistic Borrowing. Linguistic Society of Amerika, Vol. 26, No.2, 210-231 Lehmann A. & F. Marint-Berthet (1998) Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie, Paris : Dunod. Paillard, Michel (2000) Lexicologie contrastive anglais-français. Formation des mots et construction du sens, Paris, Ophrys. Picoche J. (1986) Structures sémantiques du lexique français, Paris : Nathan. Guiraud P. (1971) Les mots étrangers. Que sais-je ?, 2e éd., Paris. Hoffer B. (2002) Language Borrowing and Language Diffusion: an Overview, Intercultural Communication Studies, XI:4. Laroussi F. (dir.), (1996) Linguistique et anthropologie : Rouen, Tizi-Ouzou, Mont Saint Aignan, Publications de l’université de Rouen. Nicolas, C. (1994) Le procédé du calque sémantique, Cahiers de lexicologie, 65, 75-101 Sablayrolles, J.-F. (2003) L’innovation lexicale. Paris: Honoré Champion Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean, (1977) [1958], Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier. Walter H. (1988) Le Français dans tous les sens, Paris, Robert Laffont. Weinreich U. (1953) Languages in Contact, The Hague: Mouton & Co.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2023