ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / MODERN GREEK : PHONOLOGY-MORPHOLOGY
ΚωδικόςΑ.1.019
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000151

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2011 – 2012
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
80020823
Τύπος Μαθήματος
  • Υποβάθρου
  • Γενικών Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-γνώση του βασικού έργου των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης της Φωνητικής, της Φωνολογίας και της Μορφολογίας -συνειδητοποίηση της διαφοράς προφορικού-γραπτού λόγου -γνώση των φωνητικών και φωνολογικών μονάδων της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση της φωνολογικής και μορφολογικής δομής της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών εννοιών της Μορφολογίας -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών πτυχών της Μορφολογίας της νέας ελληνικής -ικανότητα διάκρισης προβληματικής προφοράς των νηπίων -ικανότητα συσχέτισης φθόγγων-φωνημάτων-γραμμάτων -δεξιότητα στοιχειώδους φωνητικής καταγραφής προφορικών κειμένων
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Βασικά χαρακτηριστικά της νέας ελληνικής,. Η Φωνητική, η Φωνολογία και η Μορφολογία. Το φώνημα και το μόρφημα. Τα φωνήματα της νέας ελληνικής, σχέσεις φωνημάτων, πάθη φωνηέντων και συμφώνων, τονισμός. Μορφολογία, μορφήματα και μορφές. Ιστορία της Μορφολογίας. Παραγωγή και σύνθεση. Η μορφολογική ανάλυση. Η ΜΟρφολογία της νέας ελληνικής (χαρακτηριστικά, όνομα, ρήμ, αντωνυμία, σύδεσμοι κτλ.)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Σύνολο461,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σωφρ. Χατζησαββίδη, «Γραμματική της νέας ελληνικής. Θεωρητικές βάσεις και περιγραφή (Φωνητική-Φωνολογία-Μορφολογία), Τόμος Α΄», Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2009 Θ. Παυλίδου «Επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης», Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 1999
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σωφρ. Χατζησαββίδης «Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο», Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2002 Δημ. Τομπαϊδη «Διδασκαλία νεοελληνικής γλώσσας», Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992 Brian, J. & Philippaki-Warburton, I. Modern Greek, London: Groom Helm, 1987. Holton, D.-Mackridge, P.-Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης, 1999. Κλαίρης, Χρ. & Μπαμπινιώτης Γ. Γραμματική της νέας ελληνικής: δομολειτουργική-επικοινωνιακή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2005. Mackridge, P. Η νεοελληνική γλώσσα, Αθήνα: Πατάκης, 1987. Mirambel, A. Η νέα ελληνική γλώσσα, Θεσσαλονίκη: Ι.Ν.Σ., 1978. Μπαμπινιώτης Γ. & Κοντός, Π. Συγχρονική Γραμματική της Κοινής Νέας Ελληνικής, Αθήνα, 1967. Τριανταφυλλίδης, Μ. Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα: ΟΕΣΒ, 1941. Τσοπανάκης, Αγ. Νεοελληνική Γραμματική, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εστία, Αφοί Κυριακίδη, 1994. Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. κ. ά. Γραμματική Νέας Ελληνικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στο http://www.pi-schools.gr. Χατζησαββίδης, Σ. & Χατζησαββίδου, Α. Γραμματική Νέας Ελληνικής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Γαβριηλίδου, Ζ. Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Αθήνα: Πατάκης, 2003. International Phonetic Association. The Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Κρύσταλ, Ντ. Λεξικό Γλωσσολογίας και Φωνητικής (Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος), Αθήνα: Πατάκης, 2000. Ladefoged, P. Εισαγωγή στη Φωνητική (Μτφρ. Μ. Μπαλτατζάνη), Αθήνα: Πατάκης, 2007. Laver, J. Principles of Phonetics, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Martinet, A. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας (Μτφρ. Αγ. Χαραλαμπόπουλος), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1976. Πετρούνιας Ευ. Νεοελληνική Γραμματική και συγκριτική ανάλυση/ μέρος Α'., Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1985. Botinis, A. Stress and Prosodic Structure in Greek, Lund: Lund University Press, 1989. Coulmas, F. Writing Systems. An Introduction to Their Linguistic Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Γιαβρής, Ά. Η στίξη στη γραπτή επικοινωνία, Αθήνα: Κέδρος, 2006. Goldsmith, J. Autosegmental and Metrical Phonology, Oxford: Blackwell, 1990. Goldsmith, J. The Handbook of Phonological Theory, Cambridge, MA: Blackwell, 1995. Ιορδανίδου, Ά. (Επιστ. επιμ.) Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Μαγουλάς, Γ. Εισαγωγή στη Φωνολογία της νέας ελληνικής, Aθήνα: Ε.Κ.Π.Α, χ.χ. Martinet, A. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας (Μτφρ. Αγ. Χαραλαμπόπουλος), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1976. Nespor, M. Φωνολογία, Αθήνα: Πατάκης, 1999. Παπαναστασίου, Γ. Νεοελληνική ορθογραφία. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2008. Ρεβυθιάδου, Α. & Μ. Τζακώστα. Η Φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης, 2007. Roca, I. & W. Johnson. A Course in Phonology, Cambridge, MA: Blackwell, 1999. Σετάτος, Μ. Φωνολογία της κοινής νεοελληνικής, Αθήνα: Παπαζήσης, 1974 Setatos, M. Phonological Problems of Modern Greek Koine, Thessaloniki, 1969. Spencer, A. Phonology: Theory and Description, Cambridge, MA: Blackwell, 1996. Τομπαϊδης, Δημ. Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.-Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1992 Trubetzkoy, N. Grundzüge der Phonologie, Τravaux du circle linguistique de Prage 7. Prage, 1939.
Τελευταία Επικαιροποίηση
Χειμερινή περίοδος 2011