Μοντέλα γνωστικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης: θεωρία και εφαρμογές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜοντέλα γνωστικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης: θεωρία και εφαρμογές / Μοντέλα γνωστικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης: θεωρία και εφαρμογές
ΚωδικόςΙΜΚΣΑ0004
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑστέριος Καραγιάννης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014713

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜοντέλα γνωστικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης: θεωρία και εφαρμογές
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600247611
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. θα έχουν βελτιώσει την κριτική σκέψη και τις ήπιες δεξιότητές τους και θα μπορούν να τις εφαρμόζουν στην πράξη, 2. θα είναι σε θέση να αναλύουν, να ελέγχουν, να αξιολογούν και να αναμορφώνουν τις διαδικασίες τόσο της δικής τους σκέψης όσο και των άλλων, 3. η εδραίωση ήπιων δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναστοχασμού, ενσυναίσθησης και ηγεσίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και αποτελεί τη βάση για την επιτυχή άσκηση του επαγγελματικού τους ρόλου, 4. αναμένεται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη σχέση της κριτικής σκέψης με τις πράξεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του ατόμου· να αναπτύσσουν στρατηγικές λογικών συλλογισμών ασκώντας κριτική στις πληροφορίες που προσεγγίζουν, να αναλύουν τις διαδικασίες της σκέψης των άλλων και της δικής τους, να τις θέτουν σε δοκιμασία, να τις ελέγχουν, να τις αξιολογούν και να τις αναδομούν και 5. θα είναι σε θέση να συνδέουν τις δυσλειτουργίες της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής με την ποιότητα της σκέψης τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τα μοντέλα γνωστικής και ηθικής ανάπτυξης που ερμηνεύουν τη μετάβαση από την ετερόνομη στην αυτόνομη σκέψη και ηθική. Αναλύει τη σχέση της ανθρώπινης συμπεριφοράς με ηθικά συναισθήματα και αξίες σε συνάφεια με την κριτική σκέψη, τα διλήμματα στον χώρο της υγείας, τα στερεότυπα, καθώς και τα πρότυπα που επηρεάζουν τις ηθικές κρίσεις. Εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την ασθένεια, την ανάκαμψη, το θάνατο και τη ζωή μετά το θάνατο, τις ανθρώπινες πεποιθήσεις για τα θέματα αυτά και τις ανάγκες που εξυπηρετούν. Ακόμη, μελετά ηθικά ζητήματα που αναφέρονται στις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Αναπτύσσει με μορφή εργαστηρίου την κριτική προσέγγιση σε διαφορετικές περιπτώσεις ασθενών και μελετά την αλλαγή της συμπεριφοράς σε διάφορα πεδία που σχετίζονται με την υγεία (κάπνισμα, ντόπινγκ, αθλητισμός). Στο μάθημα περιλαμβάνονται σχέδια παρεμβάσεων και πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών, σε συνάφεια με την κριτική σκέψη.
Λέξεις Κλειδιά
ηθική ανάπτυξη, κριτική σκέψη, ηθικά συναισθήματα, αξίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία: 1. στη διδασκαλία του μαθήματος, 2. στην επικοινωνία με τους φοιτητές και 3. στην αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,8
Σεμινάρια451,7
Εξετάσεις501,9
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα, αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης και της τελικής δημόσιας παρουσίασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Georgiadou, F., Fotakopoulou, O., Pnevmatikos, D. (2015). Adolescents’ preferences for organ allocations: The role of empathy and altruism in allocation judgments. European Journal of Developmental Psychology, 12(3), 210-323. DOI: 10.1080/17405629.2015.1010503. Pnevmatikos, D. (2014). Prayer as a cause of recovery from illness. Values and Beliefs-Special Issue, 35(2), 218-221. DOI: 10.1080/13617672.2014.953304. Pnevmatikos, D. & Trikkaliotis, I. (2013). Intraindividual differences in Executive Functions during childhood: The role of emotions. Journal of Experimental Child Psychology, 115(2), 245-261. DOI: 10.1016/j.jecp.2013.01.010 Pnevmatikos, D., Patry, J.-L., Weinberger, A., Linortner, L., Weyringer, S., Maron, R., & Gordon-Shaag, A. (2016). Combining Values and Knowledge Education for Lifelong Transformative Learning. In E. Panitsides, & J. Tablot (Eds.), Lifelong Learning: Concepts, Benefits and Challenges (pp. 109-134). New York (NY): Nova Science. Pnevmatikos, D. & Makris, N. (2010). Cross-cultural evidence for constraints in conceptual development, or, are the places where Allah and God live the same? In L. Berhardt (Ed.), Advances in Medicine and Biology, Vol. 9, (pp. 207-224). York (NY): Nova Science Publishers, (ISBN: 978-1-61728-026-9).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Barkoukis, V., Lazuras, L., & Tsorbatzoudis, H. (2016). The psychology of Doping in sport. London and New York: Routledge. Mallia, L., Lazuras, L., Barkoukis, V., Brand, R., Baumgarten, F., Tsorbatzoudis, H., Zelli, A., & Lucidi, F. (2016). Doping use in sport teams: The development and validation of measures of team-based efficacy beliefs and moral disengagement from a cross-national perspective. Psychology of Sport and Exercise, 25, 78-88. Lazuras, L., Barkoukis, V., & Tsorbatzoudis, H. (2015). Toward an integrative model of doping use: An empirical study with adolescent athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 37, 37-50. Barkoukis, V., Lazuras, L., Lucidi, F., & Tsorbatzoudis, H. (2015). Nutritional supplement and doping use in sport: Possible underlying social cognitive processes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25, 582- 16. Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H., & Rodafinos, A. (2013). Beliefs about causes of success in sports and susceptibility for doping use in adolescent athletes. Journal of Sport Sciences, http://dx.doi.org/10.1080/02640414.2013.819521 Barkoukis, V., Lazuras, L., Tsorbatzoudis, H., & Rodafinos, A. (2013). Motivational and social cognitive predictors of doping intentions in elite sports: An integrated approach. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, doi: 10.1111/sms.12068.588. Berk, L. (2015). Ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: ΙΩΝ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2024